.

Verslag bewonersavond flexwonen Oosterdreef

Op deze pagina leest u het verslag van de bewonersavond over flexwoningen aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep.

Vergaderdatum: 12 april 2021
Aanwezig: 

  • Vanuit gemeente Haarlemmermeer: Paul Heuberger, Thysia Kleijwegt, Anne- Marie Terheggen, Dennis Overmulder, Vera ten Veen
  • Vanuit Ymere: Barend Jonker, Laura Mangnus, Camille Binasch, Remco Pols, Abel Ponger, Samira Karimi, Denise Koeleveld
  • Vanuit Faro: Jurgen van der Ploeg, Khalil Kotaesh
  • Bewoners: bekend bij gemeente
  • Verslaglegging: Vera ten Veen en Laura Mangnus

Opening

Paul Heuberger, gebiedsmanager voor Nieuw-Vennep, is vanavond gespreksleider. Hij verwelkomt de aanwezigen namens Ymere en de gemeente Haarlemmermeer op deze digitale informatieavond voor omwonenden en gesprekspartners van de gemeente. De gesprekspartners zijn de dorpsraad, Volkstuinenvereniging, bewonerscommissie Bosstraat, de stichting motorcross Haarlemmermeer en de Oranje vereniging Beatrix. U krijgt vanavond informatie over het project flexwonen Oosterdreef. Deze informatie is procesmatig en inhoudelijk van aard. Ook komt er een vervolg en gaan we met u praten over de participatie.

Er volgt een presentatie die in vier blokken is verdeeld. Per blok worden uw vragen beantwoord. Als u vragen heeft wordt u verzocht het digitale handje te gebruiken of de chat. Het verslag van deze avond wordt op de website gepubliceerd.

Waarom doen we dit en hoe verloopt het project?

Thysia Kleijwegt is de omgevingsmanager voor dit project. Ze geeft aan dat zowel de locatie als het type en het aantal woningen al vastligt en dat participatiemogelijkheden later in de presentatie aan bod komen. Ook legt zij uit dat de bouw van deze flexwoningen een tijdelijke oplossing is. Zowel de woning, het huurcontract en de locatie zijn tijdelijk. De woningen zullen maximaal 15 jaar worden bewoond. Deze locatie ligt in het LIB4 gebied. LIB4 gebied is een gebied dat te maken heeft met de verhoogde geluidsbelasting door de nabije ligging van Schiphol. Vandaar dat er geen permanente woningbouw is toegestaan.

Flexwonen is een tijdelijke woonoplossing. De woning zelf, de bewoning (bijvoorbeeld een tijdelijk huurcontract) of de locatie van de woning is tijdelijk. We hebben een groot tekort aan woningen. De gemeente werkt aan veel bouwplannen maar deze woningen staan er niet allemaal op korte termijn. Daarom bouwen wij flexwoningen. Dit is geen alternatief voor een permanente woning, maar voor geen woning. De woningen zijn bestemd voor spoedzoekers, starters en jongeren tussen 23 en 27 jaar. Daarnaast is maximaal 50% bestemd voor vergunninghouders. Het huisvesten van vergunninghouders is een verplichting voor de gemeente.

Bij het ministerie moet een verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd voor de tijdelijke woningen en na maximaal 15 jaar moet de locatie weer leeg worden opgeleverd. De planning is als volgt: er is nu een intentieovereenkomst tussen Ymere en gemeente ondertekenden er is een voorlopig ontwerp. In het 2e kwartaal 2021 volgt het definitief ontwerp en de aanvraag voor een Verklaring Van Geen Bezwaar van het ministerie, die nodig is in verband met de LIB4 zone. In het 3e kwartaal 2021 de aanvraag omgevingsvergunning, 4e kwartaal 2021 voorbereidingen bouw en 1e kwartaal 2022 oplevering woningen en openbare ruimte.

Vraag: Kunnen er van de doelgroep jongeren 23+ die niet meer thuis kunnen wonen en daardoor spoedzoekers zijn ook jongeren komen te wonen met onderliggende problemen?
Het zijn reguliere jongeren, geen jongeren die specifieke aandacht of begeleiding nodig hebben.

Vraag: Wordt geluidsoverlast door de hoge snelheidstrein meegenomen?
Er wordt naar het totaal plaatje gekeken.

