.

Veelgestelde vragen Veldbloemstraat

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over het project Veldbloemstraat in Nieuw-Vennep.

De gemeente en woningcorporatie Ymere hebben begin april 2020 een brief verzonden naar alle buurtbewoners van de Veldbloemstraat. Zij werden uitgenodigd om een videopresentatie te bekijken over het project Veldbloemstraat. Deze videopresentatie vindt u hier. Tot 11 mei 2020 konden vragen en opmerkingen via een reactieformulier worden achtergelaten. De veelgestelde vragen worden hieronder beantwoord.

Het reactieformulier is nu gesloten, maar reacties, vragen of opmerkingen kunt u blijven sturen. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.


De onderwerpen die aan bod komen:

Over het project

Over de toewijzing 

Over de buitenruimte en omgeving

Over het proces en de procedure

Over de planning

Contact


Over het project

1. Wat houdt het plan in?

Het is een plan voor nieuwe woningen op de plek waar voorheen de Rehobothschool in Nieuw-Vennep stond. Het gaat om 43 permanente sociale huur-appartementen van ongeveer 50m2, vooral bedoeld voor jongeren en starters.

2. Waarom is gekozen voor deze plek?

De locatie aan de Veldbloemstraat is onder andere geschikt voor het plan omdat het dichtbij voorzieningen en het openbaar vervoer ligt. De grond is in eigendom van de gemeente en kan daarom vrij snel ontwikkeld worden. Door binnen het terrein van de vroegere school te ontwikkelen, blijft de invloed op het bestaande groen beperkt.

3. Hoeveel woningen gaan er komen?

Er komen 43 appartementen. Woningbehoefte onderzoek geeft aan dat er in Haarlemmermeer veel behoefte is aan appartementen voor éénpersoonshuishoudens en tweepersoonshuishoudens.

4. Waarom komen er zo veel woningen?

De gemeente heeft gekeken wat een geschikt aantal woningen zou zijn voor deze locatie. Hierin zijn onder meer de afstanden tot de bestaande gebouwen, maximale hoogtes en behoud van groene ruimte meegenomen. Binnen deze voorwaarden heeft Ymere een voorlopig plan voor 43 woningen gemaakt.

5. Waarom komen er alleen sociale huurwoningen?

Een belangrijk doel van de gemeente is het verminderen van de zoektijd naar sociale huurwoningen. Dit zijn woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Vooral voor jongeren en starters is er grote woningnood in onze gemeente. Met dit plan worden er in één keer 43 nieuwe sociale huurwoningen aan het bestaande aanbod toegevoegd.

6. Wat voor een soort woningen zijn het? Hoe groot? Welke voorzieningen?

Appartementen met 1 slaapkamer en een woonkamer met een open keuken. De appartementen zijn ongeveer 50m2 groot.

7. Hebben de woningen een tuin of balkon? 

De appartementen op de eerste en tweede verdieping krijgen een frans balkon. De appartementen op de begane grond een terras.

8. Hoe hoog worden de woongebouwen?

Het blok van twee lagen aan de Veldbloemstraat wordt 6 meter hoog. Het blok van 3 lagen aan de Madeliefstraat wordt 9 meter hoog.

9. Is de groene ruimte eromheen voor iedereen toegankelijk of alleen voor bewoners?

De bestaande groene ruimte buiten de plek van de vroegere school blijft openbaar en toegankelijk voor iedereen. Tussen de twee blokken komt een kleine buitenruimte, die bij het gebouw behoort en in principe alleen voor de bewoners is bedoeld, maar wel toegankelijk is.

10. Wat wordt de huur?

De huurprijzen zijn nog niet vastgesteld maar liggen tussen de €619 en €737 euro per maand.

11. Komen de gebouwen er zo uit te zien als in de videopresentatie?

In de video is het  voorlopige ontwerp te zien. In het definitieve ontwerp worden de kleuren en materialen uitgewerkt waardoor de beelden dus nog zullen veranderen.  

12. Hoe zit het met de energievoorziening?

De woningen worden gasloos. Iedere woningen krijgt een eigen elektriciteit-aansluiting en er komen zonnepanelen op het dak. Daarnaast krijgt iedere woningen een warmtepomp waardoor de woningen zeer duurzaam zijn.

