.

Veelgestelde vragen over windenergie

Hieronder staan de antwoorden op veelgestelde vragen over windenergie in Haarlemmermeer.

Deze pagina wordt aangevuld met de antwoorden op de vragen die worden gesteld. Zit uw vraag er niet tussen? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl, of bel naar 0900 1852. 

Ga op deze pagina direct naar: 
 

Algemene vragen 

Vragen over zicht, uiterlijk en landschap

Vragen over geluid en gezondheid

Vragen over het proces

Vragen over meedoen, meedenken en meeprofiteren

Vragen over de locatie

Vragen over het elektriciteitsnetwerk

Vragen over biodiversiteit, ecologie en milieu

Vragen voor agrariërs, boeren en grondeigenaren

Overige vragen


Algemene vragen 

Wat is windenergie? En hoe wordt windenergie opgewekt?

Windenergie is energie die wordt gewonnen door het omzetten van de bewegingsenergie van lucht in bijvoorbeeld elektriciteit. Dit is een duurzame manier om elektriciteit op te wekken. Het werkt zo: door de wind komen de wieken van de windturbine in beweging. Deze beweging komt via de tandwielkast naar de generator, die vervolgens de mechanische energie omzet in elektrische energie. De opgewekte windenergie wordt vervolgens via kabels in de mast getransporteerd naar het elektriciteitsnet voor gebruik.

Waarom hebben wij windenergie in Haarlemmermeer nodig?

In Haarlemmermeer is de energietransitie in volle gang. Dit doen we vanwege de afspraken in het Klimaatakkoord. We gaan samen energie besparen, duurzaam opwekken en anders verwarmen. Er moet veel meer energie duurzaam worden opgewekt zodat we minder CO2 uitstoten. Zo kunnen we klimaatverandering tegengaan.

Hoe duurzaam is windenergie?

Windenergie is 100% schoon en duurzaam en raakt nooit op. Afgezien van het maken en plaatsen van de windmolens komt er helemaal geen CO2 vrij bij het produceren van windenergie.

Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen van windenergie?

Voordelen:

 • Windenergie is 100% schoon en duurzaam, en dus een milieubewuste optie voor energie.
 • Windenergie is nu de goedkoopste en schoonste manier om de CO2-uitstoot te verlagen.
 • Het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en van landen zoals Rusland en Saoudi-Arabië, die dat nu voor ons produceren.
 • Windenergie komt uit een natuurlijke bron die onuitputtelijk is. Wind is gratis en wind wordt overal waar het waait opgewekt.

Nadelen:

 • Windenergie is op dit moment nog redelijk duur. Deze prijzen worden steeds lager, daarnaast zal de prijs van windmolens ook dalen wanneer ze in grotere aantallen worden gemaakt. 
 • Windmolens verstoren het landschap en kunnen een gevaar vormen voor de biodiversiteit. Het is daarom belangrijk goed onderzoek te doen naar de impact voor flora en fauna bij het kijken naar locaties voor windmolens.
 • Windmolens kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Hiervoor zijn geluidsnormen vastgesteld.
 • Tijdens het bouwen en aanleggen van windmolens komt CO2 vrij. Deze uitstoot is, gerekend over de hele levensduur van een windmolen, heel laag. In 3 tot 6 maanden draaien, wekt een windturbine evenveel energie op als er nodig is voor de bouw, onderhoud en afbraak.
 • Op land waait het minder hard dan op zee, de opbrengst uit windmolens op land is dus minder dan bij windmolens op zee. Toch zijn windturbines op land nog steeds noodzakelijk voor het opwekken van voldoende energie, en daarnaast ook goedkoper dan windturbines op zee.

Hoeveel energie wekt een windmolen op?

Een turbine begint stroom te leveren bij windkracht 2. Bij windkracht 6 bereikt de windturbine het maximale vermogen. De grootste typen turbines produceren per jaar tot wel 8 miljoen kWh (kilowattuur, de eenheid die we gebruiken voor de hoeveelheid geleverde of verbruikte energie). Dit is genoeg om zo'n 2.300 huishoudens van stroom te voorzien.     

Wat als de wind niet waait? Hoe komen we dan aan voldoende elektriciteit?

Als het te zacht (beneden windkracht 2) of te hard (boven windkracht 10) waait, wekt een windmolen geen energie op. Dit betekent niet dat alles opeens stil valt als het een keertje niet waait: het stroomnetwerk in Nederland wordt gevoed door veel verschillende bronnen, dus het licht blijft gewoon branden.    

