.

Veelgestelde vragen over zonne-energie

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over zonne-energie in Haarlemmermeer.

Deze pagina wordt aangevuld met de antwoorden op de vragen die worden gesteld. Zit uw vraag er niet tussen? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl, of bel naar 0900 1852. 

Ga op deze pagina direct naar: 

 

Algemene vragen

Vragen over zicht, uiterlijk en landschap

Vragen over geluid en gezondheid

Vragen over het proces

Vragen over meedoen, meedenken en meeprofiteren

Vragen over de locatie

Vragen over het elektriciteitsnetwerk

Vragen over biodiversiteit, ecologie en milieu

Vragen voor agrariërs, boeren en grondeigenaren

Overige vragen


Algemene vragen

Hoe werkt zonne-energie?

Zonnepanelen wekken energie op uit zonlicht. Dit komt doordat zonnepanelen lichtdeeltjes uit zonnestraling kunnen absorberen. De geabsorbeerde lichtdeeltjes bewegen tussen verschillende lagen binnen het zonnepaneel, hierdoor ontstaat elektrische spanning en uiteindelijk energie.

Waarom hebben wij zonne-energie in Haarlemmermeer nodig?

In Haarlemmermeer is de energietransitie in volle gang. Dit doen we vanwege de afspraken in het Klimaatakkoord. We gaan samen energie besparen, duurzaam opwekken en anders verwarmen. Er moet veel meer energie duurzaam worden opgewekt zodat we minder CO2 uitstoten. Zo kunnen we klimaatverandering tegengaan.

Hoe duurzaam is zonne-energie?

Het opwekken van stroom vanuit zonne-energie is volledig duurzaam. De opwek gaat zonder afvalproductie en zonder de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO₂. Daarnaast wordt er niks verbruikt en raakt de zon niet op. Alleen de productie van zonnepanelen die nodig zijn voor het opwekken van zonne-energie kost energie.

Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen van zonne-energie?

Voordelen: zonne-energie is volledig duurzame energie met de zon als hernieuwbare bron. Het is daarom belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Nadelen: voor het transport van de stroom zijn lange hoogspanningsleidingen in het landschap nodig. Daarnaast hebben zonneakkers invloed op de lokale flora en fauna. 

Wat als de zon niet schijnt? Hoe komen we dan aan voldoende elektriciteit?

Zonnepanelen hebben niet persé direct of fel zonlicht nodig om stroom op te wekken. Ook op een bewolkte dag wekken zonnepanelen dus stroom op.

Waarom zonnepanelen? Deze worden ieder jaar minder efficiënt.

Ook al neemt de efficiëntie af, toch blijven zonnepanelen duurzamer. Na 25 jaar leveren de meeste panelen nog ongeveer 85% van de elektriciteit op. Na gebruik worden zonnepanelen voor minstens 90% gerecycled. 

Wat is de levensduur van een zonnepaneel?

Gemiddeld gaan zonnepanelen tussen de 25 en 30 jaar mee. 

 

Vragen over zicht, uiterlijk en landschap

Komt er een integraal plan, zodat de zonneakkers niet rommelig ogen?

Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de zonneakkers in het zonnecarré. 

Wat kan ik zien van de zonnepanelen?

Dit hangt van de locatie van de zonneakker af, dat is nu nog niet duidelijk. 

Waarom is de maximale hoogte van zonnepanelen 1,5 meter?

De maximale hoogte van 1,5 meter is gezien vanaf omliggend straatpeil, zodat je er overheen kunt kijken. Vanaf het maaiveld liggen de panelen dus iets hoger, vaak 2 meter. De provincie heeft 1,5 meter als richtlijn genomen. Daar moeten wij ons aan houden. 

Waarom moeten de zonneakkers zo groot zijn?

Het landschap van het zoekgebied, het Zonnecarré, rond de landingsbanen van Schiphol is al grootschalig. Door de grootschalige landbouw passen grootschalige zonneakkers hier beter dan kleinere velden. Bovendien zijn er nóg meer zonneakkers nodig als ze niet groot genoeg worden.

Komt het hele zoekgebied voor zonne-energie vol te liggen met panelen?

Waarschijnlijk niet. Net als zonnepanelen op daken zal niet iedere grondeigenaar zonnepanelen willen. De gemeenteraad heeft alleen aangegeven dat het mogelijk moet zijn in dit gebied (onder voorwaarden). Iedere twee jaar kijken we of het mogelijk is om ook op een andere manier elektriciteit op te wekken. 