13. Betalen de huurders zelf voor hun energie? En ook voor onderhoud van de installatie?

Ja. Ja.

14. Krijg ik mijn huis wel warm zonder gas?

Ja, de woningen krijgen vloerverwarming voor in de winter. In de zomer kan er mee gekoeld worden.
 


Over de toewijzing

15. Hoe kan ik in aanmerking komen voor een woning?

Door in te schrijven op Woningnet. Ongeveer een half jaar voordat de woningen klaar zijn, worden de woningen aangeboden op Woningnet. Houd dus het aanbod goed in de gaten. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe eerder u in aanmerking komt. Kijk op www.woningnet.nl en klik door naar stadsregio Amsterdam.

16. Welke doelgroep hebben jullie voor ogen? Leeftijdgrens?

Het woontype en de grootte daarvan zijn vooral geschikt voor jongeren tussen de 23 en 28 jaar en starters. Dat betekent niet dat andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld 55 plussers worden uitgesloten.

17. Krijg ik voorrang als ik een sociale huurwoning achterlaat?

Nee.

18. Krijgen inwoners van Nieuw-Vennep voorrang?

Er zijn mogelijkheden om voor een deel van de woningen voorrang te geven aan bewoners van Haarlemmermeer Het is de bedoeling om daarvan gebruik te gaan maken. Hoe precies, en om hoeveel woningen het gaat is nu nog niet te zeggen.

19. Is er sprake van tijdelijke contracten?

Jongeren tot 28 jaar krijgen een tijdelijk contract van vijf jaar. 


Over de buitenruimte en omgeving

20. Waar gaan de bewoners parkeren?

Aan de achterkant van de nieuwe gebouwen.

21. Waar komen de inritten en uitritten?

Aan de Veldbloemstraat en aan de Dotterbloemstraat. We bekijken de mogelijkheden om de nieuw aan te leggen straat eenrichtingsverkeer te maken.

22. Hoeveel parkeerplaatsen zijn voorzien?

39.

23. Is dat wel genoeg?

Ja. Aan de hand van het ‘Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer 2018’ is dit berekend. De 39 toe te voegen parkeerplaatsen voorzien in de parkeerbehoefte die horen bij deze nieuwe woningen. In de berekening is rekening gehouden met bewoners en hun bezoekers.

24. Zijn de parkeerplekken openbaar of alleen voor de bewoners?

Het nieuwe straatje is openbaar gebied. De nieuwe parkeerplekken zijn ook openbaar.

25. Ik maak me zorgen over de toename van verkeer. Auto’s die door de straten rijden. Wat gaat u daar aan doen?

De verkeerskundige van de gemeente heeft gekeken naar de situatie. Door de nieuwe woningen zal er meer verkeer in de straten komen te rijden. Dit zal een minimale groei zijn. De straten in de omgeving kunnen deze groei in verkeer aan. 

26. Ik maak me zorgen over de verkeersveiligheid als straks auto’s vanaf de Veldbloemstraat de nieuwe straat in rijden of uitkomen. Wat gaan jullie doen om het veilig te houden? Is er geen betere oplossing?

Zoals bij vraag 25 is aangegeven is er een minimale groei van het verkeer. We willen de nieuwe straat inrichten zoals andere plekken in de wijk ook straten op elkaar aansluiten. We zullen specifiek nog kijken naar goed zicht op en uit het nieuwe straatje vanaf Veldbloemstraat en Dotterbloemstraat. Het instellen van eenrichtingsverkeer wordt als mogelijkheid bekeken.  Bij het ontwerpen van het plan wordt rekening gehouden met verkeersveiligheid.

27. Er gaan een paar bomen weg. Welke zijn dat?

Het gaat om 1 boom op de plek van de entree van de parkeerplaatsen aan de Dotterbloemstraat en 1 boom waar het bouwblok komt te staan.

28. Hoe zit het met de zieke bomen die worden genoemd? Moeten deze ook weg?

Ja, uiteindelijk zullen deze bomen gekapt moeten worden. Deze bomen hebben de kastanjebloedingsziekte. Wanneer deze bomen precies moeten worden gekapt, wordt nog onderzocht.

