.

Onderzoeken 2022

Hier staan de onderzoeken die de rekenkamer in 2022 heeft gepubliceerd.

Onderzoek Leven met de Voedselbank - oktober

In Haarlemmermeer wonen steeds meer mensen die langdurig afhankelijk zijn van de voedselbank. Op verzoek van de participatieraad heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan om antwoord te krijgen op de vraag hoe deze inwoners een beter perspectief kunnen krijgen. En wat de rol van de gemeente daarin kan zijn. In dit onderzoek zijn langdurige bezoekers van de voedselbank zelf aan het woord gelaten. Hun ervaringen, gevoelens en behoeften staan centraal. Het onderzoek resulteerde in het . Verschillende maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer hebben een reactie gegeven op het rapport. De rekenkamer heeft op basis van de ervaringen van bezoekers van de voedselbank en de reacties van de maatschappelijke organisaties een geschreven voor het gemeentebestuur van Haarlemmermeer. Het college gaf deze  op het rapport en de aanbevelingen.

NVRR Doe Mee Onderzoek uitvoering Wob - mei 

De rekenkamercommissie (RKC) heeft meegedaan aan een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). In dat onderzoek is samen met 83 rekenkamers van gemeenten, provincies en waterschappen de uitvoering van de Wob onderzocht, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei j.l. De RKC heeft op basis van dit onderzoek een gemaakt. 

Bij dit informatieblad horen de volgende documenten:


Opvolgonderzoek Woonbeleid - februari

De Rekenkamercommissie is nagegaan of het college de aanbevelingen uit het onderzoek Woonbeleid uit 2017 heeft uitgevoerd. De resultaten staan in de