.

Verslag informatieavond flexwoningen Sarabande

Op deze pagina leest u het verslag van de informatieavond op 12 januari 2022 over flexwoningen aan de Sarabande in Nieuw-Vennep.

Vergaderdatum: 12 januari 2022
Aanwezig:

•    Vanuit gemeente: Wethouder Jurgen Nobel, Wethouder Fouad Sidali, Paul Heuberger vz, Thysia
      Kleijwegt, Gosse Bijlenga, Anne-Marie Terheggen, Jolanda Dam, Vera ten Veen (verslag)

•    Vanuit Flexwonen NH: Viktor Rotteveel

•    Dorpsraad

•    Basisschool ’t Venne

•    Omwonenden

Opening

Paul Heuberger, gebiedsmanager voor Nieuw-Vennep, is vanavond gespreksleider. Hij verwelkomt de aanwezigen, ook namens de wethouders Jurgen Nobel en Fouad Sidali en legt de spelregels en het verloop van de avond uit.
Paul biedt excuses aan voor de late verzending van de uitnodigingsbrief. Dit kwam door een technische storing. Er zit niets achter.
Vanavond zijn er enkele raadsleden aanwezig als toehoorder. Flexwonen NH is er en ook zijn er leden van de dorpsraad. Verder de projectmanager en een aantal collega’s voor ambtelijke ondersteuning.
Op 2 december 2021 is in gesprek tussen de Dorpsraad van Nieuw-Vennep en de wethouders Nobel en Sidali afgesproken om een aanvullende informatiebijeenkomst te organiseren. De belangrijkste aanleiding hiervoor was om de zorgen te bespreken, te bespreken wat hiermee gedaan wordt en het proces van de vergunning en bezwaarprocedure uit te leggen. Het was de bedoeling om de bijeenkomst fysiek te organiseren, maar gezien de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Uitstellen zou tot gevolg kunnen hebben dat het mogelijk na de voorlopige vergunning plaats zou vinden en dat is te laat. Daarom is gekozen voor deze digitale bijeenkomst.

De noodzaak en aanleiding voor de flexwoningen

Wethouder Sidali legt uit dat er een aanzienlijk tekort is aan betaalbare huurwoningen in Haarlemmermeer. Mede hierom heeft de gemeente in 2019 aangedrongen bij het Rijk om mee te doen met de pilot flexwonen. Sindsdien werkt de gemeente aan tijdelijke oplossingen voor het tekort aan betaalbare woningen. Het uitgangspunt blijft dat permanente woningen voorrang hebben op tijdelijke woningen omdat dit een duurzame oplossing is. De tijdelijke woningen bieden mogelijkheid om extra locaties te onderzoeken waar permanente woningbouw op dit moment niet mogelijk is. Daarbij is het geen alternatief voor een permanente woning, maar voor géén woning.

Er zijn ruim 4.000 actief woningzoekenden in de sociale sector in onze gemeente, waarvan 400 personen acuut een woning nodig hebben. Per jaar worden circa 680 sociale huurwoningen toegewezen in onze gemeente. De wachttijd kan oplopen tot wel 15 jaar. Daarnaast krijgen wij jaarlijks meldingen van mensen met woonproblematiek en hebben we een taakstelling om vergunninghouders te huisvesten. We zijn verplicht om dit te doen, anders gaat de provincie dit doen en hebben we geen regie meer op waar we de vergunninghouders kunnen opvangen. De gemeente zorgt conform haar wettelijke plicht voor alternatieve woonvormen en woningen, zodat de druk op de reguliere woonruimteverdeling afneemt. Uitbreiding van de flexibele schil van de woningmarkt geeft een deel van de actief woningzoekenden de mogelijkheid om op korte termijn een woning te betrekken. Niet als permanente woning, maar als tijdelijke woning tot nieuwe permanente woningen vrijkomen. Het voorzien van woonruimte is een wettelijke taak voor de gemeente.

