Plannen Nieuwe Bennebroekerweg weer stap dichterbij

Deel deze pagina
Het college van de gemeente Haarlemmermeer gaat akkoord met de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief voor de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg. De realisatie van de Nieuwe Bennebroekerweg is hierdoor weer een stap dichterbij gekomen. De komende periode werkt het projectteam het voorkeursalternatief verder uit. Daarna volgt het definitieve voorkeursalternatief.

Stijging woon-werkverkeer

Samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werkt de gemeente Haarlemmermeer aan de infrastructuur rondom grote woningbouwontwikkelingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Bovendien stijgt in de toekomst het aantal banen in het gebied. Met de komst van de woningen en de banen wordt een sterke toename in het woon-werkverkeer verwacht. Om het gebied en de regio bereikbaar te houden, moet de Nieuwe Bennebroekerweg worden aangepakt.  Daarbij kijkt het projectteam naar de doorstroming van het autoverkeer, openbaar vervoer, fiets en de totale verkeersveiligheid in het gebied.

kaartje voorkeursvariant Nieuwe Bennebroekerweg

Het voorkeursalternatief voor de Nieuwe Bennebroekerweg. 

Combinatie van alternatieven

De afgelopen periode zijn alle mogelijke varianten in beeld gebracht en besproken met bewoners, de klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Wijkraad Toolenburg, Wijkraad Floriande, Dorpsraad Zwaanshoek, Bewonersvereniging Aquaradius en Vereniging van Eigenaren Hof van Pampus en andere belangrijke stakeholders. Op basis van deze gesprekken zijn de vier meest kansrijke varianten uitgewerkt en beoordeeld. Daaruit bleek dat het mogelijk was om een voorkeursalternatief samen te stellen waarin per deelgebied de beste variant kon worden gekozen. Het voorkeursalternatief dat nu voorligt, is dan ook een combinatie van de vier varianten en kan rekenen op een breed draagvlak.

Voorkeursalternatief in het kort

Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg van twee keer twee rijstroken tussen de Nelson Mandeladreef en de spoorviaducten. De Bennebroekerweg blijft bestaan voor bestemmings- en landbouwverkeer. De Nieuwe Bennebroekerweg wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken tussen het spoorviaduct en de kruising Deltaweg. Waarbij de rotondes worden vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Ook komt er een nog te bepalen nieuw tracé met twee keer één rijstrook tussen de kruising Deltaweg en de N205 Driemerenweg. Binnen dit alternatief is daarnaast het uitgangspunt om een bus mee te laten rijden en komen er verbeteringen aan het fietsnetwerk langs en over het tracé, zoals de fietsbrug bij de Deltaweg richting PARK21.

Vervolg besluitvorming  

De stuurgroep, bestaande uit de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam, staat positief tegenover het voorkeursalternatief. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam moeten het voorkeursalternatief nog wel formeel vaststellen. Op 10 februari 2022 bespreekt de gemeenteraad van Haarlemmermeer het voorstel.

Uitvoering 

De voorbereiding van de aanpak van de Nieuwe Bennebroekerweg doorloopt een aantal fases. Het projectteam werkt de komende periode het voorkeursalternatief verder uit op detailniveau, om zo de huidige planstudiefase af te ronden en daarna het voorkeursalternatief definitief vast te stellen. Uitgangspunt voor de detaillering is het verdichtingsplan rondom station Hoofddorp en de kansen die er zijn om voor duurzame oplossingen te kiezen. Ook wordt de juridisch ruimtelijke procedure (aanpassen Omgevingsplan) en de m.e.r.-procedure gestart. Na de afronding van de planstudiefase volgt de definitieve besluitvorming en worden er afspraken gemaakt over de financiering. Daarna volgt de planuitwerkingsfase. Dan wordt er daadwerkelijk gestart met bouwen. Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt verwacht dat de weg in 2029 in gebruik kan worden genomen. 

Gepubliceerd op: 
26 jan 2022