Wat zijn de gevolgen voor het Groene Carré (Zuid)?

Op termijn is een flinke verbreding van het Groene Carré (Zuid) gewenst om woningbouw in Hoofddorp-Noord mogelijk te maken. Een eventueel zonnepark moet daarbij aansluiten en op een goede manier worden ingepast. In het Beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer hebben wij eisen geformuleerd over o.a. inpassing, uitstraling en afstand. Dat is verder uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan voor het Zonnecarré. Daarin staat dat een initiatiefnemer bij moet dragen aan de eerste verbreding van het Groene Carré (Zuid). Dat gaat om een strook van 70 meter die ingericht wordt voor recreatie en groen. 

 

Vragen over geluid en gezondheid

Zorgen de panelen voor meer weerkaatsing van geluid?

Wij hebben TNO onderzoek laten doen naar de geluidseffecten van zonneakkers. Daaruit blijkt dat in de meeste gevallen een reductie van het geluid te verwachten is. De zonnepanelen kunnen het geluid namelijk verstrooien net zoals de geluidsribbels in het gebied dat doen. Lees hier meer over de uitgevoerde onderzoeken naar vliegveiligheid en geluidsbelasting.

Kunnen zonnepanelen geluidsoverlast verminderen van wegverkeer?

Er zijn mogelijkheden om zonnepanelen te combineren met geluidschermen langs wegen. Dit wordt al gedaan langs de Nieuwe Bennebroekerweg. 

Zijn grootschalige zonneakkers niet gevaarlijk als recreatiegebied? 

Een aantal ideeën zijn door experts afgeraden, zoals de mogelijkheid om door de zonneakkers heen te lopen. Daarom is gekozen voor recreatie die past bij het gebied: uitbreiding van bestaande recreatieverbindingen zoals het Groene Carré en extra routes en groen aan de randen van zonneakkers. 

Zorgen zonnepanelen voor meer reflectie?

Zonnepanelen zijn vaak uitgerust met een coating waardoor ze minder licht weerkaatsen. Voor het hele gebied is een studie gedaan naar mogelijkheden om de reflectie voor vliegtuigen nog verder te beperken. Lees hier meer over de uitgevoerde onderzoeken naar vliegveiligheid en geluidsbelasting.

Voldoen de zonnepanelen op de zonneakkers aan veiligheidseisen?

De zonneakkers worden aangelegd door professionele partijen met ruime ervaring. Ze voldoen aan veiligheidseisen. 

 

Vragen over het proces

Hoe wordt er besloten in welke gebieden er zonneakkers mogen komen?

Op dit moment is nog niet duidelijk waar de zonneakkers komen. Een eventuele ontwikkelaar dient een plan en ontwerp in van de zonneakker (eventueel samen met de omgeving).

Wie ontwikkelt een zonneakker?

Ontwikkelaars kunnen lokale grondeigenaren zijn, zowel particulier als publiek. Maar ook energiecoöperaties, marktpartijen of een combinatie. 

Waarom is het zoekgebied van zonne-energie aangepast en door wie? 

De gemeenteraad heeft in mei besloten om middels een amendement (een tekstuele wijziging van het voorstel) het gebied aan te passen. Wilt u weten hoe dat ging? Bekijk de raadspleinvergadering.

Hoe zijn jullie gekomen tot de zoekgebieden in de RES 1.0?

Via bijeenkomsten met experts en inwoners zijn de huidige keuzes voor de zoekgebieden gemaakt. Dit is gebeurd op basis van drie afwegingen:

 1. Het voorkomen van versplintering van zonneakkers en windmolens in heel Haarlemmermeer.
 2. De mogelijkheden van een open gebied dat niet de aanvliegroutes van Schiphol belemmert.
 3. De mogelijkheid tot aansluiting bij bestaande initiatieven. Denk hier aan de windturbines die er al staan.

Bekijk de pagina over de RES (Regionale Energiestrategie) voor meer informatie.       

Welke deskundigen waren bij de RES 1.0?

Het gaat om de volgende experts:

 • Landschapsarchitecten van gemeente, provincie en ontwikkelaars
 • Stadsecoloog
 • Beleidsadviseurs van Energie, Recreatie, Geluid en Agrarische Landschap
 • Netbeheerder
 • Vogelexperts
 • Belangenbehartigers
 • Energiecoöperaties
 • Vertegenwoordiger Schiphol
 • Vertegenwoordiger Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Vertegenwoordiger Hoogheemraadschap/Waterschap
 • Vertegenwoordiger Recreatieschap Spaarnwoude Waternet
 • Vertegenwoordiger Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Vertegenwoordiger Defensie  

Waar vind ik het raadsbesluit om zonneakkers mogelijk te maken? 

