.

Veelgestelde vragen Pionier-Bolsterrein

Op deze pagina vindt u de antwoorden op vragen die aan de gemeente zijn gesteld over het Pionier-Bolsterrein. We hebben de vragen verdeeld per onderwerp.

Wonen

1.   Wanneer en hoe kan ik mij inschrijven voor de woningen? 
Dat gebeurt op verschillende manieren. Sociale huurwoningen van corporaties worden aangeboden via Woningnet. Daarvoor is een inschrijving nodig. De andere woningen worden aangeboden door de verhurende/verkopende partij. Aan de toewijzing van woningen kunnen voorwaarden worden gesteld. Alle koopwoningen van het Westerdreefkwartier zijn inmiddels verkocht. 
 
2.    Komen er ook appartementen in de sociale huursector?  

Ja, er komen veel appartementen in de sociale sector. Volgens de voorlopige berekening worden dat 600 appartementen. 
 
3.    Hoe kom ik in aanmerking voor de sociale huur appartementen?  

Meer informatie over hoe u in aanmerking kunt komen voor een sociale huurwoning kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Via de website van Woningnet kunt u het aanbod van sociale woningen en middensegment huurwoningen die corporaties aanbieden bekijken. Zoek bij stadsregio Amsterdam. 
 
4.    Wanneer willen jullie de eerste huizen/appartementen opleveren? 

Het is nog niet bekend wanneer de eerste woningen worden opgeleverd. Dit heeft te maken met wanneer de ontwikkelaars hun plannen afmaken en hun vergunningen aanvragen. Wij verwachten wel dat de eerste woningen rond 2025 kunnen worden opgeleverd. Alleen van het project Westerdreefkwartier, is bekend dat de start van de bouw naar verwachting begin 2022 is. 
 
5.    Om de huidige plot als voorbeeld te gebruiken (plot a). Wat zullen ongeveer de kosten worden van de woningen?  

Dit is nog niet bekend. 
 
6.    De gemeente heeft een subsidie gekregen van de regering voor de / een woningbouwimpuls. Wat gebeurt er met dit geld? Worden de woningen goedkoper? 

De Woningbouwimpuls maakt het plan haalbaar. Zonder de impuls zou het onhaalbaar zijn. 
De impuls stelt verplicht dat minstens 50% van de woningen “betaalbaar” zijn, dat is sociale huur/koop en middensegment. En dat we binnen 10 jaar bouwen. De woningbouwimpuls dekt de helft van het begrote publieke tekort voor de investeringen die de gemeente moet doen. De andere helft van het tekort komt uit gemeentelijke en regionale fondsen. Belangrijke investeringen zijn: aanpassing infrastructuur in en rondom het gebied zoals Nieuwe Bennebroekerweg, aanpassing rotondes en de aanleg van de nieuwe weg langs de Helsinkilaan. Daarnaast gaat het ook om financiering van publiek groen in en om het plangebied.  
 
7.    Ik maak me zorgen over de wat hogere bebouwing aan de rand van het terrein. Wij als bewoners kijken daar tegenaan. Waarom komen er aan de rand hoge gebouwen en niet afwisselend door de gehele wijk?  

Onderdeel van het plan is om een dorpse straat van de centrale as in het gebied te maken: de Staringstraat. Aan die dorpse straat passen lagere bouwhoogten. Aan de randen van het gebied liggen brede groenstroken en wegen waardoor aan die randen ook hogere bouwhoogte past. Verder is er is een grote vraag naar betaalbare, kleinere appartementen in Nieuw-Vennep. Deze locatie ligt dicht bij de voorzieningen en het openbaar vervoer en is daarmee geschikt om in een hogere dichtheid te bouwen. Er is gekozen voor bouwhoogte met gemiddeld 6 woonlagen aan de Kopstraat en langs de Westerdreef/Athenelaan. Hierbij is gekeken naar het stedenbouwkundige plan en of het financieel haalbaar is. Dit is verder uitgewerkt in de blokpaspoorten. 
 