Vraag: Wanneer ben je acuut woningzoekend? Als je bijvoorbeeld in echtscheiding bent of door de huizenprijzen als starter niet aan een woning kan komen. Flexwoningen zijn voor de doelgroep spoedzoekers, jongeren en starters vanaf 23 jaar en vergunninghouders.
Vraag: Hoe tijdelijk is tijdelijk? De functie van het gebouw mag maximaal15 jaar in stand blijven (volgens deze vergunning). Maximale bewoning is 2 jaar.
Vraag: Is er garantie over de lengte van de looptijd van het gebouw? De vergunning is maximaal voor 15 jaar. En dan gaat dit plan weg maar het gebouw? De vergunning is aangevraagd voor 15 jaar en dat is dan 15 jaar. Mocht er iets in het proces veranderen dan laten we dat weten.

Gekozen locatie

Wethouder Nobel licht toe dat de gemeente locaties heeft aangewezen voor flexwonen, waaronder de Sarabande, in verband met het woningtekort. Elke locatie die voldoet aan de eisen is van belang gezien het grote tekort aan woningen. Daarom was over de locatie zelf geen participatie mogelijk. Dit is iets dat bij het college en uiteindelijk bij de Raad vandaan komt. Dat is vanaf het begin gecommuniceerd. Over bijvoorbeeld de buitenruimte is wel participatie mogelijk. Vanuit de dorpsraad en omwonenden zijn de hoeveelheid auto’s die leidt tot een parkeerprobleem aangekaart als knelpunt voor deze locatie. Wij hebben beloofd pas een definitief besluit te nemen als hier duidelijkheid over is, en daar houden wij ons aan. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning hoort bewijslast dat de ontwikkelende partij aan de parkeernorm voldoet of een onderbouwing waarom hiervan wordt afgeweken. Pas daarna wordt een definitief besluit genomen door middel van het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit is nog niet gebeurd.

Er zijn momenteel 2 locaties voor flexwoningen in Nieuw-Vennep, Oosterdreef en Sarabande. Hopelijk worden dat in de toekomst meer locaties.
-Wethouder Nobel blikt terug op het goede en open gesprek van 2 december 2021 met de Dorpsraad.
Op basis van de zorg die de Dorpsraad tijdens dit gesprek heeft aangekaart hebben wij drie toezeggingen gedaan:
1. Parkeren en ontsluiting;
2. Buitenruimte;
3. Gesprek met Flexwonen NH over de lopende communicatie met de omwonenden. Het is fijn dat Flexwonen NH nu aanwezig is.
Inmiddels is er een parkeeronderzoek uitgevoerd. Op verschillende momenten werd er gekeken en gemeten.

Verkeer

Wethouder Nobel meldt dat het verkeersknelpunt van de Sarabande is besproken met wethouder Ruigrok (Verkeer en Vervoer) zoals aan de Dorpsraad is beloofd.
-Het stuk weg tussen het gebouw en de IJweg blijft gelijk, deze is volgens de normen breed genoeg.
-Het blijkt dat het smalle deel aan de Sarabande, ter hoogte van de brug, te smal is. Dit staat los van de ontwikkeling van deze woningen. De verwachting is dat de nieuwe bewoners voornamelijk van de weg de andere kant op gebruik gaan maken.
-Uit het gesprek met wethouder Ruigrok komt naar voren dat dit knelpunt op de prioriteitenlijst van 2022 staat. Dat betekent dat er onderzoek gedaan wordt naar hoe we dit gaan oplossen en we naar verwachting eind 2022 / begin 2023 kunnen beginnen. Omdat het eerst nog onderzocht moet worden is deze planning onder voorbehoud.

-Afgevaardigde van de Dorpsraad geeft aan het fijn te vinden dat we nu met zoveel om de digitale tafel zitten en hopelijk kunnen de oplossingen eenieder comfort geven.

