.

Veelgestelde vragen over grootschalige opwek

Hieronder staan de antwoorden op veelgestelde vragen over de grootschalige opwek van nieuwe energie in Haarlemmermeer.

Deze pagina wordt aangevuld met de antwoorden op de vragen die worden gesteld. Zit uw vraag er niet tussen? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl, of bel naar 0900 1852. 

Voor praktische vragen kunt u terecht bij het Energieloket Haarlemmermeer van NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Dit is een onafhankelijke stichting die iedereen in Haarlemmermeer helpt met verduurzaming.

Ga op deze pagina direct naar:

Vragen over het proces

Vragen over locaties en projecten 

Elektriciteitsnetwerk en alternatieven

Vragen over het meedoen en meedenken aan grootschalige opwek

Gevolgen voor agrariërs, boeren en grondeigenaren

Biodiversiteit, ecologie en milieu

Vragen over zicht, uiterlijk en het landschap

Rol van de gemeente, rijksoverheid, de provincie of ontwikkelaars

Vragen over geluid

(Vlieg)veiligheid en lichtreflectie

Vragen over grootte en schaal

Overige vragen


Vragen over het proces 

Hoe zijn jullie gekomen tot de zoekgebieden in de RES 1.0?  

Via bijeenkomsten met experts en inwoners zijn de huidige keuzes voor de zoekgebieden gemaakt. Dit is gebeurd op basis van drie afwegingen:   

 • Het voorkomen van versplintering van zonneakkers en windmolens in heel Haarlemmermeer.  
 • De mogelijkheden van een open gebied dat niet de aanvliegroutes van Schiphol belemmert.  
 • De mogelijkheid tot aansluiting bij bestaande initiatieven. Denk hier aan de windturbines die er al staan.

Bekijk de pagina over de RES (Regionale Energiestrategie) voor meer informatie.

Welke deskundigen waren bij de RES 1.0 betrokken? 

Het gaat om de volgende experts: 

 • Landschapsarchitecten van gemeente, provincie en ontwikkelaars 
 • Stadsecoloog 
 • Beleidsadviseurs van Energie, Recreatie, Geluid en Agrarisch Landschap 
 • Netbeheerder 
 • Vogelexperts 
 • Belangenbehartigers 
 • Energiecoöperaties 
 • Vertegenwoordiger Schiphol 
 • Vertegenwoordiger Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
 • Vertegenwoordiger Hoogheemraadschap/Waterschap 
 • Vertegenwoordiger Recreatieschap Spaarnwoude 
 • Waternet 
 • Vertegenwoordiger Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 
 • Vertegenwoordiger Defensie 

Gaat het ontwikkelen wel snel genoeg als de gemeente inzet op vrijwillige deelname van grondeigenaren? 

We kijken iedere twee jaar naar de resultaten en passen onze strategie daarop aan. Technieken ontwikkelen snel, waar wij op willen inspelen. De huidige strategie is gericht op bewezen technieken. 

Waar vind ik het raadsbesluit om zonneakkers mogelijk te maken? 

Het raadsbesluit over zonne-energie vindt u in het 'Beleidskader Zonneakkers'.

Wanneer is het zoekgebied voor windenergie door de gemeenteraad vastgesteld?

Het zoekgebied voor windenergie is 10 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Lees meer in het artikel 'Gemeenteraad wil toch zoekgebied voor windenergie in zuiden van Haarlemmermeer'.

Waarom is het zoekgebied van zonne-energie aangepast en door wie? 

De gemeenteraad heeft in mei besloten om middels een amendement (een tekstuele wijziging van het voorstel) het gebied aan te passen. Wilt u weten hoe dat ging? Bekijk de raadspleinvergadering.

Hoe werkt de zonneladder?

Er zijn voorkeuren bij het toestaan van zonnepanelen. Dit heet de zonneladder. De voorkeursvolgorde luidt als volgt: trede 1: Daken en gevels, trede 2: Bebouwd gebied en trede 3: Landelijk gebied. De opgave is te groot om ons alleen op de bovenste treden (1 en 2) te richten. De ruimte die we geven voor hogere treden hangt af van de voortgang op voorgaande treden. 


