.

Veelgestelde vragen

Bekijk op deze pagina vragen en antwoorden over de Ringdijk en Ringvaart.

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Of wilt u graag aanvullende informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl of bellen via telefoonnummer 0900 1852 met programmamanager Christien Jordaan.

Tijdens informatiebijeenkomsten zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die te maken met verkeerszaken, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Het ging bijvoorbeeld over vragen over het parkeerbeleid of over het verwijderen van borden of paaltjes. Dit soort vragen over onderhoud en algemene verkeersvragen kunt u het beste melden via deze pagina met het een formulier om een melding te maken

Vragen over de visie

Vragen over de maatregelen

Vragen over samenwerking tussen partijen

Vragen over de financiering

Vragen over de planning

Vragen over de afsluiting in Zwanenburg

Vragen over de proefafsluiting in Rijsenhout


Vragen over de visie

Wat is het doel van het project?

Het doel van het project is het aantrekkelijker en leefbaarder maken van de Ringvaart en Ringdijk. Om dit doel te bereiken wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Kansen voor recreatie op de dijk, op de oever en in het water worden beter benut. Ook worden de dijk en vaart herkenbaarder als cultureel erfgoed van de Haarlemmermeer.

Is er participatie geweest bij het opstellen van de visie?

De visie is opgesteld op basis van ideeën van de bewoners, de dorpsraden en de gemeente. Voordat de visie werd opgesteld zijn alle dorpen aan de Ringvaart bezocht door de gemeente. Vanaf augustus 2015 tot en met november 2016 zijn er 15 bijeenkomsten georganiseerd. Dijkbewoners, bedrijven aan de dijk en dorpsraden waren uitgenodigd. Ongeveer 500 bewoners hebben hun ideeën gedeeld tijdens de tafelgesprekken op de bijeenkomsten. De thema’s verkeer, leefbaarheid, water, groen en recreatie stonden hierbij centraal. Per tafel is een top 3 gemaakt. Aan het einde van de avond is een algemene top 3 gemaakt, die zijn meegenomen in de plannen.

Hoe word ik geïnformeerd over de uitvoering?

De gemeente organiseert in verschillende dorpen weer informatiebijeenkomsten. Ook wordt met de belangrijkste betrokkenen overlegd over de planning en maatregelen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners reageren op de voorstellen vanuit de gemeente. Omwonenden ontvangen een brief over het moment wanneer de maatregelen ingaan.

Is alles al besloten?

De plek van de 30 kilometer fietsstraten is nog niet vastgelegd in alle dorpen. In zeven dorpen langs de Ringvaart komt een knip in de weg op de Ringdijk voor het autoverkeer. Dat is besloten in de Visie Ringdijk en Ringvaart. Het is nog niet vastgelegd waar deze knippen precies komen. Per afsluiting (knip) moet nog een apart verkeersbesluit genomen worden. Hierbij kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven of in beroep gaan.  


Vragen over de maatregelen

Vragen en antwoorden over verkeer en verkeersmaatregelen op de Ringdijk

Wat wordt er gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Om de snelheid te remmen zijn er verschillende mogelijkheden die de gemeente heeft onderzocht. Vanwege oude, niet-onderheide woningen die direct aan de weg staan zijn de mogelijkheden voor drempels beperkt. Daarom zijn in het verleden chicanes neergezet. Helaas ontbreekt het op veel plekken aan voldoende tegemoetkomend verkeer om het verkeer voldoende af te remmen, waardoor de snelheid binnen de kom overal rond de 45-50 km/u lag, ongeacht de maximumsnelheid of de aanwezigheid van chicanes. Daarnaast hebben veel bewoners aangegeven de chicanes onveilig te vinden omdat auto’s de fietsers van de dijk af duwen. Er zouden er regelmatig ongelukken gebeuren bij de chicanes. Dat klopt, want dat zien wij ook terug in de cijfers. Daarom heeft de gemeente besloten, alleen geloofwaardige 30 kilometer-zones te creëren op plekken met een zekere “verblijfskwaliteit”. Daarmee bedoelen we plekken aan de dijk met bijvoorbeeld café’s en met dichtere bebouwing. Daarom komen daar fietsstraten met rood asfalt waar de auto te gast is. Dit kan ook alleen waar er niet te veel auto’s rijden, namelijk minder dan auto’s 2500 per dag. Om zorgen dat er niet minder dan 2500 auto’s rijden, komen hier en daar afsluitingen, ook wel ‘knippen’ genoemd. De afsluitingen komen alleen op plaatsen waar een goed alternatief voor het autoverkeer voor handen is. Op de rest van de dijk wordt de snelheid juist overal 50 km/u met (op termijn) brede fietsstroken die als optische versmalling dienen. Dit voelt voor veel bewoners als een verslechtering. Uit onze metingen blikt echter dat de snelheid gelijk blijft (rond de 45-50 km/u) terwijl de aantoonbaar onveilige chicanes verdwijnen. Per saldo zal de dijk daardoor veiliger worden.  