Het raadsbesluit over zonne-energie vindt u in het 'Beleidskader Zonneakkers'.

Hoe werkt de zonneladder?

Er zijn voorkeuren bij het toestaan van zonnepanelen. Dit heet de zonneladder. De voorkeursvolgorde luidt als volgt: trede 1: Daken en gevels, trede 2: Bebouwd gebied en trede 3: Landelijk gebied. De opgave is te groot om ons alleen op de bovenste treden (1 en 2) te richten. De ruimte die we geven voor hogere treden hangt af van de voortgang op voorgaande treden. 
 

Vragen over meedoen, meedenken en meeprofiteren

Wat doen jullie om de omgeving van het zoekgebied goed te informeren?

Om iedereen op zorgvuldige wijze te informeren en vragen te beantwoorden gaat de gemeente in gesprek met de omgeving. Dit zijn o.a. de inwoners, dorpsraden, belangengroepen, maatschappelijke organisaties uit de omgeving, ondernemersverenigingen en grondeigenaren in het zoekgebied. Het doel is hen op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken en de vervolgstappen. Ook wil de gemeente met hen afstemmen hoe ze verder betrokken blijven en hun om advies vragen. 
Heeft u vragen of ideeën hierover? Stuur een mail naar energie@haarlemmermeer.nl.

Hoe gaat de gemeente de omwonenden betrekken?

Een eventuele initatiefnemer is aan zet om de omgeving te betrekken bij het ontwikkeltraject. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen en bezwaren?

Bij de gemeenteraad kan protest aangetekend worden. U kunt:  

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via e-mail),
 • Politieke partijen benaderen,
 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen),
 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken (griffie@haarlemmermeer.nl).

Hoe kan ik meeprofiteren van de opbrengst van zonneakkers?

De gemeente vindt het erg belangrijk dat de omwonenden betrokken worden bij de plannen voor duurzame energie. En we vinden het eerlijk als zij er ook van profiteren. We willen daarom dat mensen die vlakbij windmolens wonen mede-eigenaar worden. Dat noemen wij lokaal eigenaarschap. Lees meer over lokaal eigenaarschap in het 'Beleidskader lokaal eigenaarchap in zon- en windprojecten'. 

Wat is lokaal eigenaarschap en hoe werkt dat?

Lokaal eigenaarschap betekent dat inwoners die vlakbij het windpark wonen, mede-eigenaar worden. Omwonenden kunnen dus meedelen in de winst of op een andere manier profiteren. Hier zijn drie mogelijkheden voor, en de ontwikkelaar is verplicht om deze alle drie mogelijk te maken:

 1. Lokaal eigendom
 2. Collectief voordeel
 3. Individueel voordeel

Lees hier meer over in het 'Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten'. 

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe bijeenkomsten of plannen over grootschalige opwek in Haarlemmermeer? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

 

Vragen over de locatie

Naar welke locatie wordt nu gekeken en waarom?

Het zoekgebied voor zonne-energie ligt rondom het banenstelsel van Schiphol. 

Kunnen zonnepanelen niet ook op geluidsschermen bij snelwegen?

Dit is één van de bovenste treden van de zonneladder, maar deze schermen zijn vaak van Rijkswaterstaat of de provincie. Wij overleggen met hen hierover.

Komen er ook zonnepanelen op parkeerplaatsen (zonnecarports)?

Dit is één van de bovenste treden van de zonneladder. Wij onderzoeken voor meerdere parkeerterreinen van de gemeente of hier zonnepanelen mogelijk zijn. Het is vaak lastig om deze parkeerterreinen te overkappen vanwege andere functies, zoals een kermis, opslag van groot materieel of vanwege de openbare veiligheid.  Private terreinen zijn vaak beter geschikt, maar zonnecarports zijn ook erg duur. De provincie Noord-Holland wil zonnecarports stimuleren door een deel van de kosten te subsidiëren.  

Komen er ook zonnepanelen op water?

Andere gemeenten hebben ook zoekgebieden op water aangegeven. Het gaat dan met name om grote wateren. In Haarlemmermeer zijn weinig mogelijkheden die niet direct de recreatieve functie van het water nadelig beïnvloeden. De mogelijkheden die er zijn, zijn meer kleinschalig, maar wél nuttig. Zo wordt het water rondom de PWN waterzuivering bij Hoofddorp al benut voor zonnepanelen en heeft een groot glastuinbouwbedrijf bij Rijsenhout recent zonnepanelen geïnstalleerd op haar waterbassins. 