Vragen over locaties en projecten 

Van welke gebieden zijn al plannen bekend?  

Voor windenergie bestaat De Windcoalitie Haarlemmermeer Zuid. Deze samenwerking bestaat uit vrijwel alle boeren/grondeigenaren uit het zoekgebied, de lokale energiecoöperatie Meerwind en de coöperatieve ontwikkelaar Windunie. Echter, er is nog geen definitief besluit genomen dat er windturbines bij mogen komen in het gebied.

Voor zonne-energie zijn veel projecten aan de slag. Veel inwoners en bedrijven kiezen voor zonnepanelen op hun daken. In het zonnecarré zijn meerdere initiatieven actief.    

Kunnen zonnepanelen niet ook op geluidsschermen bij snelwegen? 

Dit is één van de bovenste treden van de zonneladder, maar deze schermen zijn vaak van Rijkswaterstaat of de provincie. Wij overleggen met hen hierover.

Wat moet ik doen als ik tegen een bepaald initiatief ben?  

Bij de gemeenteraad kan protest aangetekend worden. U kunt:  

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via e-mail)  
 • Politieke partijen benaderen  
 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen)  
 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken (griffie@haarlemmermeer.nl). 

Bij het vorige windinitiatief in Haarlemmermeer Zuid was er veel weerstand. Waarom zou het nu wel lukken?

Het vorige windinitiatief is tegengehouden door het destijds zittende college van de provincie Noord-Holland. Nu werken we opnieuw aan de opgave voor windenergie via een nieuwe beleidsopdracht vanuit de Rijksoverheid voor een Regionale Energiestrategie. In aanloop naar de RES 1.0 heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden. Daarin zijn veel zorgen geuit door inwoners in en om het zoekgebied. In juni 2021 heeft de gemeenteraad het windzoekgebied vastgesteld, en daarom wordt nu verder onderzocht wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor extra windturbines in het gebied. Aan de gemeenteraad zal worden gevraagd welke kaders zij wil meegeven voor participatie voor dit beleidskader, en op welke wijze zij de mening van de omgeving zal meewegen in de besluitvorming. 

Hoe neemt de gemeente de opbrengsten van het windinitiatief voor Haarlemmermeer Zuid van 4 jaar geleden mee?

In de voorbereiding van ons participatieproces voor het zoekgebied voor windmolens hebben we deze resultaten meegenomen om te komen tot verschillende scenario's die voor zijn gelegd aan de omgeving.

Komen er ook zonnenpanelen op parkeerplaatsen (zonnecarports)?

Dit is één van de bovenste treden van de zonneladder. Wij onderzoeken voor meerdere parkeerterreinen van de gemeente of hier zonnepanelen mogelijk zijn. Het is vaak lastig om deze parkeerterreinen te overkappen vanwege andere functies, zoals een kermis, opslag van groot materieel of vanwege de openbare veiligheid.  

Private terreinen zijn vaak beter geschikt, maar zonnecarports zijn ook erg duur. De provincie Noord-Holland wil zonnecarports stimuleren door een deel van de kosten te subsidiëren.  

Komen er ook zonnepanelen op water? 

Andere gemeenten hebben ook zoekgebieden op water aangegeven. Het gaat dan met name om grote wateren. In Haarlemmermeer zijn weinig mogelijkheden die niet direct de recreatieve functie van het water nadelig beïnvloeden. De mogelijkheden die er zijn, zijn meer kleinschalig, maar wél nuttig. Zo wordt het water rondom de PWN waterzuivering bij Hoofddorp al benut voor zonnepanelen en heeft een groot glastuinbouwbedrijf bij Rijsenhout recent zonnepanelen geïnstalleerd op haar waterbassins. 

Windturbines zijn toch niet mogelijk vanwege het Luchthavenindelingsbesluit (LIB)?  

Deze regelgeving maakt het niet onmogelijk om windmolens in de omgeving van Schiphol te plaatsen. Wel moet daarbij rekening gehouden worden met de geldende regels voor hoogte enzovoorts. Binnen deze regels zoeken we naar de meest geschikte plekken.