Wat is de levensduur van een windmolen?

Een windmolen gaat zo'n 20 jaar mee. 

 

Vragen over zicht, uiterlijk en landschap

Hoe hoog worden de windmolens in Haarlemmermeer?

Dit wordt pas bepaald als er een definitief plan voor een windpark ligt. Dat is op dit moment niet het geval. Vanuit de luchtvaart zijn er wel hoogtebeperkingen.

Wat kan ik zien van de windmolens?

Dit hangt van de locatie van de windmolens af, dat is nu nog niet duidelijk. De windmolens zullen zichtbaar zijn in het landschap, net zoals de bestaande windmolens dat nu zijn.

Hebben de windmolens verlichting?

Voor windmolens vanaf 150 meter hoogte is het verplicht om obstakelverlichting te hebben. Dat is verlichting voor het vliegverkeer.    

Wat is de afstand tussen mijn woning en de dichtstbijzijnde windmolen?

Dit ligt aan de nieuwe locatie van de windmolens. Nederland heeft geen norm voor de minimale afstand tussen een windmolen en een woning om overlast te voorkomen. Maar een gemeente kan wel een minimale afstand afleiden uit de Nederlandse normen voor geluid en slagschaduw. Die afstand is dan voor elke lokale situatie uit te rekenen. Dat is zinvoller dan een vaste afstandsnorm.

Wat is slagschaduw en krijg ik daarmee te maken?

Met slagschaduw wordt de schaduw bedoeld die ontstaat als de zon tegen de wieken van de windmolen schijnt. Doordat de wieken bewegen, beweegt deze schaduw ook. Als deze bewegende schaduw over bijvoorbeeld ramen van woningen gaat, kunnen omwonenden dat als hinderlijk ervaren. Of u hinder ervaart is afhankelijk van de positie van uw woning ten opzicht van de windmolen, maar bijvoorbeeld ook van de stand van de zon en eventuele bewolking. Om hinder zoveel mogelijk te voorkomen is er een officiële slagschaduwnorm vastgesteld. De officiële slagschaduwnorm is dat een windmolen gemiddeld maximaal 17 dagen per jaar een zogeheten gevoelig object meer dan 20 minuten per dag mag raken. Gevoelige objecten zijn woningen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven.

 

Vragen over geluid en gezondheid

Zijn windmolens slecht voor mijn gezondheid?

We delen de zorg over de gezondheidseffecten van windmolens en we zijn ons ervan bewust dat dit speelt. We volgen wat er landelijk en in andere gemeenten (zoals Amsterdam) gebeurt en nemen deze bevindingen mee in het advies aan de raad. Op dit moment zijn er bij de GGD en de gemeente geen klachten bekend over geluidhinder van de bestaande windmolens bij de A4. 

Hoeveel geluid maken windmolens?

Het meeste geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de luchtstroming om de draaiende wieken. Dit geluid wordt vaak als een zoevend of zwiepend geluid ervaren. Voor iedere windmolen of windpark moet er een geluidsberekening zijn.

Welke regels gebruikt de gemeente om geluidshinder voor bewoners acceptabel te houden?

Er zijn op dit moment geen wettelijke normen voor het geluid van windmolens. Op 30 juni 2022 heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat de landelijke normen niet meer geldig zijn. Gemeenten mogen zelf bepalen welke normen voor geluid van windmolens ze gebruiken. Lees hier meer over op de website van de GGD

Wordt er rekening gehouden met een combinatie van geluid van vliegtuigen én windmolens?

Voor zover wij weten gebeurt dit nog niet. Dit heeft te maken met de huidige wet- en regelgeving, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen vliegtuiggeluid (via het luchthavensindeling- en verkeersbesluit) en andere geluidsbronnen (wet geluidhinder). In de nieuwe omgevingswet wordt er wel voorzien in het berekenen van de geluidscumulatie van afzonderlijke bronnen, waarbij er dus ook naar de combinatie van geluid van windmolens en vliegtuigen (en wegen/spoor/industrie) zal worden gekeken. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de nieuwe omgevingswet in werking zal treden, o.a. vanwege discussie rond de rekenregels voor vliegtuiggeluid. Hierdoor is het voor de gemeente lastig om nu al berekeningen volgens de nieuwe rekenregels uit te voeren. Zodra er meer bekend is rond de invoering en rekenregels van de omgevingswet vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en het RIVM kan de gemeente hiermee aan de slag. Er kunnen wel berekeningen worden uitgevoerd om de cumulatie te schatten, maar deze zullen indicatief zijn, en hebben geen wettelijke status. 