Gaat de gemeente ook handhaven op overtreding van de maximumsnelheid?

Nee, dat doet de gemeente niet. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting. Handhaving op snelheid is geen taak van de gemeente, hier gaat de politie over. Ook over flitspalen voor snelheidsovertredingen gaan de politie en justitie. In een 30 kilometer zone wordt niet gehandhaafd en geflitst omdat deze in principe ‘zelf-handhavend’ moet zijn, ofwel dat de inrichting de toegestane snelheid afdwingt. Wel hebben de afspraak met de politie om in 50-zones waar structureel (veel) te hard gereden wordt te gaan controleren. Dit kan echter op zich laten wachten.

Is toezicht (handhaving) op de maximumsnelheid daarmee goed geregeld?

Nee, handhaving is inderdaad een probleem. De gemeente mag dit niet doen en voor de politie heeft het geen hoge prioriteit. Het gaat daarom ook over de eigen verantwoordelijkheid en het gedrag van mensen om zich aan de verkeersregels te houden. De gemeente overlegt over de handhaving met de politie. Als uit de verkeersmetingen van de gemeente blijkt dat de maximumsnelheid veel en ruim wordt overtreden, krijgt het bij de politie een hogere prioriteit en gaat de politie daar controleren. Dit kan echter op zich laten wachten.

Wat is een fietsstraat? Is een fietsstraat ook voor auto’s toegankelijk?

Op een fietsstraat krijgen fietsers de ruimte en zijn auto’s te gast. Een fietsstraat heeft rood asfalt en aan de zijkanten liggen klinkerstroken. Fietsstraten geven een visuele versmalling. Fietsers mogen door auto’s ingehaald worden als de ruimte daarvoor is, maar de fietser is op fietsstraten de dominante verkeersdeelnemer waar de rest van het verkeer zich naar moet schikken.

Waarom doet de gemeente niets? Waarom lossen jullie problemen met het verkeer niet op?

Met de al genomen maatregelen en nog te nemen maatregelen denken wij wel degelijk veel problemen op te lossen. Helaas zijn er geen kant en klare oplossingen waar iedereen tevreden mee is. Daarnaast voeren we metingen uit naar de snelheid van het autoverkeer en naar het aantal auto’s. Zo kunnen we monitoren en inzichtelijk maken wat het effect van ons beleid is en indien nodig aanvullende maatregelen nemen. 

Hoe weten jullie hoe hard het autoverkeer rijdt? Verkeersmetingen?

De gemeente laat verkeersonderzoek doen. Daarbij wordt gekeken naar gereden snelheid, wat voor verkeer (vrachtwagens of personenauto’s) en hoeveel auto’s. Door dit om te paar jaar te doen, kunnen we zien hoe het gaat en de effectiviteit van ons beleid beoordelen.

Jullie doen maar wat. Hebben jullie wel met bewoners gesproken voordat jullie besloten hebben de chicanes weg te halen?

Ja, er is een uitgebreid overleg (participatie) traject vooraf gegaan, voordat het nieuwe beleid voor de ringdijk werd vastgesteld. Een van de conclusies was: de chicanes zijn bedoeld om het autoverkeer af te remmen, maar ze werken juist verkeersonveiligheid in de hand. Haal ze weg. Dit was een vrij algemeen geluid uit alle dorpen. Aan de hand van de vele bewonersavonden is een beleid opgesteld wat in 2017 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Waarom verhogen jullie de snelheid van 30 km naar 50 km per uur op een deel van de ringdijk?

Een 30 kilometer per uur-weg moet in principe ‘zelfhandhavend’ zijn, ofwel: de inrichting dwint 30 km/u af. Dit is eigenlijk op vrijwel alle 30 – wegen in Nederland een probleem en in het bijzonder op de ringdijk, omdat vanwege niet-onderheide woningen verkeersdrempels niet mogelijk zijn. Chicanes hebben onvoldoende effect gehad en hebben het verkeer juist gevaarlijker gemaakt. In alle dorpen klonk de roep deze te verwijderen. Maar met het verwijderen van de chicanes vervalt ook de weg als erftoegangsweg met een maximaal 30 km per uur. Uit metingen weten we dat dit voor de daadwerkelijk gereden snelheid geen effect heeft: die ligt overal, ongeacht  de maximumsnelheid en/of de aanwezigheid van chicanes rond de 45-50 km/u.

