.

Verslag participatiegroep Veldbloemstraat maart 2022

Op deze pagina leest u het verslag van de participatiegroep Veldbloemstraat van 28 maart 2022.

Deelnemers:

Groep bewoners

Ymere: Ruben van der Spek

Gemeente: Bram van Melis, Vincent Verheij (voorzitter), Bart Verzuu, Vera ten Veen (verslag)

Welkom en kennismaking

Bram van Melis opent de vergadering. Dit is de 5e keer dat de participatiegroep bijeen is.

Vincent Verheij, de nieuwe gebiedsmanager van Nieuw-Vennep stelt zichzelf voor. Vanavond is hij de voorzitter. Hij deelt mee dat er op 11 juni 2022 een informatiemarkt komt op het Harmonieplein waarin de lopende projecten in Nieuw-Vennep worden gepresenteerd. De woningbouw Veldbloemstraat zal daar ook onderdeel van zijn.

Ruben van der Spek van Ymere is iets later.

Planningsupdate project door Bram van Melis (projectmanager)

Bram van Melis geeft een update over de huidige stand van zaken van het project. Het definitief ontwerp openbare ruimte is gereed en op 10 februari 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld. Vandaag is het bestemmingsplan gepubliceerd en vanaf vandaag heeft u 6 weken de tijd om in beroep te kunnen gaan. Verder volgt er in 2022 het BLVC-plan dat nu wordt voorbereid en de uitvoering van de bouw.  De afgelopen periode is het verkeersbesluit gepubliceerd en was er 6 weken gelegenheid voor bezwaar. De bezwaartermijn voor de kap van bomen en voor de verplanting van een boom is sinds afgelopen weekend verstreken en hier is geen bezwaar op gekomen. Binnenkort gaat Ymere de omgevingsvergunning aanvragen. Als het zover is krijgt men een mailtje.

Uitgangspunten BLVC

Toelichting door Gemeente Haarlemmermeer, Bart Verzuu

Bart Verzuu legt uit wat een BLVC is. Dit is een plan waarin de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie voor het werkgebied is beschreven. Het BLVC-plan voor dit project moet nog verder uitgewerkt worden en vandaar deze vroege presentatie om de uitgangspunten met de participatiegroep mee te nemen. De gemeente gaat het terrein geschikt maken zodat Ymere de grond bouwrijp kan maken. De gemeente verzorgt aansluiting op het riool en dergelijke. Daarna gaat Ymere bouwen. Na de bouw gaat de gemeente de openbare ruimte inrichten. Bart licht toe dat in het kader van de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden voetgangers er altijd langs kunnen. Auto’s en fietsers worden omgeleid. Het parkeerterrein van DIOS blijft altijd bereikbaar. Voor de Leefbaarheid meldt Bart dat het bouwverkeer via de Hoofdweg-Oostzijde richting Veldbloemstraat 67 zal rijden en er halverwege de Dotterbloemstraat weer uit. Zo volgt het bouwverkeer een zo kort mogelijke route. Huisvuil ophalen wijzigt niet voor de omwoners, de ophaaldienst kan er altijd bij. De werktijden zullen doordeweeks tussen 7.00 en 16.00 plaatsvinden en soms (als er iets afgemaakt moet worden bijvoorbeeld) tot 19.00 uur maar dan moet dat vooraf aangevraagd worden. Voor Veiligheid legt Bart uit dat de tijdelijke verkeersmaatregelen die gebaseerd worden op dit BLVC als basis gelden voor de aannemer van de gemeente en van Ymere. De bereikbaarheid van de hulp- en nooddiensten is gegarandeerd. Het werkterrein moet worden afgesloten door middel van hekken. Voor wat betreft Communicatie worden de omwonenden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden verder geïnformeerd. Tijdens de uitvoering door de gemeente zal er altijd een aanspreekpunt (= directievoerder) aanwezig zijn.

Toelichting door Ymere, Ruben van der Spek

Ruben van der Spek meldt dat Ymere een sonderingsadvies heeft opgevraagd. Geadviseerd is om met prefab heipalen te heien. Er wordt traditioneel geheid gedurende ongeveer 1,5 week. Er wordt tijdig gecommuniceerd wanneer er geheid gaat worden. Daarvoor wordt eerst een nul-opname van de staat van de omgeving gemaakt. Dit doet men vóór het heien. Dit om eventuele schademeldingen te kunnen beoordelen. Eventuele schade wordt door de verzekering van Ymere gedekt.

Een omwonende verklaart dat hij tegenstander is van heien. Meneer heeft liever dat men gaat boren. Hij vraagt of het ontwerp van de bouwplaats inrichting al gereed is. Dit is er nog niet maar komt zodra het beschikbaar is. Communicatie door Ymere vooraf en tijdens het hele bouwproces verloopt door middel van brieven. Als er behoefte is voor persoonlijk contact is er mogelijkheid om langs te komen. Ymere gaat natuurlijk proberen de overlast tot een minimum te beperken. Maar uiteraard zal er helaas wel eens overlast worden ervaren.

Een omwonende vraagt waarom men niet gaat boren. Ruben antwoordt dat uit het hei advies dat is opgevraagd het traditioneel prefab heien kwam. Kosten zullen waarschijnlijk een doorslaggevende factor zijn geweest. 

Wat vindt de participatiegroep belangrijk?

Bram van Melis vraagt de aanwezigen wat zij met name tijdens de uitvoering belangrijk vinden.

Een omwonende vraagt naar grondwaterbeheersing. Moet er bemaald worden? Ruben weet het niet zeker. Bart vult aan dat bij de aansluiting van vuilwaterriool op het huidige riool in de Veldbloemstraat tijdelijk bemaling nodig zal zijn vanwege de diepte.

Een omwonende vraagt of het mogelijk is om nog commentaar te leveren of vragen te stellen als het BLVC-plan komt? Toegezegd wordt dat het concept plan aan de participatiegroep zal worden voorgelegd.

Een omwonende vraagt of de bouwketen 1 of 2 hoog worden en waar die komen te staan. Ruben had aangegeven dat dit nu nog niet bekend is maar dat hoort u zo snel mogelijk. Opgemerkt wordt of plaatsen op het DIOS parkeerterrein een mogelijkheid is. Dit zal niet gewenst zijn vanwege tekort aan parkeerplekken.

Vervolg en afsluiting

Bram meldt dat hij het verslag en de presentatie ook aan de andere leden van de participatiegroep zal toesturen omdat er nu zo weinig mensen waren. Het is belangrijk dat eenieder ervan op de hoogte is. En hij zal vragen of men daar dan voor een bepaald moment op wil reageren.

Het voornemen is om na de zomer, maar in ieder geval voor aanvang van de bouwwerkzaamheden van Ymere weer bij elkaar te komen.

Een omwonende vraagt naar de stand van zaken van het gesprek met DIOS en of er een datum bekend is van eventuele aanpassingen? Vera zal het navragen en aan de participatiegroep terugkoppelen. (Noot: Gebiedsmanagement heeft de zorg van de participatiegroep wederom bij DIOS neergelegd en gevraagd om begin mei met een plan te komen).

Ymere meldt snel een BLVC-plan te gaan indienen.

Vincent bedankt de aanwezigen.