Waar kan ik meer informatie vinden over geluid van windmolens en gezondheidseffecten?

Het RIVM heeft een handige factsheet gemaakt die een overzicht geeft van wat op dit moment bekend is over gezondheidseffecten van geluid van windturbines.  

 

Vragen over het proces

Hoe wordt er besloten in welke gebieden er windmolens mogen komen?

Op dit moment is nog niet duidelijk waar de windmolens komen. Een eventuele ontwikkelaar dient een plan en ontwerp in van het windpark (eventueel samen met de omgeving). De provincie Noord-Holland besluit vervolgens of er een vergunning wordt verleend aan de ontwikkelaar.

Wie ontwikkelt een windpark?

Ontwikkelaars kunnen lokale grondeigenaren zijn, zowel particulier als publiek. Maar ook energiecoöperaties, marktpartijen of een combinatie.     

Wanneer is het zoekgebied voor windenergie door de gemeenteraad vastgesteld?

Het zoekgebied voor windenergie is 10 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Lees meer in het artikel 'Gemeenteraad wil toch zoekgebied voor windenergie in zuiden van Haarlemmermeer'.

Hoe zijn jullie gekomen tot de zoekgebieden in de RES 1.0?

Via bijeenkomsten met experts en inwoners zijn de huidige keuzes voor de zoekgebieden gemaakt. Dit is gebeurd op basis van drie afwegingen:

 1. Het voorkomen van versplintering van zonneakkers en windmolens in heel Haarlemmermeer.
 2. De mogelijkheden van een open gebied dat niet de aanvliegroutes van Schiphol belemmert.
 3. De mogelijkheid tot aansluiting bij bestaande initiatieven. Denk hier aan de windturbines die er al staan.

Bekijk de pagina over de RES (Regionale Energiestrategie) voor meer informatie.       

Welke deskundigen waren bij de RES 1.0?

Het gaat om de volgende experts:

 • Landschapsarchitecten van gemeente, provincie en ontwikkelaars
 • Stadsecoloog
 • Beleidsadviseurs van Energie, Recreatie, Geluid en Agrarische Landschap
 • Netbeheerder
 • Vogelexperts
 • Belangenbehartigers
 • Energiecoöperaties
 • Vertegenwoordiger Schiphol
 • Vertegenwoordiger Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Vertegenwoordiger Hoogheemraadschap/Waterschap
 • Vertegenwoordiger Recreatieschap Spaarnwoude Waternet
 • Vertegenwoordiger Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 • Vertegenwoordiger Defensie    

 

Vragen over meedoen, meedenken en meeprofiteren

Wat doen jullie om de omgeving van het zoekgebied goed te informeren?

Om iedereen op zorgvuldige wijze te informeren en vragen te beantwoorden gaat de gemeente in gesprek met de omgeving. Dit zijn o.a. de inwoners, dorpsraden, belangengroepen, maatschappelijke organisaties uit de omgeving, ondernemersverenigingen en grondeigenaren in het zoekgebied. Het doel is hen op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken en de vervolgstappen. Ook wil de gemeente met hen afstemmen hoe ze verder betrokken blijven en hun om advies vragen. Heeft u vragen of ideeën hierover? Stuur een mail naar energie@haarlemmermeer.nl    

Hoe gaat de gemeente de omwonenden betrekken?

Een eventuele initatiefnemer is aan zet om de omgeving te betrekken bij het ontwikkeltraject.     

Waar kan ik terecht met mijn vragen en bezwaren?

Bij de gemeenteraad kan protest aangetekend worden. U kunt:  

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via e-mail),
 • Politieke partijen benaderen,
 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen),
 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken (griffie@haarlemmermeer.nl).     

Hoe kan ik meeprofiteren van de opbrengst van windmolens?

De gemeente vindt het erg belangrijk dat de omwonenden betrokken worden bij de plannen voor duurzame energie. En we vinden het eerlijk als zij er ook van profiteren. We willen daarom dat mensen die vlakbij windmolens wonen mede-eigenaar worden. Dat noemen wij lokaal eigenaarschap. Lees meer over lokaal eigenaarschap in het 'Beleidskader lokaal eigenaarchap in zon- en windprojecten'. 
 

Wat is lokaal eigenaarschap en hoe werkt dat?

