.

Verslag informatiebijeenkomst flexwonen Sarabande

Op deze pagina leest u het verslag van de informatiebijeenkomst over flexwoningen aan de Sarabande in Nieuw-Vennep.

Onder Nagekomen extra informatie onderaan deze pagina vindt u meer informatie naar aanleiding van deze bijeenkomst. 

Vergaderdatum: 26 augustus 2021
Aanwezig:

  • Vanuit gemeente Haarlemmermeer: Paul Heuberger, Thysia Kleijwegt
  • Vanuit Flexwonen NH: Viktor Rotteveel
  • Bewoners: bekend bij gemeente

Opening

Paul Heuberger gebiedsmanager Nieuw-Vennep van gemeente Haarlemmermeer heet iedereen welkom en neemt de agenda door en de “spelregels” van de avond d.m.v. het mute en unmute bij vragen en het toelichten van hoe vragen gesteld kunnen worden. Vervolgens geeft hij Thysia Kleijwegt van de gemeente Haarlemmermeer het woord.

De agenda ziet er als volgt uit:
19.15 Digitale inloop
19.30 Opening door Paul Heuberger, gebiedsmanager Nieuw-Vennep
19.35 De gemeente: Waarom doen we dit? En hoe verloopt het?
19.55 Flexwonen NH: Wie is Flexwonen NH? Hoe ziet het plan eruit?
20.15 Gestelde vragen
20.35 Het gesprek
21.00 Afsluiting

Presentatie gemeente

Thysia licht via een presentatie toe over waarom dit project wordt gedaan en hoe dit al is en zal verlopen de komende periode. De doelgroepen worden besproken. Dit zijn spoedzoekers, starters en vergunninghouders met als verdeling minimaal 50% spoedzoekers, starters en jongeren en maximaal 50% vergunninghouders. Inwoners van Haarlemmermeer krijgen voorrang op deze woningen.

Vraag: Vorig jaar is er een haalbaarheidsonderzoek geweest. Waarom is dit niet besproken met de inwoners? Omwonende vindt dat er te weinig inspanning is geweest door de gemeente om de informatie bij de inwoners te brengen.
Het college heeft deze locatie aan het eind van de zomer in 2020 aangewezen. Hiervoor is de dorpsraad geconsulteerd. Over de locatiekeuze van het college en het aantal woningen kan niet worden geparticipeerd. Er is na deze keuze wel geïnformeerd. Er is over gepubliceerd en er is ook op gereageerd door inwoners. De publicaties zijn verlopen via de lokale krant, website Nieuw-Vennep, sociale media, InforMeer online en de papieren krant.

Presentatie Flexwonen NH

Ook Viktor Rotteveel heet iedereen van harte welkom op de digitale inloopbijeenkomst.

Viktor vertelt in de presentatie achtereenvolgens:
- Over ons
- Het plan
- Gestelde vragen
- Nieuwe vragen

Leegstaand gebouw aan de Sarabande in Nieuw-Vennep

Leegstaand gebouw aan de Sarabande in Nieuw-Vennep. Foto: Jur Engelchor.
 

Vragen/ antwoorden

Vragen die behandeld zijn in de presentatie van Flexwonen NH

Vraag: Is er voldoende parkeergelegenheid op de piekuren (schooltijden)? Gaan de bewoners hun auto parkeren op de parkeerplaats die bedoeld is voor de school?
De bestaande parkeerplaats zal worden gebruikt voor parkeren. De praktijk leert dat bewoners meer gebruik maken van een fiets of scooter. Hiervoor wordt een stalling geplaatst in de buitenruimte.

Vraag: Wordt het gebouw vergroot? Zo niet, kan dit gegarandeerd worden?
Het gebouw wordt niet vergroot en bovendien zal de buitenkant volledig in takt blijven met eventuele uitzondering van het plaatsen van zonnepanelen op het dak ter verduurzaming en een naambord.

Vraag: Is het alleen voor alleenstaanden of komen er ook families in het gebouw?
De ruimten zijn geschikt voor alleenstaanden en stellen. Mensen uit de gemeente Haarlemmermeer krijgen voorrang. De ruimten zijn niet geschikt voor families.