Wat gebeurt er met het gebied als de zonnepanelen afgeschreven zijn?  

Het bestemmingsplan verandert niet. Nadat de zonnepanelen afgeschreven zijn, moet de grond weer een agrarische bestemming krijgen. Hier moet een ontwikkelaar dus ook rekening mee houden in de plannen. De zonnepanelen worden gerecycled.  


Elektriciteitsnetwerk en alternatieven 

Waarom zetten we niet in op zonnepanelen op daken? Er zijn lege daken genoeg. 

Wij willen graag meer zonnepanelen op daken. Voor grotere daken, zoals op bedrijven, zoeken we actief contact met de eigenaren en ondersteunen wij hen in de stappen die nodig zijn. Het is aan de eigenaar of deze zonnepanelen wil. Veel daken zijn helemaal niet geschikt. Een boerenschuur lijkt bijvoorbeeld ideaal, maar kan vaak het gewicht van zonnepanelen niet aan. Er is vaak ook geen geld om een dak geschikt te maken. Als een eigenaar dat al wil. Tot slot zijn er heel veel huishoudens zonder eigen (of geschikt) dak.  

Waarom zijn er nog geen zonnepanelen op daken van de gemeente en op daken van de organisaties waar de gemeente eigenaar van is? 

De gemeente geeft graag het goede voorbeeld, maar heeft tijd en geld nodig om dit voor elkaar te krijgen. Niet alle daken zijn (meteen) geschikt. 

Waarom heeft de gemeente geen eigen energiecoöperatie? 

Energiecoöperaties worden opgericht door inwoners en ondernemers in de gemeente. Een voorbeeld in onze gemeente is Meerwind. Er zijn verder heel veel websites om u te helpen om een energiecoöperatie te beginnen. De gemeente heeft wel een eigen energieleverancier: Tegenstroom. 

Kunnen we niet beter energie besparen? 

Dit is een goed punt. De gemeente vindt het heel belangrijk dat wij energie besparen. Daarom is het Energieloket Haarlemmermeer opgezet. Hier kunnen inwoners terecht voor onafhankelijk advies. Energiebesparing zal helaas niet voldoende zijn. De landelijke onderzoeksbureaus verwachten een verdere toename. Daarop zullen wij inspelen. 

Gaat de elektriciteit niet naar Schiphol, datacenters en grote bedrijven?  

De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij deze zorg ook hebben. Daarom hebben wij een ‘Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten’, waarin staat dat de omgeving niet alleen last, maar ook baat moet hebben bij de opwek van energie. Een initiatiefnemer moet de omgeving een aanbod doen om deel te nemen. Op basis daarvan verleent de gemeente een vergunning. Bekijk het ' Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten' (pdf) op de website van de gemeenteraad.

Net als met alle stroom, komt er geen rechtstreekse kabel naar uw voordeur vanuit een zonneakker of windmolenpark. De stroom gaat het landelijke netwerk op. Dit zorgt ervoor dat het aandeel nieuwe, duurzame energie in heel Nederland stijgt. 

Waar kan ik terecht als ik zonne- of windenergie wil kopen?   

De gemeente bouwt geen zonneakkers of windmolenparken. Dat doen ontwikkelaars. U kunt terecht bij verschillende energieleveranciers om zonnestroom en windstroom in te kopen. Ook bij lokale energieleveranciers.   

Waarom komen er geen kerncentrales?  

De bevoegdheid om een besluit te nemen over kerncentrales ligt niet bij de gemeente, maar bij de Rijksoverheid.


Vragen over het meedoen en meedenken aan grootschalige opwek 

Wat doen jullie met de mening van inwoners die tegen zijn?