Vraag: Hoe zit het met geluid van Schiphol, treinen en evenementen?
De woningen zullen voldoen aan alle eisen van geluidsisolatie. En hoe als de mensen in de tuin zitten en bezwaar gaan maken op de evenementen? Het is niet de bedoeling dat de motorcross moet verdwijnen met de komst van de flexwoningen. Wel moeten de nieuwe bewoners weten dat er dergelijke evenementen kunnen plaatsvinden. Dat gaan we als gemeente aan hen vertellen. Van Schiphol mogen er in dit gebied geen vogels gevoerd worden in verband met de aanvliegroute. Het traject 380KV kwam er ook niet door dat Schiphol het niet wilde. Schiphol hoeft geen goedkeuring op dit plan te geven. Het ministerie moet een verklaring van geen bezwaar afgeven. Uw zorg is helder, we moeten afwachten hoe het met de vergunning gaat.

Vraag: Hoe het zit met de overlast van Waeles?
Er wordt naar de officiële milieucontouren gekeken en bij de vergunningaanvraag wordt daar zeker naar gekeken. De gemeente neemt de klachten over Waeles zeer serieus. Ook de dorpsraad is hiervan op de hoogte. Paul legt uit dat de uitgangspunten van de dorpsraad voor deze locatie geluid, Waeles, participatie en goed overleg met omwonenden en gebruikers zijn. Ook vinden zij het belangrijk dat er woningen komen. De woningen worden na 15 jaar afgebroken en hergebruikt om op een andere locatie te herbouwen. Ze zijn duurzaam ontworpen en worden duurzaam ontwikkeld.

Vraag: Ligt de locatie vast?
Uit een locatieonderzoek waarbij naar meerdere locaties is gekeken, is deze locatie er als beste uitgekomen. Ook het aantal woningen staat vast. De bewoners weten hier niet van af. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze locatie aangewezen.

Vraag: Zullen bewoners van de Oosterdreef overlast ondervinden van de nieuwe bewoners?
Door de komst van nieuwe bewoners zal er een nieuwe buurt gecreëerd worden. Een buurt waarin hopelijk iedereen (nieuw en oud) zich comfortabel voelt om daar te wonen. Paul wil tegen die tijd met elkaar daarover in gesprek gaan. Flexwonen is nodig vanwege de hoge woningnood in de gemeente. Aangezien het om een tijdelijke situatie gaat komt deze locatie in beeld want hier kan geen permanente woningbouw. De locaties die in de chat worden genoemd zijn voor permanente bouw geschikt en niet allemaal in eigendom van de gemeente. Er kan bezwaar gemaakt worden, daar komen we straks op terug.

Vraag: Heeft de gemeenteraad ook met deze locatie ingestemd?
Het college stelt de locatie vast, dat hoeft de raad niet te doen.

Hoe komt het eruit te zien?

Jurgen van der Ploeg van architectenbureau Faro geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. Vroeger werden er containers gebruikt voor flexwonen. Nu zijn het verplaatsbare woningen, ofwel prefab modulaire woningen. Jurgen noemt een aantal aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen van flexwoningen, zoals een plan passend maken aan de omgeving en de juiste doelgroep en vinden bij de locatie; de sociale eenheden niet te groot maken, maar wel ruimte voor gemeenschappelijkheid en sociale ontmoeting, kwaliteit en landschap maken. Bij grotere locaties ook zoeken naar een mix met andere functies. Hij toont voorbeelden hoe de woningen en de gezamenlijke omgeving er uit kan gaan zien. De voorkeur gaat uit naar maximaal twee lagen en op een paar punten één laag erop, zoals op de kop van de gebouwen. Ook vanwege de schaduw niet hoger bouwen. De bedoeling is om ook meerdere gezamenlijke ruimtes te creëren. Passanten die er niet wonen moeten ook welkom zijn op het terrein bijvoorbeeld op weg van en naar het station. De woningen zullen beneden ca 40 m2 en boven ca 30 m2 worden. Doordat de bovenwoningen kleiner zijn is er geen extra galerij nodig. Jurgen legt uit dat er bij nieuwbouw ook waterpartijen moeten zijn om hoosbuien op te kunnen vangen. Als afscheiding van het wooncomplex en de volkstuinen aan de andere kant komt er een sloot van ongeveer 5 meter breed. Het getoonde filmpje geeft een impressie maar is een voorlopig ontwerpen kan nog gaan afwijken van het uiteindelijke ontwerp.

Vraag: Voor onze 2 evenementen auto en motorcross MOETEN wij een route hebben voor de veiligheidsdiensten. Deze ligt nu aan de kant van de Spoorlaan, daar ligt een brug met een hek ervoor. Deze zie ik niet meer terugkomen, maar is voor ons van levensbelang omdat de veiligheidsdiensten bij calamiteiten heel snel op het crossterrein moeten kunnen komen.
Naar een alternatief zal nader worden gekeken. Actie gemeente.