Vraag: Waarom is er voor een locatie naast een basisschool gekozen?
De gemeente heeft heel veel locaties onderzocht. Daar zijn al meerdere locaties van uitgekozen, waaronder deze locatie. Sommige andere locaties, zoals bijvoorbeeld de Fandango is niet mogelijk in verband met regelgeving, een technisch verhaal. Deze locatie stond al geruime tijd leeg en hier was geen directe invulling voor. Leegstand is niet wenselijk naast een schoolgebouw en woonwijk. Woningen zijn dat volgens ons wel. Omdat het tekort aan woningen zo groot is.

Vraag: Wat is de procedure om bezwaar te maken?
Op dit moment is er nog geen bezwaar mogelijk omdat er nog geen vergunning is aangevraagd. Er moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. Zodra dat met een vergunning is aangevraagd kunt u bezwaar maken. Op deze pagina kunt u zien wanneer bezwaar maken mogelijk is. Een bezwarencommissie gaat beoordelen wat er dan mee gaat gebeuren. Het college van B en W moet dan een nieuw besluit nemen. Daartegen kunt u in beroep gaan bij de rechter. En eventueel daarna is er nog een mogelijkheid om naar de raad van state te gaan. Of er meer kans is dat een project niet doorgaat als er een bezwaar wordt ingediend is aan het bestuur. Zij kan gevoeliger zijn voor de argumenten dan een rechter. Voor het moment van bezwaar is het al mogelijk om bij ons uw zorgen te uiten. Dan kunnen we kijken hoe dat komt en of we daar iets aan kunnen doen.

Vraag: Waarom is er niet gekozen voor het andere noodgebouw nabij de sportvelden? Een locatie die veel minder in de wijk ligt.
Hier is niet voor gekozen vanwege regelgeving en gemaakte afspraken over de locatie. In de tijd dat de keuze gemaakt werd, is gekeken naar uitbreiding van sportvelden op termijn. Ook juridisch planologisch was het niet meer mogelijk. De wetgeving houdt het tegen.

Vraag: Wie is verantwoordelijk voor de toewijzing van tijdelijke woningen en het bepalen van prioriteiten over deze doelgroepen?
De prioriteit van de doelgroepen heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald. De vergunninghouders worden vanuit de gemeente toegewezen. Per persoon wordt gekeken wie goed op welke plek in de gemeente past. De andere doelgroepen dienen zich in te schrijven via 123flexwonen.nl en flexwonennh.nl waarna de personen worden toegewezen door Flexwonen NH. Het is belangrijk om je ook aan te melden voor Woningnet, zo bouw je inschrijfduur op om daarna aan een permanente woning te komen.

Vraag: Wat wordt er gedaan als er overlast is? Kunnen de bewoners uit het huis worden gezet?
Alle bewoners tekenen voor het huishoudelijk reglement. Als bewoners zich hier niet aanhouden worden zij aangesproken door de beheerder. Zodra er geen verbetering plaatsvindt wordt gestart met een uitzettingsprocedure.

Vraag: Wat gebeurt er met de bewoners als de 2 jaar termijn is verstreken?
Huurders weten dat het een tijdelijke periode betreft namelijk maximaal 2 jaar. De huurder is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere woning zoals bijvoorbeeld sociale huur. Zolang je hier woont kan je extra inschrijftijd opbouwen bij Woningnet.  

Vraag: Wat gebeurt er als de termijn van 15 jaar is verstreken?
Er wordt een tijdelijke ontheffing aangevraagd op de bestemming wat betekent dat na 15 jaar de originele bestemming weer zal gelden en de tijdelijke verhuur zal stoppen. Het is nog niet bekend waar de locatie op dat moment voor gebruikt zal worden.

Vraag: Wat zijn de verantwoordelijkheden van de beheerder? Waar is de beheerder in dienst en waar legt hij verantwoording af?
De beheerder is in dienst bij Flexwonen NH en is o.a. verantwoordelijk voor het volledige beheer op locatie, aanspreekpunt voor huurders en omwonenden en het naleven van het huishoudelijk reglement. Ook voert de beheerder intakegesprekken met nieuwe huurders. Daarnaast vallen een aantal technische zaken onder zijn of haar takenpakket.