Jullie maken wel fietsstraten op de ringdijk, waar je niet meer dan 30 km per uur mag rijden. Waarom leggen jullie op plekken waar de chicanes weg gehaald zijn dan geen fietsstraten aan?

30 km per uur-zones mogen niet te lang zijn, omdat ze dan niet langer geloofwaardig zijn en mensen harder gaan rijden. Dat zien we nu in de huidige situatie. Daarom hebben we gekozen voor relatief korte fietsstraten in (dichter) bebouwd gebied met een zekere verblijfskwaliteit. Daarom is het volgens ons wel verantwoord om in Burgerveen een fietsstraat aan te leggen, maar in Oude Meer niet. Ook mogen er niet te veel auto’s rijden omdat dit onveilig is voor de fietser. Daarom wordt in een kern als Zwaanshoek vooralsnog geen fietsstraat aangelegd: er rijden te veel auto’s om er een veilige fietsstraat van te kunnen maken


Vragen over samenwerking tussen partijen

Worden werkzaamheden voor het plan Ringdijk en Ringvaart en vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland afgestemd?

De werkzaamheden uit het plan en de reconstructies worden zoveel mogelijk tegelijk gedaan. Om kosten te besparen en overlast te voorkomen. De Cruquiusdijk in Cruquius is bijvoorbeeld al aangepast. Dit was mede op verzoek van de dorpsraad en de bewoners.   Ook wordt er goed gekeken naar de planning. Het is niet altijd mogelijk om de maatregelen uit het plan tegelijk met de reconstructies uit te voeren. Dan duurt het namelijk nog minimaal 20 jaar voordat de hele dijk verkeersveilig is. Dat is natuurlijk veel te lang. Daarom wordt in de dorpen waar een reconstructie nog niet nodig is alleen de bovenste laag van het asfalt vervangen.

Hoe worden inwoners beter geholpen door de samenwerking?

Hoogheemraadschap Rijnland, provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer zijn gestart met de pilot om één loket te maken voor het verlenen van een vergunning voor een steiger in de Ringvaart. Het aanvragen van een vergunning gaat sneller, is eenvoudiger en eenduidiger. De pilot loopt vooruit op de omgevingswet. De reacties tot nu toe zijn positief.


Vragen over de financiering

Is er geld om het plan ‘Ringdijk en Ringvaart’ uit te voeren?

De gemeenteraad heeft ruim 4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de maatregelen op en langs de dijk. Hiermee wordt de hele basis gefinancierd, zoals de verkeersmaatregelen. Ook is er geld gereserveerd voor eerder geplande werkzaamheden zoals het grote onderhoud aan de dijk.

Wat gebeurt er met het geld wanneer een van de maatregelen goedkoper blijkt dan gepland?

Het geld dat beschikbaar is voor de Ringdijk en Ringvaart is voor het hele project en niet specifiek voor een dorp. Het geld is bestemd voor (specifieke) maatregelen waarmee we een doel willen bereiken. Als maatregelen financieel beter (of slechter) uitvallen dan gepland, dan is het een mee- of tegenvaller voor het uitvoeringsprogramma als geheel.

De Stichting leefomgeving Schiphol (SLS) heeft geld beschikbaar gesteld, hoe zit het daarmee?

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft in januari 2018 geld beschikbaar gesteld voor de het versterken recreatieve functie van vier dorpen aan de Ringdijk: Rijsenhout, Aalsmeerderbrug, Lijnden en Burgerveen. Met dit geld kan iets extra’s worden gedaan op de dijk, bijvoorbeeld het aanleggen van een recreatiesteiger. In overleg met de dorpsraden en inwoners wordt bekeken wat hiermee gedaan kan worden. Bekijk de website van SLS.


Vragen over de planning

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden niet allemaal tegelijk uitgevoerd, maar per dorp en na elkaar om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Bekijk op de pagina's per dorp de actuele stand van zaken. 


Vragen over de afsluiting in Zwanenburg

Ik heb een algemene vraag over de Ringdijk en Ringvaart / de maatregel in Zwanenburg, waar kan ik die stellen?  

U kunt mailen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl.  