Lokaal eigenaarschap betekent dat inwoners die vlakbij het windpark wonen, mede-eigenaar worden. Omwonenden kunnen dus meedelen in de winst of op een andere manier profiteren. Hier zijn drie mogelijkheden voor, en de ontwikkelaar is verplicht om deze alle drie mogelijk te maken:

 1. Lokaal eigendom
 2. Collectief voordeel
 3. Individueel voordeel

Lees hier meer over in het 'Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten'. 

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe bijeenkomsten of plannen over windenergie in Haarlemmermeer? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

 

Vragen over de locatie

Naar welke locatie wordt nu gekeken en waarom?

Het zoekgebied voor windenergie ligt in het zuiden van Haarlemmermeer. Er is verkend welke mogelijkheden er binnen dit aangewezen zoekgebied zijn voor grote windturbines, rekening houdend met beperkingen vanuit provinciaal beleid (met name natuur en landschap), veiligheids- en geluidscontouren voor diverse functies en met hoogtebeperkingen vanuit Schiphol.

Bij het vorige windinitiatief in Haarlemmermeer Zuid was er veel weerstand. Waarom zou het nu wel lukken?

Het vorige windinitiatief is tegengehouden door het destijds zittende college van de provincie Noord-Holland. Nu werken we opnieuw aan de opgave voor windenergie via een nieuwe beleidsopdracht vanuit de Rijksoverheid voor een Regionale Energiestrategie. In aanloop naar de RES 1.0 heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden. Daarin zijn veel zorgen geuit door inwoners in en om het zoekgebied. In juni 2021 heeft de gemeenteraad het windzoekgebied vastgesteld, en daarom wordt nu verder onderzocht wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor extra windturbines in het gebied. Aan de gemeenteraad zal worden gevraagd welke kaders zij wil meegeven voor participatie voor dit beleidskader, en op welke wijze zij de mening van de omgeving zal meewegen in de besluitvorming.     

Hoe neemt de gemeente de opbrengsten van het windinitiatief voor Haarlemmermeer Zuid van 4 jaar geleden mee?

In de voorbereiding van ons participatieproces voor het zoekgebied voor windmolens hebben we deze resultaten meegenomen om te komen tot verschillende scenario's die voor zijn gelegd aan de omgeving.

Windturbines zijn toch niet mogelijk vanwege het Luchthavenindelingbesluit (LIB)

Deze regelgeving maakt het niet onmogelijk om windmolens in de omgeving van Schiphol te plaatsen. Wel moet daarbij rekening gehouden worden met de geldende regels voor hoogte enzovoorts. Binnen deze regels zoeken we naar de meest geschikte plekken.

 

Vragen over het elektriciteitsnetwerk

Waarom heeft de gemeente geen eigen energiecoöperatie?

Energiecoöperaties worden opgericht door inwoners en ondernemers in de gemeente. Een voorbeeld in onze gemeente is Meerwind. Er zijn verder heel veel websites om u te helpen om een energiecoöperatie te beginnen. De gemeente heeft wel een eigen energieleverancier: Tegenstroom.

Kunnen we niet beter energie besparen?

Dit is een goed punt. De gemeente vindt het heel belangrijk dat wij energie besparen. Daarom is het Energieloket Haarlemmermeer opgezet. Hier kunnen inwoners terecht voor onafhankelijk advies. Energiebesparing zal helaas niet voldoende zijn. De landelijke onderzoeksbureaus verwachten een verdere toename. Daar zullen wij op inspelen.     

Gaat de elektriciteit niet naar Schiphol, datacenters en grote bedrijven?

De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij deze zorg ook hebben. Daarom hebben wij een ‘Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten’, waarin staat dat de omgeving niet alleen last, maar ook baat moet hebben bij de opwek van energie. Een initiatiefnemer moet de omgeving een aanbod doen om deel te nemen. Op basis daarvan verleent de gemeente een vergunning. Bekijk het 'Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten'. 

Waar kan ik terecht als ik windenergie wil kopen?

Net als met alle stroom, komt er geen rechtstreekse kabel naar uw voordeur vanuit een zonneakker of windmolenpark. U kunt terecht bij verschillende energieleveranciers om windstroom in te kopen. Ook bij lokale energieleveranciers. 

Waarom komen er geen kerncentrales?

De bevoegdheid om een besluit te nemen over kerncentrales ligt niet bij de gemeente, maar bij de Rijksoverheid.    

Hoe past windenergie in het elektriciteitsnet?/aan wie wordt de stroom geleverd?