Vragen gesteld door omwonenden na de presentatie

Vraag: Het pand had een tijdelijke functie, als bijgebouw voor de school, en zou worden verwijderd nadat deze niet meer gebruikt werd. Dat is door de gemeente Haarlemmermeer per brief aan de omwonenden laten weten in 2015. Hoe kan het nu als  woonbestemming worden gebruikt?
Gemeente Haarlemmermeer is niet op de hoogte van deze brief/brieven waarnaar verwezen wordt. De desbetreffende brief s.v.p. sturen naar info@flexwonennh.nl. Gemeente Haarlemmermeer gaat zich hierin verdiepen en komt er op terug. Daarnaast is het te duur om het pand nogmaals te verplaatsen en aangezien er een groot te kort is aan woningen in de gemeente, is dit een goede oplossing. 

Onder Nagekomen extra informatie onderaan deze pagina vindt u meer informatie naar aanleiding van bovenstaande vraag.

Vraag: Hoe zit het contractueel met het uitzetten van bewoners?
Flexwonen NH werkt met een kaartensysteem. Dit heeft allereerst een preventieve functie, de bewoners tekenen voor het huisreglement en weten de consequenties. In eerdere gevallen (vanaf 2016 was dit slechts 2 keer) waarbij naar de rechter is gegaan was er een opzegtermijn van 3 maanden. 

Vraag: Komt er overlast van de verbouwing? Kinderen gaan dagelijks langs dit terrein. Ook extra werkverkeer wordt een probleem volgens omwonenden.
Er wordt alleen binnen verbouwd, er zal hierdoor geen geluidsoverlast zijn. De bouwplaats wordt met hekken afgesloten waardoor er geen kinderen in de buurt van de bouwplaats kunnen komen. Het werkverkeer wordt tot een minimum beperkt; laden en lossen vindt plaats binnen de hekken. Er zullen ongeveer 6-8 weken extra busjes zijn voor de bouwvakkers.

Vraag: Hoe zit het met waardevermindering van de huizen rondom Sarabande?
De gemeente kan d.m.v. planschade eventueel een bijdrage leveren in een deel van de waarde. Voor meer informatie bekijk deze pagina over planschade

Vraag: Hoe wordt ervoor gezorgd dat het geen rommel wordt bij de afvalbakken? Dit is nu het geval.
Flexwonen NH zorgt voor afvalscheiding en verwerking op het terrein.

Vraag: Is de beheerder 24/7 aanwezig of alleen van 9 uur tot 17 uur?
De beheerder woont op locatie en zal dus het grootste gedeelte van de dag aanwezig zijn. De beheerder is vooral aanwezig als aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden, voor klein technisch onderhoud en intakes van nieuwe bewoners. Niemand is 24/7 aan het werk zo ook de beheerder niet. 

Vraag: De dorpsraad was tegen deze locatie, is hier niet naar geluisterd?
Het letterlijke advies voor deze locatie vanuit de dorpsraad was ‘het heeft geen voorkeur’. Dit is een locatie naast een school en een kinderopvang - wat dus veel (wegbrengend) verkeer met zich meebrengt. Samen met de auto’s van de nieuwe bewoners zal dit mogelijk een logistiek probleem vormen. Ook wordt de parkeerplek gebruikt bij wedstrijden van de nabijgelegen sportvelden en als verzamelplek bij uitwedstrijden. Vanwege deze redenen hebben wij geen voorkeur voor deze locatie. 

De gemeente heeft alle adviezen van de dorpsraad meegenomen en hier ook de keuzes op gebaseerd. De gemeente geeft de toelichting dat er gekeken wordt naar de verkeerssituatie en parkeergelegenheid.

Vraag: Overlast van auto’s (vooral tijdens breng- en haaltijden van de basisschool) is al jarenlang een groot probleem in de straat. Extra auto’s van nieuwe bewoners is onverantwoord. Dit probleem wordt gebagatelliseerd door de gemeente en
Flexwonen NH.

De gemeente duikt hier verder in. Flexwonen NH is tijdens de tender fase tijdens de spitsuren geweest en heeft daar geen verkeerchaos meegemaakt. Echter was dit tijdens de lockdown fase, Flexwonen NH gaat hier opnieuw naar kijken. Wel is het zo, op basis van andere locaties van Flexwonen NH, dat blijkt dat de bewoners zich veelal met fiets en/of scooter verplaatsen. Een groot deel van de bewoners zal geen auto hebben.