Ik heb een dringende vraag over een verkeerssituatie / verkeersoverlast, waar kan ik die stellen? 

U kunt bellen naar het telefoonnummer 0900-1852 en daarbij aangeven dat het om de afsluiting van de Zwanenburgerdijk gaat. 

Waar komt de afsluiting? 

De afsluiting is op de Zwanenburgerdijk bij de Venenweg. Aan de oostkant van de T-kruising met de Venenweg. 

Hoe ziet de afsluiting eruit? 

Om te waarschuwen staan er borden langs de weg en tekens op de weg.  Er staan op de dijk geen paaltjes of andere obstakels. De afsluiting bij de Venenweg wordt gecontroleerd met camera’s die kentekens lezen. 

Sinds wanneer is de afsluiting? 

De weg is afgesloten op 1 juni 2022. Er was eerst een overgangstermijn van een maand. Mensen die toch langs de afsluiting reden, kregen de eerste maand nog geen boete, maar wel een waarschuwing. Vanaf juli 2022 wordt er gehandhaafd. Nu krijgt iedereen die het verbod negeert een boete. 

Voor wie is de Zwanenburgerdijk afgesloten? Is de Zwanenburgerdijk afgesloten voor alle auto’s, vrachtwagens en motoren? 

Het verbod geldt niet voor voetgangers, fietsers, elektrische fietsen, speed pedelecs en brommers. Het verbod geldt ook niet landbouwverkeer en gehandicaptenvoertuigen. Het verbod geldt wel voor alle andere gemotoriseerde voertuigen. Alleen voor auto’s van ambulance, politie en (vrijwillige) brandweer is het niet verboden. 

Hoe hoog is de boete? 

De boete bedraagt € 100,-. 

Wat is het doel van de afsluiting? Voor wie? 

Het doel van de afsluiting is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zwanenburg te verbeteren. De Zwanenburgerdijk is één van de drukste stukken Ringdijk in de gemeente Haarlemmermeer. Vooral tussen de Kerkhoflaan en Dennenlaan is het druk, met bijna 5.500 auto’s per dag. De gemeente wil hier als het kan een fietsstraat aanleggen. Dat kan als er 2.500 of minder auto’s per dag rijden. Door een afsluiting wordt het een stuk rustiger op de dijk. Dat sluit aan bij één van de doelen van het beleid voor de Ringdijk en Ringvaart: het verminderen van doorgaand verkeer op de Ringdijk in de hele Haarlemmermeer. Andere afsluitingen blijken zeer goed te werken, waardoor de leefbaarheid verbetert. Bijvoorbeeld met de afsluiting op de Ringdijk in Aalsmeerderbrug richting de Nieuwemeer. 

Is er overleg geweest met bewoners over de afsluiting van de Zwanenburgerdijk?

Bij overleg met bewoners in 2016 is een algemene top vijf gemaakt met wensen voor de Zwanenburgerdijk. Een afsluiting van de Zwanenburgerdijk laat twee van die vijf Zwanenburgse wensen in vervulling gaan: het vrachtverkeer van de dijk en het verbeteren van de veiligheid voor fietsers. Als er minder verkeer over de dijk gaat maakt de afsluiting bovendien mogelijk de weg vrij voor vervullen van een derde wens: de snelheid op de dijk verlagen van 50 naar 30 km per uur door er een fietsstraat van te maken. Er rijden zonder afsluiting te veel auto’s over de dijk om er een fietsstraat van te maken.

Hoe gaan we verkeersveiligheid meten? Hoe houden jullie de verkeersveiligheid in de gaten? 

Voor het bepalen van de verkeerveiligheid gaan we af op verkeersincidenten en op de informatie die we krijgen via de handhavers en andere medewerkers van de gemeente in Zwanenburg. Ook kijken we naar de meldingen van Zwanenburgers.  

Zijn er andere straten die drukker worden? Worden die niet te druk door de afsluiting? 

De gemeente heeft eind 2018 proeven gedaan met verkeersafsluitingen in Zwanenburg. Waaronder een afsluiting bij de Venenweg. Tijdens deze proef werden andere straten niet te druk. We hebben geen aanleiding om te denken dat dit nu anders zal zijn. 

Hoe houden jullie in de gaten of het niet te druk wordt in andere straten? 

We verwachten niet dat de effecten van de afsluiting nu anders zullen zijn dan bij de proef in 2018. We houden de situatie in de gaten en luisteren naar de geluiden uit de buurt.

Blijft mijn bedrijf bereikbaar? Hoe gaat het laden en lossen van vrachtwagens? 