Wat gebeurt er met het gebied als de zonnepanelen afgeschreven zijn?

Het bestemmingsplan verandert niet. Nadat de zonnepanelen afgeschreven zijn, moet de grond weer een agrarische bestemming krijgen. Hier moet een ontwikkelaar dus ook rekening mee houden in de plannen. De zonnepanelen worden gerecycled.  

Waarom zetten we niet in op zonnepanelen op daken? Er zijn lege daken genoeg.

Wij willen graag meer zonnepanelen op daken. Voor grotere daken, zoals op bedrijven, zoeken we actief contact met de eigenaren en ondersteunen wij hen in de stappen die nodig zijn. Het is aan de eigenaar of deze zonnepanelen wil. Veel daken zijn helemaal niet geschikt. Een boerenschuur lijkt bijvoorbeeld ideaal, maar kan vaak het gewicht van zonnepanelen niet aan. Er is vaak ook geen geld om een dak geschikt te maken. Als een eigenaar dat al wil. Tot slot zijn er heel veel huishoudens zonder eigen (of geschikt) dak.  

Veel gronden in het zoekgebied voor zonne-energie zijn van Schiphol. Wat gaat daarmee gebeuren?

Dat is aan Schiphol. Schiphol heeft aangegeven dat zij de ontwikkeling van grootschalige zonneakkers steunen. Ook zijn zij van mening dat de veiligheid van de vlieg- en luchthavenprocessen belangrijk is en dat hindering voor omwonenden niet mag worden vergroot door de zonneakkers. Bovenal is de veiligheid van de passagiers en de omwonenden van de luchthaven de grootste verantwoordelijkheid van Royal Schiphol Group. 

Waarom zijn er nog geen zonnepanelen op daken van de gemeente en op daken van de organisaties waar de gemeente eigenaar van is?

De gemeente geeft graag het goede voorbeeld, maar heeft tijd en geld nodig om dit voor elkaar te krijgen. Niet alle daken zijn (meteen) geschikt.

 

Vragen over het elektriciteitsnetwerk

Waarom heeft de gemeente geen eigen energiecoöperatie?

Energiecoöperaties worden opgericht door inwoners en ondernemers in de gemeente. Een voorbeeld in onze gemeente is Meerwind. Er zijn verder heel veel websites om u te helpen om een energiecoöperatie te beginnen. De gemeente heeft wel een eigen energieleverancier: Tegenstroom. 

Kunnen we niet beter energie besparen?

Dit is een goed punt. De gemeente vindt het heel belangrijk dat wij energie besparen. Daarom is het Energieloket Haarlemmermeer opgezet. Hier kunnen inwoners terecht voor onafhankelijk advies. Energiebesparing zal helaas niet voldoende zijn. De landelijke onderzoeksbureaus verwachten een verdere toename. Daarop zullen wij inspelen. 

Gaat de elektriciteit niet naar Schiphol, datacenters en grote bedrijven?

De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij deze zorg ook hebben. Daarom hebben wij een ‘Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten’, waarin staat dat de omgeving niet alleen last, maar ook baat moet hebben bij de opwek van energie. Een initiatiefnemer moet de omgeving een aanbod doen om deel te nemen. Op basis daarvan verleent de gemeente een vergunning. Bekijk het 'Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten' (pdf) op de website van de gemeenteraad.

Waar kan ik terecht als ik zonne-energie wil kopen?

Net als met alle stroom, komt er geen rechtstreekse kabel naar uw voordeur vanuit een zonneakker of windmolenpark. U kunt terecht bij verschillende energieleveranciers om windstroom in te kopen. Ook bij lokale energieleveranciers. 

Waarom komen er geen kerncentrales?

De bevoegdheid om een besluit te nemen over kerncentrales ligt niet bij de gemeente, maar bij de Rijksoverheid.

 

Vragen over biodiversiteit, ecologie en milieu

Wat zijn de gevolgen van een zonneakker voor flora en fauna?

Veel ecologen en natuurbeschermers zijn bang dat zonneparken een slechte invloed hebben op natuur en bodemleven. Dit komt omdat de bodem uitgeput kan raken doordat zonlicht en regen niet bij de bodem komen. Toch wijzen verschillende praktijkstudies uit dat een veld zonnepanelen de biodiversiteit juist ook een flinke boost kan geven. Belangrijk hierbij is om rekening te houden met een goede inrichting.