Vraag: Er is nu veel overlast in de wijk in de avonduren. 
Paul Heuberger gaat graag met twee bewoners die dit hebben aangeboden s‘avonds een rondje door de wijk lopen om het probleem zelf te ondervinden. Graag contact gegevens mailen naar info@flexwonnennh.nl. Verder zijn het aannames dat dit probleem wordt verergerd door bewoners van Flexwonen NH. De beheerder is ook op locatie om overlast te voorkomen, ook in overleg met omwonenden. 

Vraag: Er worden nu veel kleinere woningen gemaakt, is erover nagedacht om minder maar grotere woningen te realiseren?
Daar is over nagedacht. We willen de woningnood oplossen dus hoe meer, hoe beter. Overigens is er een doelgroep heel blij met een kleinere woning. Deze mensen hebben anders geen dak boven hun hoofd. Er zijn (bijna) geen betaalbare woningen voor alleenstaanden, die passen goed in dit concept.

Vraag: Het wonen naast een school is voor de bewoners ook niet fijn.
Ieder heeft hier zijn eigen motivatie hiervoor. De bewoner is op de hoogte van de school voordat deze er gaat wonen.

Vraag: Zijn de scholen ingelicht over dit project?
Paul Heuberger heeft persoonlijk het schoolbestuur ingelicht. Het schoolbestuur heeft hier neutraal op gereageerd en vragen die zijn gesteld, zijn beantwoord.

Vraag: De locatie heeft helemaal geen openbaar vervoer in de buurt, dit is juist iets waar bewoners veel gebruik van zullen maken. Dit maakt het een ongeschikte locatie.
Op 15 minuten fietsafstand (google maps) ligt station Nieuw-Vennep. Daarnaast is op 3 minuten fietsafstand (google maps) bushalte Ijweg/Venneperweg aanwezig. Dit maakt de locatie goed bereikbaar via het openbaar vervoer.

Vraag: Zijn er onafhankelijke rapporten beschikbaar van huidige flexwonen locaties op andere plekken?
Deze zijn niet beschikbaar omdat er simpelweg geen onderzoek naar is gedaan. De overheid heeft het expertisecentrum flexwonen opgezet (ook wel bekend van flexwonen.nl) waarbij de overheid Flexwonen NH aanprijst bij gemeenten die graag iets met Flexwonen zouden willen doen.

Vraag: Er wordt aangegeven men zich zorgen maakt over de veiligheid van moeders en kinderen die richting de school gaan.
Hier hoeft men zich geen zorgen over te maken. De mensen die er komen te wonen zijn normale burgers die graag een dak boven hun hoofd willen.

Vraag: Er zouden meer woningen voor senioren moeten worden gebouwd zodat jongeren kunnen doorstromen naar de woningen die zij zullen verlaten.
Dit is volledig aan de politiek om hier een verdeling in te maken. In maart 2022 kunt u weer uw stem laten gelden.

Vraag: De doelgroep komt hier tijdelijk te wonen en zal dus geen binding opbouwen met de buurt.
De 2 jaar termijn zorgt er voor dat huurders jaren kunnen opbouwen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. 

Vraag: Hoe wordt er bewaakt dat er maximaal 50% vergunningshouders gaan wonen?
De selectieprocedure wordt door Flexwonen NH gedaan, er is contractueel vastgelegd dat er maximaal 50% vergunningshouders mogen wonen. De vergunninghouders worden door de gemeente Haarlemmermeer aangemeld. Er komen minimaal 50% starters, jongeren en spoedzoekers wonen. 

Vraag: Hoe kan ik mij aanmelden voor een woning?
Allereerst is het belangrijk dat u zich aanmeldt bij Woningnet om inschrijftijd op te bouwen voor een sociale huurwoning in de gemeente Haarlemmermeer. Verder kunt u zich alvast inschrijven bij flexwonennh.nl, dan houden wij u op de hoogte wanneer we starten met de verhuur. 

Vraag: Is roken toegestaan?
Binnen is het verboden om te roken, buiten is het een openbare ruimte dus toegestaan.

Opmerkingen

De politie schrijft parkeerbonnen uit aan auto’s die verkeerd geparkeerd staan. Twee personen hebben aangegeven (via chatfunctie en in het gesprek zelf) dringend op zoek te zijn naar woonruimte en interesse te hebben in deze locatie.