Nadat de wind de wieken in beweging brengt, wordt deze beweging naar de generator gebracht. Deze zet de mechanische energie om in elektrische energie. Daarna zorgt de transformator ervoor dat de wisselstroom omgezet wordt in hoogspanning. De opgewekte windenergie wordt vervolgens via kabels in de mast getransporteerd naar het elektriciteitsnet voor gebruik.    

 

Vragen over biodiversiteit, ecologie en milieu

Zijn windturbines slecht voor de biodiversiteit?

Tijdens het bepalen van de locatie en de hoeveelheid windmolens wordt rekening gehouden met de natuur en biodiversiteit. Hierbij kan worden gedacht aan insecten, maar ook aan vogels en vleermuizen. Het ecologische uitgangspunt hierbij is het verkleinen van effecten op natuur door locaties te kiezen waar zo min mogelijk (eventuele) schade wordt aangericht. 

Wat zijn de gevolgen van een windpark voor flora en fauna?

Windmolens vormen een bedreiging voor vogels, vleermuizen en insecten. Het is daarom belangrijk eerst goed onderzoek uit te voeren naar de impact op de biodiversiteit.     

Zullen windturbines in Haarlemmermeer Zuid geen belemmering zijn voor leefgebieden van vogels in het nabijgelegen Kaag en Braassem?

In het zoekgebied voor windmolens bevinden zich meerdere geschikte woongebieden van (broed)vogels. Bij de keuze voor de locatie en inpassing van de windmolens wordt er rekening gehouden met waardevolle locaties, zodat het risico op aanvaringen zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Welke maatregelen worden er genomen om effecten op dieren en natuur te voorkomen?

De gemeente heeft natuureffecten onderzocht bij plaatsing van windturbines in het vastgestelde windzoekgebied. In het onderzoek is gekeken naar de vier mogelijke locaties en de impact van windmolens op de flora en fauna. Dit is nog niet voldoende onderzoek. Een initiatiefnemer moet nog op basis van zijn definitieve plan een uitgebreider effecten onderzoek uitvoeren. Ook is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor eventuele maatregelen die genomen moeten worden indien er sprake is van negatieve effecten op dieren en natuur.

 

Vragen voor agrariërs, boeren en grondeigenaren

Ik ben een grondeigenaar. Wat zijn de fiscale gevolgen als ik zonnepanelen of windturbines op mijn grond plaats?

Investeringen en daaruit komende inkomsten of opbrengsten uit het exploiteren van een zonnepanelen of windturbines tellen mee in het bedrijfsresultaat en de daarbij horende fiscale regelgeving en kwalificatie. Bij grotere windmolenparken komt het voor dat de financiële inkomsten zodanig groot zijn in verhouding tot de inkomsten uit agrarische activiteiten, dat de fiscus de onderneming of gronden niet langer als (hoofdzakelijk) agrarisch beoordeeld. Dit kan effect hebben op de landbouwvrijstelling, bedrijfsopvolgingsregeling, onroerendzaakbelasting, WOZ-waarde, productieruimte, mestrechten en/of toeslagen.    

Wat zijn mijn rechten als pachter?

Hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over pacht. Het is wel belangrijk dat u altijd onderzoekt wat er in uw eigen contract staat.  

 

Overige vragen

Zijn er geen betere alternatieven dan windmolens?

We werken graag met bewezen technieken. Van zowel zonnepanelen als windturbines is bekend dat het werkt, duurzamer is, dat het rendement oplevert en betrouwbare energie oplevert. Iedere twee jaar kijken we opnieuw of er andere technieken in aanmerking komen. Op dit moment zijn dit de enige twee technieken die niet-duurzame energie kunnen vervangen.     

Waarom geen wind op zee?

Windturbines in zee plaatsen is mogelijk en wordt ook gedaan. Maar om voldoende duurzame energie te kunnen produceren, zijn ook windturbines op land nodig. Windturbines op land zijn nog steeds de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame energie.     

Hoe blijf ik up to date over de stand van zaken?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe bijeenkomsten of plannen over windenergie in Haarlemmermeer? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.  

Waar kan ik terecht met mijn verdere vragen en opmerkingen?

Uw ideeën, suggesties en vragen zijn belangrijk. Neem contact met ons op via energie@haarlemmermeer.nl.

Daalt de waarde van mijn woning als er windmolens komen?

Uit divers onderzoek blijkt dat woningen een paar procent minder waard kunnen worden, een effect dat in sommige gevallen slechts tijdelijk is. Na een tijdje stijgt de waarde weer. Op de website van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) staat een overzicht van de onderzoeken.