Wat zijn de gevolgen voor de bodem bij grootschalige zonneakkers?

Dit is een aandachtspunt. Er is landelijk nog niet veel overeenstemming op het effect voor de bodem. Wij willen dat de bodem genoeg water en licht blijft krijgen. Daar moet een initiatiefnemer rekening mee houden bij het ontwerp. Bijvoorbeeld door de zonnepanelen ver uit elkaar te plaatsen. Ook houdt de initiatiefnemer goed bij hoe het met de bodem staat via periodieke onderzoeken. 

Komt er nu minder of meer groen door een zonneakker?

Er worden eisen gesteld aan de ecologische inrichting van zonneakkers. Dit is een onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan en wordt ook uitvoerig besproken tijdens de ontwikkeling van het gebied. Er is een polderecoloog van de gemeente bij betrokken. De polderecoloog kan inhoudelijke inbreng hebben bij het groenbeheer in de gemeente en plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit geldt dus ook voor de toekomstige zonneakkers. Ten opzichte van landbouwgrond, bieden zonneakkers meer kansen voor biodiversiteit. Er ontstaat een meer gemengd gebied door het inzaaien van kruiden en bloemen, de wisseling tussen schaduw en licht en de combinatie van natte en drogere bodem. Ook neemt het gebruik van pesticiden en (kunst)mest af.  

Hoe dragen zonnepanelen op geluidsribbels bij aan biodiversiteit en geluidsreductie?

Het moet nog onderzocht worden wat de effecten zijn. Dat is dan wel aan de ontwikkelaar van een project op locaties waar zich geluidsribbels bevinden. 

 

Vragen voor agrariërs, boeren en grondeigenaren

Ik ben een grondeigenaar. Wat zijn de fiscale gevolgen als ik zonnepanelen of windturbines op mijn grond plaats?

Investeringen en daaruit komende inkomsten of opbrengsten uit het exploiteren van een zonnepanelen of windturbines tellen mee in het bedrijfsresultaat en de daarbij horende fiscale regelgeving en kwalificatie. Bij grotere windmolenparken of zonneakkers komt het voor dat de financiële inkomsten zodanig groot zijn in verhouding tot de inkomsten uit agrarische activiteiten, dat de fiscus de onderneming of gronden niet langer als (hoofdzakelijk) agrarisch beoordeeld. Dit kan effect hebben op de landbouwvrijstelling, bedrijfsopvolgingsregeling, onroerendzaakbelasting, WOZ-waarde, productieruimte, mestrechten en/of toeslagen. 

Worden zonneakkers later weer landbouwgrond?

Het gebied blijft een agrarische bestemming houden. We willen zonneakkers tijdelijk toestaan. Het moet wel 125 meter van de belangrijkste verbindingswegen af liggen. Dat zorgt ervoor dat u altijd eerst nog akkerland ziet voordat u de zonneakkers ziet.  Na de vergunde periode moet het mogelijk zijn om de grond weer in te zetten voor agrarisch gebruik. Grondeigenaren mogen uiteindelijk zelf bepalen wat zij met hun grond doen. Voor agrariërs kan het een manier zijn om hun bedrijf rendabel te houden.

Wat zijn mijn rechten als pachter?

Hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over pacht. Het is wel belangrijk dat u altijd onderzoekt wat er in uw eigen contract staat.  

 

Overige vragen

Zijn er geen betere alternatieven dan zonneakkers?

We werken graag met bewezen technieken. Van zowel zonnepanelen als windturbines is bekend dat het werkt, duurzamer is, dat het rendement oplevert en betrouwbare energie oplevert. Iedere twee jaar kijken we opnieuw of er andere technieken in aanmerking komen. Op dit moment zijn dit de enige twee technieken die niet-duurzame energie kunnen vervangen.

Hoe zit het met windenergie?

Over de uitbreiding van windenergie in Haarlemmermeer is nog niets besloten, maar er worden wel stappen gezet naar een vervolg. Alle informatie over de laatste stand van zaken over windmolens in Haarlemmermeer vindt u op deze pagina.

Hoe blijf ik up to date over de stand van zaken?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe bijeenkomsten of plannen over windenergie in Haarlemmermeer? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.  

Waar kan ik terecht met mijn verdere vragen en opmerkingen?

Uw ideeën, suggesties en vragen zijn belangrijk. Neem contact met ons op via energie@haarlemmermeer.nl.