Wij hebben volop gesprekken met tegenstanders en zoeken dingen voor hen uit. Ook wordt er bijvoorbeeld extra rekening gehouden met afstanden tot dorpen en wegen en extra scherp onderzocht wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld geluidsoverlast, reflectie en vliegveiligheid. Alle omwonenden hebben wij in een raadpleging gevraagd om hun zorgen en standpunten. Deze zijn meegenomen in bijvoorbeeld het Beeldkwaliteitsplan zonnecarré. Bovendien wijzen we iedereen op de mogelijkheid om contact te zoeken met de gemeenteraad. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeenteraad

Hoe gaat de gemeente de omwonenden betrekken?  

De samenwerking met alle belanghebbenden gebeurt in een aantal fasen. In januari 2021 vindt de fase Raadpleging plaats. In deze fase gaan we de eerder samengestelde denkrichtingen breder neerleggen bij alle omwonenden en belanghebbenden in het gebied. Hiermee worden de voorkeuren bepaald. In januari 2021 ontvangen alle huishoudens in de omgeving een enquête. U krijgt dus altijd de kans om mee te praten.  

Voor de zomer van 2021 zal de gemeenteraad besluiten nemen over beide zoekgebieden. U kunt op elk moment invloed uitoefenen, al is dit het handigst om te doen tijdens de besprekingen. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zitten namens u in de gemeenteraad. Na de raadpleging is het nog niet gedaan. U kunt:  

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via e-mail)  
 • Politieke partijen benaderen  
 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen)  
 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken (griffie@haarlemmermeer.nl). 

Wat houdt ‘lokaal eigenaarschap’ in? 

De gemeente vindt het erg belangrijk dat omwonenden betrokken zijn bij de plannen voor zonneakkers en meedelen in de winst. We willen namelijk dat zonneakkers ook van de mensen worden die er wonen. Dat noemen wij lokaal eigenaarschap. Er is een document opgesteld voor de regels rondom 'lokaal eigenaarschap'. Bekijk het 'Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten' (pdf) op de website van de gemeenteraad.

Waar kan ik terecht als ik tegen een zon- of windproject ben?  

Voor de zomer van 2021 zal de gemeenteraad besluiten nemen over beide zoekgebieden. U kunt op elk moment aangeven dat u tegen bent, al is dit het handigst om te doen in maart tijdens de besprekingen. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zitten namens u in de gemeenteraad. Na de raadpleging is het nog niet gedaan. U kunt:  

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via e-mail)  
 • Politieke partijen benaderen  
 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen)  
 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken (griffie@haarlemmermeer.nl). 

Gevolgen voor agrariërs, boeren en grondeigenaren 

Ik ben een grondeigenaar. Wat zijn de fiscale gevolgen als ik zonnepanelen of windturbines op mijn grond plaats?  

Investeringen en daaruit komende inkomsten of opbrengsten uit het exploiteren van een zonnepanelen of windturbines tellen mee in het bedrijfsresultaat en de daarbij horende fiscale regelgeving en kwalificatie. Bij grotere windmolenparken of zonneakkers komt het voor dat de financiële inkomsten zodanig groot zijn in verhouding tot de inkomsten uit agrarische activiteiten, dat de fiscus de onderneming of gronden niet langer als (hoofdzakelijk) agrarisch beoordeeld. Dit kan effect hebben op de landbouwvrijstelling, bedrijfsopvolgingsregeling, onroerendzaakbelasting, WOZ-waarde, productieruimte, mestrechten en/of toeslagen.  

Wat zijn mijn rechten als pachter?  

Hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over pacht. Het is wel belangrijk dat u altijd onderzoekt wat er in uw eigen contract staat.  

Worden zonneakkers later weer landbouwgrond?  

Het gebied blijft een agrarische bestemming houden. We willen zonneakkers tijdelijk toestaan. Het moet wel 125 meter van de belangrijkste verbindingswegen af liggen. Dat zorgt ervoor dat u altijd eerst nog akkerland ziet voordat u de zonneakkers ziet.  

Na de vergunde periode moet het mogelijk zijn om de grond weer in te zetten voor agrarisch gebruik. Grondeigenaren mogen uiteindelijk zelf bepalen wat zij met hun grond doen. Voor agrariërs kan het een manier zijn om hun bedrijf rendabel te houden.