Vraag: Is het omgevingsonderzoek voor parkeren in een realistische tijd gedaan of niet? Er zijn nu veel mensen thuis aan het werk. Normaal is het rondom de school erg hectisch en onveilig. Het onderzoek is op verschillende momenten uitgevoerd.
Vraag: Waarom wordt het gebouw Fandango niet gebruikt? Wij hebben de Fandango met omliggende ruimte naast de sportvelden als één locatie beschouwd en onderzocht. Deze locatie kan helaas niet ingezet worden omdat de locatie maar voor een beperkte termijn beschikbaar is omdat dit terrein bedoeld is voor de uitbreiding van de hockeyvelden. Deze korte termijn maakt het realiseren van woningen te duur en daarmee onrealistisch.
Vraag: Kan na de 15 jaar de vergunning niet verlengd worden? Dan zal er opnieuw een vergunning moeten worden aangevraagd en daar wordt u dan over geïnformeerd. Een flexwoning is beter dan geen woning.
Vraag: Nu is de locatie een basisschool en Fandango gaat plaatsmaken voor sportvelden. Waarom gaan sportvelden dan voor op een school? De bestemming school was niet meer nodig voor onderwijs. Daarom is hiervoor gekozen.
Vraag: De buitenruimte is erg klein. De bewoners staan dan zo in de openbare ruimten. Aan de westzijde van de scholen Opmaat en t Venne ligt een groenstrook. Deze groenstrook is eigendom van de gemeente. De scholen willen deze groenstrook herinrichten om zo meer en groene buitenruimte voor de schoolkinderen te realiseren. In samenspraak met de directies onderzoeken we ook de mogelijkheid om een deel van deze groenstrook te gebruiken voor de nieuwe bewoners én de (nieuwe) bewoners te betrekken bij het beheer van de groenstrook.
Afgevaardigde van de Dorpsraad vraagt of omwonenden ook met de gesprekken kunnen meedoen? Die mogelijkheid is er zeker.
Vraag: Hoe zit het met eerder verleende vergunning en brandveiligheid? Ook flexwoningen vallen onder dezelfde voorwaarden als structurele woningen op het gebied van brandveiligheid. Brandveiligheid wordt getoetst in de vergunningaanvraag. Anders wordt er niet vergund. Er is inmiddels vergunning aangevraagd door Flexwonen NH en daar zullen alle aspecten in worden opgenomen. Dus alles is in 1 keer aangevraagd en getoetst. Zodra er mogelijkheid is om te reageren wordt u op de hoogte gesteld.
Vraag: Hoe staat het met de veiligheid van de buurt? De parkeerplaats is ook een hangplek waar gedeald wordt. Wat gaat de gemeente daaraan doen? Misschien gaan de bewoners van de flexwoningen zich hier ook inmengen. Veiligheid is altijd belangrijk. Melding maken is belangrijk en goed dat dit gebeurt. Toezicht en controle zijn reguliere taken voor politie en handhaving. Bewoning levert meer sociale controle op. Dus dit kan misschien helpen bij het oplossen van dit probleem. En de locatiebeheerder woont in het pand.
Vraag: Is de groenstrook voor bewoners te gebruiken na schooltijd? En waar gaan ze fietsen en afval neerzetten. Verdere invulling van de buitenruimte zal ook met de omwonenden worden opgepakt.

Vraag: Is de buitenruimte visueel te maken? Hieronder is een kaartje opgenomen.

Ligging groenstrook Sarabande

 

Vraag: Is de locatiebeheerder een bewoner? Victor Rotteveel van Flexwonen NH licht toe dat de beheerder iemand uit de bewonersdoelgroep zal zijn. Die persoon moet solliciteren en komt in dienst van Flexwonen NH. Sinds 2016 heeft Flexwonen NH al ervaring met deze manier en die werkt goed. Na 2 jaar moet iemand anders die taak opvolgen.
Op 26 augustus zijn er opmerkingen gemaakt over participatie. Paul Heuberger vraagt of daar nu vragen of opmerkingen over zijn? Er zijn geen vragen.