29. Er komen een paar bomen bij. Waar?

Nieuwe bomen komen waarschijnlijk aan de kant van de Veldbloemstraat, ongeveer tegenover de woningen op nummers 77-83. De exacte locatie wordt nog bepaald.

30. Is de groene buitenruimte openbaar? Of wordt die afgesloten en kunnen alleen de bewoners van de flats er gebruik van maken?

De groene ruimte rondom de gebouwen blijft openbaar en toegankelijk voor iedereen. Tussen de twee blokken komt een kleine buitenruimte die bij het gebouw behoort en in principe alleen voor de bewoners is bedoeld, maar wel openbaar toegankelijk is.


Over het proces en de procedure

31. Dit is nu een plan, hoe gaat het nu verder?

De komende tijd zullen Ymere en de gemeente de plannen verder uitwerken. Ymere en de gemeente zullen in gesprek gaan met omwonenden die aangegeven hebben daar behoefte aan te hebben en nog vragen hebben. Daarbij wordt ook gekeken naar de inzet van een klankbordgroep waar bewoners zich voor kunnen aanmelden.

32. Moet het bestemmingsplan gewijzigd worden?

Ja. De huidige bestemming staat woningbouw niet toe. Ymere stelt de stukken op voor de te doorlopen procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Momenteel ligt het bestemmingsplan ter inzage. Via de website van officiële bekendmakingen kunt u de stukken inzien en uw zienswijze (reactie) doorgeven. Bekijk de pagina over Veldbloemstraat op de website officiële bekendmakingen voor meer informatie.

De gemeente zal op basis van de ingediende documenten en de bezwaren die misschien binnenkomen een besluit nemen over de aanvraag voor de verandering van het bestemmingsplan. Als de gemeente goedkeuring geeft aan de verandering van het bestemmingsplan kan Ymere een bouwvergunning aanvragen. Ook de aanvraag bouwvergunning wordt ter inzage gelegd.

33. Krijgen bewoners nog de kans om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld met groepjes? 

Buurtbewoners worden verder betrokken bij de plannen. De inzet van een klankbordgroep is één van de mogelijkheden waar we naar kijken.

34. Ik woon in de buurt, waarom zijn wij niet eerder gekend in deze plannen? 

Er is gewacht totdat de plannen meer concreet waren.

35. Ik ben niet blij met deze plannen, hoe kan ik bezwaar maken?

Graag zouden we van u horen waarom u niet blij bent met de plannen. Misschien zijn er mogelijkheden om tot elkaar te komen. Formeel kunt u een zienswijze (reactie) indienen op de verandering van het bestemmingsplan en als dat nodig is een bezwaar.


Over de planning

36. Wanneer wordt definitief bepaald dat dit door gaat?

Voordat er gestart kan worden met de bouw moeten er nog een aantal beslissingen genomen worden, onder meer over het bestemmingsplan; zie het antwoord bij vraag 32. Ook moeten Ymere en de gemeente nog een koopovereenkomst sluiten. Nadat de gemeente en Ymere tot een koopovereenkomst zijn gekomen en de benodigde processen doorlopen zijn, kunnen we beginnen met de bouw. Dat zal naar verwachting eind 2021 zijn.

37. Wanneer starten de werkzaamheden?

Naar verwachting kunnen de werkzaamheden eind 2021 starten.

38. Wanneer zijn de woningen klaar? Wanneer kunnen de eerste bewoners erin?

Wij verwachten begin 2023.

39. Wanneer komen de woningen in de aanbieding, dus op Woningnet?

Wij verwachten medio 2022.

Contact

Als u vragen heeft kunt u via dit e-mailadres contact opnemen met de gemeente: veldbloemstraat@haarlemmermeer.nl. Voor vragen over het plan aan Ymere kunt u contact opnemen met Ruben van der Spek, projectontwikkelaar van Ymere via r.van.der.spek@ymere.nl of via telefoonnummer 06-11876327.

Belt u liever met de gemeente? Dat kan ook. U kunt contact opnemen met projectmanager Bram van Melis via het algemene informatienummer van de gemeente: 0900-1852.