Biodiversiteit, ecologie en milieu

Zijn windturbines slecht voor de biodiversiteit? 

Tijdens het bepalen van de locatie en de hoeveelheid windmolen wordt rekening gehouden met de natuur en biodiversiteit. Hierbij kan worden gedacht aan insecten, maar ook aan vogels en vleermuizen. Het ecologische uitgangspunt hierbij is het verkleinen van effecten op natuur door locaties te kiezen waar zo min mogelijk (eventuele) schade wordt aangericht. 

Wat zijn de gevolgen voor de bodem bij grootschalige zonneakkers? 

Dit is een aandachtspunt. Er is landelijk nog niet veel overeenstemming op het effect voor de bodem. Wij willen dat de bodem genoeg water en licht blijft krijgen. Daar moet een initiatiefnemer rekening mee houden bij het ontwerp. Bijvoorbeeld door de zonnepanelen ver uit elkaar te plaatsen. Ook houdt de initiatiefnemer goed bij hoe het met de bodem staat via periodieke onderzoeken. 

Zullen windturbines in Haarlemmermeer Zuid geen belemmering zijn voor leefgebieden van vogels in het nabijgelegen Kaag en Braassem?  

In het zoekgebied voor windmolens bevinden zich meerdere geschikte woongebieden van (broed)vogels. Bij de keuze voor de locatie en inpassing van de windmolens wordt er rekening gehouden met waardevolle locaties, zodat het risico op aanvaringen zoveel mogelijk wordt beperkt. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over windturbines wordt eerst een grondig natuuronderzoek gedaan. 

Komt er nu minder of meer groen door een zonneakker?  

Er worden eisen gesteld aan de ecologische inrichting van zonneakkers. Dit is een onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan en wordt ook uitvoerig besproken tijdens de ontwikkeling van het gebied. Er is een polderecoloog van de gemeente bij betrokken. De polderecoloog kan inhoudelijke inbreng hebben bij het groenbeheer in de gemeente en plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit geldt dus ook voor de toekomstige zonneakkers.  

Ten opzichte van landbouwgrond, bieden zonneakkers meer kansen voor biodiversiteit. Er ontstaat een meer gemengd gebied door het inzaaien van kruiden en bloemen, de wisseling tussen schaduw en licht en de combinatie van natte en drogere bodem. Ook neemt het gebruik van pesticiden en (kunst)mest af.   


Vragen over zicht, uiterlijk en het landschap 

Komt er een nieuw bestemmingsplan voor zonneakkers? 

Er komt geen nieuw bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning wordt verleend door het College van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad geeft een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af. 

Wat zijn de gevolgen voor het Groene Carré (Zuid)? 

Op termijn is een flinke verbreding van het Groene Carré (Zuid) gewenst om woningbouw in Hoofddorp-Noord mogelijk te maken. Een eventueel zonnepark moet daarbij aansluiten en op een goede manier worden ingepast. In het Beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer hebben wij eisen geformuleerd over o.a. inpassing, uitstraling en afstand. Dat is verder uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan voor het Zonnecarré. Daarin staat dat een initiatiefnemer bij moet dragen aan de eerste verbreding van het Groene Carré (Zuid). Dat gaat om een strook van 70 meter die ingericht wordt voor recreatie en groen. 

Komt er een integraal plan, zodat de zonneakkers niet rommelig ogen? 

Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de zonneakkers in het zonnecarré. 

Wat kan ik zien van de zonnepanelen?  

Inwoners maken zich zorgen dat het uitzicht naar een groene omgeving verdwijnt door grootschalige opwek. In het 'Beleidskader Zonneakkers' en het Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré staan uitgangspunten, die ervoor moeten zorgen dat zij hierin gehoord worden. Sowieso moeten zonneakkers 125 meter van de belangrijkste verbindingswegen af liggen. Dat zorgt ervoor dat u altijd eerst nog akkerland ziet voordat u de zonneakkers ziet. 

Voor windturbines zijn de voorwaarden anders. Daar is het gebied voor geluid en schaduw veel belangrijker en groter. Hier wordt rekening mee gehouden in de plannen. 