Vraag: Is 43 parkeerplaatsen voldoende voor 60 woningen?
43 parkeerplaatsen voor 60 woningen is conform de gemeentelijke parkeerrichtlijnen. Uit onderzoek is gebleken dat bij deze doelgroep het autobezit veel lager is dan bij andere doelgroepen. Wellicht wordt er nog gekeken om op het terrein een elektrisch deelauto plan te faciliteren. Ook ligt de locatie naast station waardoor veel bewoners van het OV gebruik zullen maken.

Wie komen er in te wonen en hoe gaat dat?

Barend Jonker van Ymere legt uit dat de woningen voor de doelgroep spoedzoekers, starters, jongeren tussen 23 t/m 27 jaar en vergunninghouders zijn. Van de 60 studio’s zijn er 30 voor vergunninghouders. Toewijzing daarvan gaat via de gemeente en de 10 overige studio’s en de 20 appartementen via Woningnet. Er komen geen jongeren met onderliggende problemen. Zodra de nieuwe bewoners er in trekken worden er groepsgesprekken gehouden waarin huisregels worden opgesteld en afspraken met elkaar gemaakt.

Vraag: Wat wordt onder starters verstaan?
Dat zijn mensen die voor het eerst op zichzelf gaan wonen.
Wat is verschil tussen starters en jongeren?
Alle jongeren zijn starters maar niet alle starters zijn jongeren. Starters zijn ook boven de 30 tegenwoordig. Spoedzoekers zijn mensen met een urgent woonprobleem die op korte termijn een woning nodighebben, bijvoorbeeld vanwege een scheiding.

Vraag: Waar gaan de mensen na 2 jaar heen? Zijn daar dan wel woningen voor?
De huurcontracten zijn tijdelijk maar de termijn van 2 jaar is niet aan de orde. Jongeren die hier gehuisvest worden behouden hun inschrijftermijn voor Woningnet. Na 15 jaar moetende bewoners wel doorstromen naar de bestaande woningen. Overigens klopt het dat er elders in de gemeente een locatie is waar men maar 2 jaar mag blijven.

Vraag: De Oranjevereniging heeft een goede relatie met bewoners van de Oosterdreef en de Bosstraat over evenementen. Ymere wordt gevraagden op het hart gedrukt om ook de nieuwe bewoners goed op de hoogte te brengen d.m.v. goede informatie voorziening dat er evenementen plaatsvinden in de omgeving van de flexwoningen.
Ymere zegt dat zeker toe en ziet het zelfs nog breder. Ook de relatie met de volkstuinvereniging is prima. Paul stelt voor om alle betrokkenen om tafel te vragen om voor de nieuwe en huidige bewoners een mooi en harmonieus gezelschap te creëren om elkaars belangen te verenigen.

Vraag: Een bewoner denkt dat er vooral mensen met problemen komen te wonen. Hij heeft daar ernstig zorgen over. Hij is bang dat er elk weekend gajes komt dat overlast geeft en dat daardoor de woningen in waarde kunnen dalen.
Ymere begrijpt de angst maar denkt dat het niet zo ernstig zal zijn gezien de plannen om vooraf gesprekken en dergelijke te houden. Thysia geeft aan dat het hier vooral gaat om mensen die ook voor een andere sociale huurwoning in aanmerking zouden komen. In elke gemeenschap komen situaties van overlast voor door bijvoorbeeld rommel of scootertjes of geluid. De zorg is aanwezig maar de mensen moeten er nog komen dus kan er nog niets van gezegd worden en moet men het in perspectief zien. Als er onverhoopt dergelijke situaties voorkomen dan zal daar op geacteerd worden door gebiedsbeheerders van Ymere, door gemeente, politie enzovoorts. We kunnen dit nu niet voorkomen.

Opmerking: Sommige mensen zijn bang dat hun woning in waarde zal dalen.
Dennis Overmulder legt uit dat de gemeente d.m.v. planschade eventueel een bijdrage kan leveren in een deel van de waarde. Voor meer informatie bekijk deze pagina over planschade

Vraag: Is dat ook in het geval van tijdelijke situaties?
Er wordt wel gekeken naar de situatie voor en na de vergunning.

Vraag: Is er aandacht voor Waeles?
Paul benadrukt dat daar aandacht voor is maar hij daar nu in dit overleg niet te uitgebreid op in wil gaan. Hij stelt voor er een aparte afspraak met de vraagster voor te maken. Vanuit de dorpsraad wordt e.e.a. toegelicht. Mevrouw zal haar e-mailadres doorgeven om een afspraak in te plannen.