Afronding

Flexwonen NH stuurt vrijdag 27 augustus een mailing naar aanmeldingen over de participatie voor de buitenruimte. U kunt zich hiervoor aanmelden tot donderdag 2 september waarna op 3 september een datum voor de sessie zal worden toegestuurd.

Flexwonen NH informeert de omwonenden per mail wanneer de vergunningsaanvraag is gedaan.

Het vervolg

Op dinsdag 14 september vindt een bijeenkomst plaats over de participatie voor de buitenruimte.

Sluiting

Iedereen wordt bedankt voor de aandacht en een fijne avond gewenst.

Nagekomen extra informatie

Onderstaande tekst is in de vorm van een memo bij het verslag van de bijeenkomst toegezonden naar alle aanwezigen van de avond.

------------------------------------------------

Op 26 augustus 2021 bent u als omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen plannen voor flexwoningen in de Sarabande 7a, voor een periode van 15 jaar. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn er vragen gesteld over het tijdelijke pand aan de Sarabande. Hieronder schetsen wij de situatie om helderheid te geven over deze situatie.  

Op 27 februari 2015 heeft gebiedsmanager Jos Bontekoe een brief verstuurd aan de omwonenden van de locaties Fandango, IJweg 1504, Sarabande en Breedenborgh. In deze brief zijn omwonenden uitgenodigd voor de inloopavond op 19 maart 2015 over de plannen en planning van zowel het tijdelijke gebouw op de IJweg als de verwijdering van de locaties Sarabande en Fandango.  

Het tijdelijke gebouw aan de Sarabande voldeed niet meer aan het bouwbesluit en daarom is besloten dit gebouw te verwijderen. Dit gebouw is zoals aangekondigd in 2015 verwijderd.  

Het gebouw dat nu aan de Sarabande staat, groen en grijs van kleur, is hiervoor in de plaats gekomen. In december 2015 zijn omwonenden per brief geïnformeerd over de verplaatsing van het groen grijze pand naar de locatie aan de Sarabande. In deze brief staat geschreven: “Gebouw Laagveld, dat zich nu bevindt op de locatie IJweg 1710, komt in de kerstvakantie leeg te staan en voldoet wel aan de benodigde eisen. Dit gebouw wordt verplaatst naar de huidige plek van Sarabande. … Het plaatsen van de noodlokalen, verwijderen van het huidige gebouw van Sarabande en het plaatsen van het nieuwe gebouw vinden plaats tussen woensdag 16 december 2015 en juli 2016.” 

Op 7 september 2016 heeft de gemeente een bericht gepubliceerd in Informeer over de geslaagde verplaatsing van dit gebouw (Schoolgebouw krijgt tweede leven, 07-09-2016).  

In 2020 werd bekend dat de Sarabande leeg zou komen te staan. Omdat er geen vraag was naar maatschappelijke invulling van het pand heeft het college in september 2020 deze locatie aangewezen om te onderzoeken voor tijdelijke woningbouw (collegebesluit 2020.0002091). Hiervoor is de dorpsraad geconsulteerd en dit besluit is in september 2020 via de gemeentelijke kanalen gecommuniceerd. Daarna is onderzocht of dit haalbaar is en wie de verbouwing en verhuur op zich kan nemen. In juli 2021 is Flexwonen NH hiervoor gecontracteerd, waarna omwonenden per brief zijn geïnformeerd en zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Deze informatieavond heeft afgelopen augustus plaats gevonden.  

Flexwonen NH is het ontwerp aan het uitwerken, start de participatie op en vraagt binnenkort de vergunning aan. In de vergunningprocedure is ruimte voor bezwaar. Als de vergunning definitief is toegekend is het definitief dat er tijdelijke woningen komen aan de Sarabande voor 15 jaar. Wat er na deze periode gebeurt op deze locatie is nog niet bekend. 

Tijdens de informatieavond over het voorgenomen plan om tijdelijk woningen te realiseren in het groen grijze gebouw aan de Sarabande zijn vragen gesteld over de eerder gemaakte afspraken betreft het verwijderen van het tijdelijke gebouw aan de Sarabande. De afspraken over verwijdering betroffen, zoals hierboven uitgelegd, het voormalige pand en niet het pand dat nu nog staat.