Rol van de gemeente, rijksoverheid, de provincie of ontwikkelaars 

Wie gaan er in het gebied ontwikkelen?  

Ontwikkelaars kunnen lokale grondeigenaren zijn, zowel particulier als publiek. Maar ook energiecoöperaties, marktpartijen of een combinatie. De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij moeten hierbij wel voldoen aan de eisen die de gemeente namens alle omwonenden stelt. De gemeente houdt ook overzicht over het totale gebied. Zij kan verschillende ontwikkelingen rondom wind- en zonne-energie samenbrengen en houdt in de gaten dat de omgeving goed betrokken blijft.  

Om te zorgen dat de omgeving daadwerkelijk voordeel krijgt, zijn regels opgesteld in het beleidskader voor lokaal eigenaarschap. Het bedrijf of de ondernemer die een zonneakker of windmolenpark wil neerzetten in de polder is verantwoordelijk voor de participatie, dus om de inwoners en ondernemers in de omgeving te informeren en te betrekken bij de plannen. Bekijk het 'Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten' (pdf) op de website van de gemeenteraad.


Vragen over geluid 

Waarom is de maximale hoogte van zonnepanelen 1,5 meter?

De maximale hoogte van 1,5 meter is gezien vanaf omliggend straatpeil, zodat je er overheen kunt kijken. Vanaf het maaiveld liggen de panelen dus iets hoger, vaak 2 meter. De provincie heeft 1,5 meter als richtlijn genomen. Daar moeten wij ons aan houden. 

Zorgen de panelen voor meer weerkaatsing van geluid? 

Wij hebben TNO onderzoek laten doen naar de geluidseffecten van zonneakkers. Daaruit blijkt dat in de meeste gevallen een reductie van het geluid te verwachten is. De zonnepanelen kunnen het geluid namelijk verstrooien net zoals de geluidsribbels in het gebied dat doen.

Kunnen zonnepanelen geluidsoverlast verminderen van wegverkeer?  

Er zijn mogelijkheden om zonnepanelen te combineren met geluidschermen langs wegen. Dit wordt al gedaan langs de Nieuwe Bennebroekerweg. 

Wordt er rekening gehouden met een combinatie van het geluid van vliegtuigen én windmolens?

Voor zover wij weten gebeurt dit nog niet. Dit heeft te maken met de huidige wet- en regelgeving, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen vliegtuiggeluid (via het luchthavensindelings- en verkeersbesluit) en andere geluidsbronnen (wet geluidhinder). In de nieuwe omgevingswet wordt er wel voorzien in het berekenen van de geluidscumulatie van afzonderlijke bronnen, waarbij er dus ook naar de combinatie van geluid van windmolens en vliegtuigen (en wegen/spoor/industrie) zal worden gekeken. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de nieuwe omgevingswet in werking zal treden, o.a. vanwege discussie rond de rekenregels voor vliegtuiggeluid. Hierdoor is het voor de gemeente lastig om nu al berekeningen volgens de nieuwe rekenregels uit te voeren. Zodra er meer bekend is rond de invoering en rekenregels van de omgevingswet vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en het RIVM kan de gemeente hiermee aan de slag. 
 
Er kunnen wel berekeningen worden uitgevoerd om de cumulatie te schatten, maar deze zullen indicatief zijn, en hebben geen wettelijke status.

Wordt er rekening gehouden met gezondheidseffecten van windmolens? Er zijn deskundigen, waaronder artsen, die daarvoor waarschuwen.