Procedure

-Op 22 oktober 2021heeft Flexwonen NH de omgevingsvergunning aangevraagd. Hierover heeft Flexwonen NH de aanwezigen van de eerste informatiebijeenkomst geïnformeerd per mail.
-Op dit moment worden de ingediende stukken inclusief alle onderzoeken getoetst door de Omgevingsdienst in samenwerking met de gemeente.
-Als hieruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan beleid en wet- en regelgeving dan kan de omgevingsdienst vergunnen.
-Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de verlening van de vergunning. Dit kan binnen zes weken na de dag van de bekendmaking door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit mag ook digitaal via haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep
Hiervoor is wel een elektronische handtekening nodig.
-Het verlenen van de vergunning wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad van Haarlemmermeer, via www.officielebekendmakingen.nl en op de website van de Omgevingsdienst.
U kunt op de hoogte blijven van dit moment door u te abonneren op de bekendmakingen
-Het bezwaar wordt behandeld door de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie beoordeelt het bezwaarschrift en brengt advies uit aan de gemeente. Daarna neemt het college een besluit over het bezwaarschrift.

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten als beslissing op uw bezwaarschrift:
o U krijgt gelijk.
o U krijgt geen gelijk.
o Uw bezwaarschrift is niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat niet inhoudelijk op uw bezwaren wordt ingegaan.
-Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar? U kunt tegen de beslissing op bezwaar een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Onderaan de beslissing op bezwaar staat hoe u dat doet.
Er zijn geen vragen meer over de procedure.

Verkeer
Vraag: Zijn er mogelijkheden om vanuit bewoners met ideeën of scenario’s te komen op het gebied van verkeer? Zeker. Een professioneel onafhankelijk verkeerskundig bureau gaat daar eerst mee aan de slag.
Afgevaardigde van de Dorpsraad meldt dat bewoners en de Dorpsraad normaal gesproken naar nieuwe plannen kunnen meekijken. Daar komen vaak constructieve ideeën uit naar voren.
Vraag: Hoe worden omwonenden op de hoogte gesteld als er oplossingen komen? Bijvoorbeeld door middel van een brief en een uitnodiging van de gemeente.

Parkeren
Vraag: Komen er nog meer elektrische laadpalen? Paul Heuberger antwoordt dat dit kan als het parkeeronderzoek gunstig uitvalt. Daar zit een combinatie in.

Overlast
-Afgevaardigde van de Dorpsraad geeft aan blij te zijn met het serieus nemen van de veiligheid. Na een eerder bezoek van de gebiedsmanager aan de parkeerplaats zijn er wat autowrakken weggesleept. De capaciteit van de politie is niet altijd voldoende. Kan Flexwonen NH daar ook een rol inspelen samen met de bewoners? Vanuit gebiedsmanagement kan dat zeker. Flexwonen NH noemt de beheerder die op de locatie komt te wonen. Voor dealen is sowieso altijd de politie aanspreekpunt. Victor Rotteveel benadrukt dat de bewoners die in de flexwoningen komen te wonen ook graag in een fijne omgeving willen wonen. Het telefoonnummer van de locatiebeheerder zal tegen die tijd ook kenbaar worden gemaakt bij de omwonenden. Flexwonen NH is geen vervanging voor handhaving maar we moeten het met elkaar gaan doen. Martijn Schouten ziet graag dat de 3 partijen gemeente, Flexwonen NH en bewoners om tafel gaan. De gebiedsmanager is hier de spil in. Victor Rotteveel legt uit dat er bij nieuwe locaties altijd een evaluatiemoment wordt ingepland. De ervaring leert dat evaluatie al snel niet meer nodig is maar altijd weer kan worden opgepakt.
Er is even een discussie over zwakkere mensen en geestelijke problemen. Het gaat om mensen die acuut woonproblematiek hebben.
Vraag: Er wordt verwezen naar de politie dat men ze belt bij drugsoverlast. Meneer heeft de idee dat het probleem niet wordt opgelost maar dat het wordt gedoogd door de politie. Wethouder Nobel noemt dat het goed is om te blijven bellen. Hij gaat het bij de burgemeester adresseren die hoofd is van veiligheid in de hoop dat het iets kan opleveren bij de politie.