Ondernemers blijven na de afsluiting bereikbaar, ook voor leveranciers. Alleen de dijk wordt afgesloten op één plek voor doorgaand verkeer. Auto’s, vrachtauto’s en motoren moeten omrijden, maar kunnen nog steeds overal komen. 

Hoe rijdt doorgaand en lokaal verkeer? 

Doorgaand verkeer gaat via de N200 en het verkeer dat in Zwanenburg moet zijn, rijdt via andere omliggende wegen en straten in Zwanenburg. 

Hoe staat het met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten? 

Politie, brandweer en ambulance kunnen op de Zwanenburgerdijk blijven rijden.  

Hoe kom ik nog op mijn bestemming? 

Op de webpagina Zwanenburg vindt u een kaartje met alternatieve routes. 


Vragen over de proefafsluiting in Rijsenhout

De proefafsluiting van de Aalsmeerderdijk duurde van 1 november tot en met 28 november 2021. De afsluiting was bij de straat Verremeer. Inmiddels is de proef afgerond. De gemeente heeft besloten dat een afsluiting niet nodig is. Antwoorden op de veelgestelde vragen over de proefafsluiting vindt u hieronder.

Wie heeft deze proefafsluiting bedacht? 

De proefafsluiting is gedaan na overleg met veel bewoners van de Ringdijk. Hier ging het onder andere over sluipverkeer en te hard rijden over de dijk. De gemeente heeft na die gesprekken een visie opgesteld. De gemeenteraad heeft de visie Ringdijk en Ringvaart in 2017 unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat iedereen in de gemeenteraad het eens was met de visie. De gemeente werkt aan de uitvoering van de visie. Deze proefafsluiting was daar een onderdeel van.

Was de afsluiting ook voor bromfietsers en snorfietsers?

Fietsers, snorfietsers en bromfietsers hadden uitzondering op de afsluiting. Dat betekent dat zij gewoon konden doorrijden. Op de borden werd dat ook aangegeven met onderborden. De afsluiting was wel voor motoren. Zij moesten omrijden.

Waarom deden jullie deze proefafsluiting?

Omdat de Ringdijk een bijzondere weg op een dijk is. Het is namelijk het begin van de polder. We willen de Ringdijk daarom aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger maken. We doen dit ook omdat er al heel lang problemen zijn met verkeersveiligheid. Met de proef hebben we gekeken of we de verkeersveiligheid en leefbaarheid konden verbeteren. 

Hebben jullie wel gesproken met Rijsenhouters over dit plan?

De gemeente heeft de visie Ringdijk en Ringvaart opgesteld na overleg met meer dan 40 bewoners. Er is met hen overleg geweest in 2016. Ook in de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout, waar veel overleg over is geweest, staat een afsluiting bij Verremeer al genoemd. Rijsenhouters noemen onder andere sluipverkeer en te hard rijdend verkeer als terugkerend probleem. Ze denken ook dat er meer ruimte komt voor recreatie als er minder verkeer over de dijk gaat rijden. Bij recreatie kunt u denken aan bijvoorbeeld horeca en een steiger. Wij hoorden ook van veel andere Rijsenhouters dat er te veel verkeer op de dijk is. Dat maakt de dijk voor hen onveilig en onaantrekkelijk.

Waarom was de afsluiting alleen bij Verremeer? En niet ook bij de Kleine Poellaan?

Wij verwachtten dat een afsluiting bij Verremeer genoeg verkeer van de dijk af zou houden. We wilden met zo min mogelijk ingrepen het doorgaande verkeer over de dijk verminderen. Om de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten te verzekeren was het beter om maar één afsluiting te maken. 

Hoelang duurde de proef? 

De proef was van maandag 1 november tot en met zondag 28 november 2021. De dijk is tijdens die vier weken tussen 07.00 uur en 19.00 uur afgesloten. Buiten deze tijden was de dijk bereikbaar. 

Was Rijsenhout wel bereikbaar met de auto?

Bij deze afsluiting van de Aalsmeerderdijk bleef Rijsenhout gewoon bereikbaar vanaf de A4, de belangrijkste route. Vanuit Aalsmeer konden mensen met de auto de Aalsmeerderweg gebruiken.

Hoe controleerden jullie het verkeer tijdens de proef? 

We hielden de verkeerssituatie tijdens de proef goed in de gaten. Het verkeer op de straten in de buurt van de afsluitingen en op de dijk werd gemeten. Met de metingen werd ook het effect op het kruispunt Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg in de gaten gehouden.