.

Jaarverslag

Dit is het jaarverslag 2021 van de rekenkamercommissie Haarlemmermeer.

Bekijk hier het jaarverslag in pdf

Inhoud

Onze missie
Onze leidende principes
Onze leden
Onze klankbordgroep
Onze afgeronde onderzoeken in 2021
Onze opgestarte onderzoeken
Onze begroting en rekening 2021
Onze contactgegevens

Onze missie

De Rekenkamercommissie (RKC) doet onafhankelijk onderzoek voor beter bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer.

Onze leidende principes

 • Wij handelen autonoom en zijn dienstbaar aan de raad.
 • Wij verbreden het beeld van bestuurders en voeden een goed debat.
 • Wij werken zorgvuldig en koesteren onze relaties.
 • Wij gebruiken uiteenlopende methoden en blijven ons ontwikkelen.
 • Wij analyseren scherp en zijn opbouwend in onze adviezen.

Onze leden

RKC lid Artie Ramsodit heeft per 1 november 2021 haar ontslag aangeboden aan de gemeenteraad.

Leden rekenkamercommissie 2021
Naam Datum benoeming Datum herbenoeming Uiterste datum van aftreden
Geert van der Velden November 2016 Januari 2019 November 2022
Dries Bartelink (voorzitter) Januari 2019 Januari 2022 Januari 2025
Marlies de Vries Januari 2019 Januari 2022 Januari 2025
Yannick Bleeker Januari 2019 Januari 2022 Januari 2025
Margo Rosdorff (secretaris) Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Onze klankbordgroep

De RKC houdt contact met de raad via bijeenkomsten met een klankbordgroep van raadsleden. De raad heeft de leden van deze klankbordgroep benoemd. De RKC vergaderde in 2021 vijf keer (online) met de klankbordgroep onder voorzitterschap van de burgemeester. De klankbordgroep bestond in 2021 uit:

 • Marianne Schuurmans – Wijdeven (burgemeester)
 • Erik Boscher (raadslid), tot 1 juli
 • Dick den Butter (raadslid)
 • Wim Jansen (raadslid)
 • Hans Spijker (raadslid)
 • Erik Vermeulen (raadslid)
 • Katrijn Kliphuis (raadslid), per 16 september
 • John van der Rhee (griffier)

Per 1 juli heeft Erik Boscher afscheid genomen van de raad en de klankbordgroep RKC. De raad heeft Katrijn Kliphuis benoemd als zijn vervanger.

Onze afgeronde onderzoeken in 2021

Afgeronde onderzoeken rekenkamercommissie 2021
Publicatiemaand Onderzoek Verslagen raad
Maart Vervolgonderzoek duurzaamheid
Mei Rollen van de raad bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Een 'Lerend Onderzoek'. Geen raadsbehandeling maar workshops met de (nieuwe) raad tijdens en na het onderzoek.
Oktober Koersvast maar doelloos. Een onderzoek naar het beleid en de stijgende kosten voor Jeugdhulp.
November Maatwerk zonder willekeur? Een onderzoek naar de dienstverlening bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Verslag raadsdebat 9 december

Raadsbesluit 23 december

De onderzoeken en bijlagen bij de onderzoeken zijn te raadplegen op de website van RKC.

Onze opgestarte onderzoeken

Opgestarte onderzoeken
Startmaand Onderzoek Verwachte publicatie
September Vervolgonderzoek Woonbeleid Februari 2022
November NVRR Doe Mee onderzoek WOB Voorjaar 2022
December Onderzoek Langdurig bij de Voedselbank Najaar 2022

De RKC zal in het najaar 2022 de nieuwe raad uitnodigen om onderzoeksonderwerpen in te dienen.

Onze begroting en rekening 2021

Begroting en rekening 2021
Toelichting Begroting exclusief btw Rekening exclusief btw
Onderzoek (uitbesteed) € 63.000 € 46.000
Honorering leden € 60.000 € 58.000
Overig € 2.000 € 3.000
Totaalbedrag € 125.000 € 107.000

Onze contactgegevens

Rekenkamercommissie Haarlemmermeer

Website: https://haarlemmermeergemeente.nl/rekenkamer E-mailadres: rekenkamer@haarlemmermeer.nl Telefoonnummer: 023 567 6015