Inrichting buitenruimte
Vraag: Op 14 september is er digitaal gesproken over een aantal opties voor de groenstrook. Welke zal het gaan worden? Paul Heuberger antwoordt dat het nu gaat over de groenstrook aan de westzijde van de school, die van de gemeente is. We willen kijken of dit ook voor de nieuwe bewoners is te gebruiken. Het zou mooi zijn als we daar nieuwe en bestaande bewoners samen een rol in kunnen geven.
Vraag: Er is nog geen antwoord gegeven op de vraag waar de fietsenstalling komt en de vuilnisbakken en wat te doen met de smalle stoepen direct onder de ramen. Victor Rotteveel geeft aan dat het nu nog niet helemaal duidelijk is. De stoepen blijven zoals nu. De vuilnisbakken komen waarschijnlijk tegen het pand aan. Dit moet men nog verder uitwerken en kijken hoe het beste in te vullen. Kunnen die aspecten ook in de gesprekken met omwonenden worden meegenomen? Dat kan zeker.

Toekomstige bewoners
Vraag: Is de vergunning al aangevraagd? Ja. Dan zouden er al tekeningen moeten zijn. Die worden gepubliceerd als de voorlopige vergunning wordt verleend.
Vraag: Is er een vaste samenstelling of verdeling van de verschillende doelgroepen/nieuwe bewoners? De projectmanager meldt dat er maximaal 50 % vergunninghouders komen te wonen. Hier zal dat voornamelijk gaan om mensen zonder kinderen. Het gebouw is te klein voor hele gezinnen. De rest of meer (als er niet meer vergunninghouders zijn) is voor spoedzoekers en jongeren. Haarlemmermeerse woningzoekenden hebben er voorrang op.
Hoeveel mensen mogen er op 1 unit wonen? Voor de kleinere woningen is het 1 persoon maar voor de iets grotere woningen van 35 á 40 m2 kan het een stel zijn, dus maximaal 2 personen. In totaal komen er 28 woningen.
-Afgevaardigde van de Dorpsraad noemt de uitkomst van het parkeeronderzoek een belangrijk punt. Hij vindt het jammer dat dit er nu nog niet is en vraagt wanneer het wordt gedeeld. Volgens wethouder Nobel ziet het er naar uit dat het gaat lukken. Inmiddels is het onderzoek dat tussen 21 september en 5 oktober plaatsvond, klaar. De Omgevingsdienst moet dit toetsen. Het wordt openbaar als de voorlopige vergunning wordt afgegeven.
Petitie
Er is een petitie tegen de komst van flexwoningen aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. De wethouders zijn hiervan op de hoogte. Zoals eerder uitgelegd is er geen participatie geweest wat betreft de locatie en het aantal woningen. Het college wil deze flexwoningen graag realiseren. Iedereen die het hier niet mee eens is mag natuurlijk bezwaar aantekenen. Dit mag op het moment dat de vergunning ter inzage ligt.

Afsluiting
Fouad Sidali bedankt de aanwezigen. Hij en Jurgen Nobel vonden het heel fijn dat u in groten getale aanwezig was en het was fijn met u in gesprek te gaan. Dit is de manier waarop het college naast de inwoners wil staan om te kijken en luisteren naar de oplossingen die we samen kunnen creëren. Hij noemt het goed dat de Dorpsraad samen met inwoners in gesprek gaan met de gemeente en Flexwonen NH.
Jurgen Nobel noemt ook de aanwezigheid van de directeur van de school, Flexwonen NH, raadsleden en betrokken ambtenaren en bedankt hen voor de samenwerking.
Paul Heuberger meldt nog dat het verslag van deze bijeenkomst voor het eind van de maand aan u wordt toegezonden. Er zal op korte termijn een uitnodiging volgen om verder over de buitenruimte te spreken. Zodra de vergunning zover is hoort u daarvan en zullen ook de tekeningen volgen om er met elkaar naar te kunnen kijken.