We delen de zorg over de gezondheidseffecten van windmolens en we zijn ons bewust dat dit speelt. We volgen wat er landelijk en in andere gemeenten (zoals Amsterdam) gebeurt en nemen deze bevindingen mee in het advies aan de raad.  Er is nog geen besluit over extra windmolens genomen. Op dit moment zijn er bij de GGD en de gemeente geen klachten bekend over geluidhinder van de bestaande windmolens bij de A4. We zijn bij de eerste uitwerking van het windzoekgebied uitgegaan van een landelijk gehanteerde vuistregel voor geluid en slagschaduw van 400 meter afstand tot woningen. Deze is gebaseerd op ervaringen van landelijke windmolenprojecten. De ervaring leert dat met deze afstand windmolens ruim binnen de wettelijke normen van het activiteitenbesluit Milieubeheer blijven. Landelijk wordt nu gewerkt aan nieuwe normen voor windmolens. Daarvoor wordt ook onderzoek gedaan naar een strengere norm voor geluid. In het advies aan de raad wordt ook aangegeven hoe welk effect deze mogelijke strengere norm heeft voor de afstand tot woningen. 

(Vlieg)veiligheid en lichtreflectie 

Zijn grootschalige zonneakkers niet gevaarlijk als recreatiegebied? 

Een aantal ideeën zijn door experts afgeraden, zoals de mogelijkheid om door de zonneakkers heen te lopen. Daarom is gekozen voor recreatie die past bij het gebied: uitbreiding van bestaande recreatieverbindingen zoals het Groene Carré en extra routes en groen aan de randen van zonneakkers. 

Zorgen zonnepanelen voor meer reflectie?

Zonnepanelen zijn vaak uitgerust met een coating waardoor ze minder licht weerkaatsen. Voor het hele gebied is een studie gedaan naar mogelijkheden om de reflectie voor vliegtuigen nog verder te beperken.


Vragen over grootte en schaal

Waarom moeten de zonneakkers zo groot zijn? 

Het landschap van het zoekgebied, het Zonnecarré, rond de landingsbanen van Schiphol is al grootschalig. Door de grootschalige landbouw passen grootschalige zonneakkers hier beter dan kleinere velden. Bovendien zijn er nóg meer zonneakkers nodig als ze niet groot genoeg worden. 

Komt het hele zoekgebied voor zonne-energie vol te liggen met panelen? 

Waarschijnlijk niet. Net als zonnepanelen op daken zal niet iedere grondeigenaar zonnepanelen willen. De gemeenteraad heeft alleen aangegeven dat het mogelijk moet zijn in dit gebied (onder voorwaarden). Iedere twee jaar kijken we of het mogelijk is om ook op een andere manier elektriciteit op te wekken. 


Overige vragen

Hoe dragen zonnepanelen op geluidsribbels bij aan biodiversiteit en geluidsreductie? 

Het moet nog onderzocht worden wat de effecten zijn. Dat is dan wel aan de ontwikkelaar van een project op locaties waar zich geluidsribbels bevinden. 

Veel gronden in het zoekgebied voor zonne-energie zijn van Schiphol. Wat gaat daarmee gebeuren? 

Dat is aan Schiphol. Schiphol heeft aangegeven dat zij de ontwikkeling van grootschalige zonneakkers steunen. Ook zijn zij van mening dat de veiligheid van de vlieg- en luchthavenprocessen belangrijk is en dat hindering voor omwonenden niet mag worden vergroot door de zonneakkers. Bovenal is de veiligheid van de passagiers en de omwonenden van de luchthaven de grootste verantwoordelijkheid van Royal Schiphol Group. 

Zijn er geen betere alternatieven dan zonnepanelen en windmolens? 

We werken graag met bewezen technieken. Van zowel zonnepanelen als windturbines is bekend dat het werkt, duurzamer is, dat het rendement oplevert en betrouwbare energie oplevert. Iedere twee jaar kijken we opnieuw of er andere technieken in aanmerking komen. Op dit moment zijn dit de enige twee technieken die niet-duurzame energie kunnen vervangen. 

Waarom zonnepanelen? Deze worden ieder jaar minder efficiënt. 

Ook al neemt de efficiëntie af, toch blijven zonnepanelen duurzamer. Na 25 jaar leveren de meeste panelen nog ongeveer 85% van de elektriciteit op. Na gebruik worden zonnepanelen voor minstens 90% gerecycled. 

Voldoen de zonnepanelen op de zonneakkers aan veiligheidseisen? 

De zonneakkers worden aangelegd door professionele partijen met ruime ervaring. Ze voldoen aan veiligheidseisen.