Vraag: Wat heeft Ymere voor invloed op het toewijzen door Woningnet?
Geen. Woningnet is een systeem waarbij woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden en mensen geen voorkeursbehandelingen krijgen.

Vraag: Is het zekerdat de woningen na 15 jaar verdwijnen?
Ja. De gemeente heeft de afspraak met Ymere dat het maximaal 15 jaar wordt. We weten niet wat de plannen zijn na de termijn van 15 jaar. Dan zal het terrein teruggaan naar het huidige bestemmingsplan.

Vraag: Wordt er gasvrij gebouwd?
Ja dat is zo.
Wordt er ook gebruik gemaakt vaneen type warmtepomp die water onttrekt c.q. water aanboort?
Nee, er wordt met gesloten systemen gebouwd.
Geeft dat voor de bouw en voor onze woningen geen verzakkingen of funderingsproblemen?
Funderingen moeten er wel komen. Er wordt rekening gehouden met de omgeving en de manier van bouwen zal geen schade aan de omliggende gebouwen geven.

Vraag: Ik hoop van harte dat jullie ook daadwerkelijk ingrijpen als het mis gaat. In de omgeving is een bewoner met een vervuilde achtertuin die ook konijnen fokt. Ymere doet er niks aan. Moeten we bij de gemeente klagen?
Ymere doet hierbij de toezegging het op te pakken. Actie Ymere.

Waar kunnen jullie over meepraten?

Barend legt uit dat er over de woningen zelf niet kan worden meegesproken. Wel kan men meepraten over de erfafscheidingen. En er moet een nieuwe sloot komen in het kader van waterberging. Dit is een open uitnodiging om met de volkstuinvereniging te praten over de waterberging en het groen zoals moestuinen. Verder zijn alle positieve bijdragen welkom. Reacties over participaties kan men via flexwonen@haarlemmermeer.nl aangeven tot eind april.

Er moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. Zodra dat is aangevraagd kunt u bezwaar maken. Op deze pagina kunt u zien wanneer bezwaar maken mogelijk is. Een bezwarencommissie gaat beoordelen wat er dan mee gaat gebeuren. Het college van B en W moet dan een nieuw besluit nemen. Daartegen kunt u in beroep gaan bij de rechter. En eventueel daarna is er nog een mogelijkheid om naar de raad van state te gaan.

Vraag: Wat is het huidige bestemmingsplan?
De nu geldende bestemming is deels groenen deels recreatie met een wijzigingsbevoegdheid naar gestapelde woningen.

Vraag: Blijven de heipalen in de grond als alles wordt gesloopt?
Heipalen gaan er daarna uit. Als er wordt doorgegaan met bouwen terwijl er bezwaar is aangetekend is dat een risico voor de bouwer.

Vraag: Is er meer kans dat een project niet doorgaat als er meer bezwaar wordt ingediend?
Dat is aan het bestuur. Zij kan gevoeliger zijn voor de argumenten dan een rechter.

Naar aanleiding van overige vragen in de chat: Er zijn veel ontwikkelingen aan de westkant van Nieuw- Vennep. Dat is om dat daar permanente bewoning mogelijk is. Aan deze kant kan men focussen op de (tijdelijke) flexwoningen.

Vraag: Zijn er geluidsmetingen gedaan met oostenwind als er treinen langsrijden?
Er worden in het vervolgtraject geluidsberekeningen gedaan (geen metingen, tenzij nodig blijkt).

Vraag:Wat gebeurt er als er vanuit de flexwoningen klachten komen omtrent geluids- en of stofoverlast?
Dan gaan we in gesprek met de bewoners. We zullen mensen van tevoren inlichten dat er evenementen plaatsvinden zoals de cross. Zo kan alles in goed overleg geregeld worden.

Vraag: Is er van tevoren gecommuniceerd met de inwoners van Nieuw-Vennep over de locatie?
Vorig jaar is met de dorpsraad gesproken. In verschillende media heeft gestaan dat het college de Oosterdreef aan zou wijzen. En vanavond is de informatie avond.

In hoeverre is dit project aantrekkelijk voor Ymere? Financieel is het geen aantrekkelijk project maar we zijn er om woningzoekenden aan een passende woning te helpen.

Het vervolg

Ymere gaat de vergunningprocedure starten. Voor de participatie kunt u zich aanmelden. Voor nadere vragen aan Ymere kunt u contact opnemen met b.jonker@ymere.nl of met de gemeente via flexwonen@haarlemmermeer.nl

Afsluiting

Paul bedankt de aanwezigen voor de discipline en deze manier van communiceren. Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer en dan live.