8.    Hoe veel (woon)lagen komen waar? Hoe hoog wordt er gebouwd? 

De bouwhoogte aan de randen van het gebied (langs de Nieuwekerkertocht en de Westerdreef/Athenelaan) wordt gemiddeld 6 lagen en maximaal 24 meter, met twee hoogteaccenten tot 30 meter. Aan de dorpse straat (Staringstraat) is de bouwhoogte gemiddeld 2 tot 3 lagen en maximaal 14 meter. Het plan is om de Staringstraat de centrale as in het gebied te maken. In de blokpaspoorten zijn hier regels voor opgenomen. De uiteindelijke hoogte is onderdeel van de omgevingsvergunning.  
 
9.    Komen er ook bungalows? 
Het ontwerp-masterplan en de opgave gaan uit van een wijk met hoge bebouwingsdichtheden. Er komen dus waarschijnlijk geen bungalows. Het ontwerp-masterplan gaat uit van veel appartementen. Die appartementen zijn ook bedoeld voor senioren. 
 
10.    In welke prijscategorie komen de nieuwbouwwoningen?  

In het ontwerp-masterplan wordt uitgegaan van het woonbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. Dat betekent 50% betaalbaar en 50% marktconform. In het ontwerp-masterplan wordt verder een onderverdeling gemaakt in sociale huur (prijspeil 2020 tot max. € 737,14) , middensegment (tot maximaal de NHG-grens (prijspeil 2020 € 311.000,-) zowel koop als huur (samen 50%) en vrije sector met koopprijzen vanaf € 311.000,- (50%). Op de woningen in de sociale huur en in het middensegment zal sturing worden gegeven op de prijzen. Dat betekent dat deze woningen een maximale prijs krijgen. In de vrije sector kan dat niet. Het is nu niet te zeggen in welke prijscategorie de woningen in de vrije sector komen. 
 
11.    Komen er woningen waarbij je een starterslening voor kunt aanvragen? 

Ja, per deelproject worden bekeken of de starterslening mogelijk is. Bekijk de website van SVN voor alle informatie over startersleningen en afspraken. 
 
12.    Bij het mobiliteitsplan wordt er uitgegaan van veel starters. Maar de woningen die gebouwd gaan worden kunnen starters niet betalen (zie Westerdreefkwartier) hoe kun je dan toch die aanname doen? 

In het Pionier-Bolsterrein geldt het gemeentelijke woningbeleid. Dat betekent dat er naast de 30% sociale huurwoningen ook 20% woningen in het middensegment komen. Hierdoor weten we zeker dat er ook betaalbare woningen komen. 
 
13.    Is er wat betreft ouderenwoningen al gedacht aan het concept Knarrenhof®?  

Het is zeker de bedoeling dat er appartementen voor ouderen worden gebouwd, overigens geen hofwoningen. Het idee voor een Knarrenhof, waarbij jongere ouderen en wat oudere ouderen elkaar helpen, geven we als idee mee aan de ontwikkelaars. 
 
14.    Staan de verhoudingen tussen appartementen en gezinswoningen vast of kan hier in de toekomst nog verandering in komen? 
In het ontwerp-masterplan staat geen verhouding tussen appartementen en gezinswoningen. Het ontwerp-masterplan gaat wel uit van veel appartementen. 
 
15.    Wat is de hoogte van de bebouwing naast het terrein van Rob Houtzager? Aangekocht door van Wijnen. 

Het ontwerp-masterplan gaat uit van een grotere hoogte aan de randen van het plan en een lagere bouwhoogte in het midden, aan de dorpse straat. De bouwhoogte aan de randen zal gemiddeld zes lagen zijn. Aan de randen is dat gemiddeld twee tot drie lagen. Het is nu niet aan te geven waar hoeveel lagen worden gebouwd omdat het een organische ontwikkeling is. Niet alle bedrijven gaan of willen weg en er zal ook sprake zijn van een gefaseerde ontwikkeling. Van Wijnen wacht met de start van de ontwikkeling van deze locatie op de blokregels voor de betreffende locatie. 
 
16.    Kunnen mensen zich straks inschrijven voor de vrijesectorwoningen en wordt er gekeken naar mensen die goed verdienen, maar wel in een sociale huurwoning zitten? 

Ja, mensen kunnen zich straks inschrijven voor de vrije-sectorwoningen. Er zijn geen speciale voorwaarden verbonden voor vrije sectorwoningen, zoals huishoudens die een sociale huurwoning achterlaten en daardoor voorrang krijgen.  

17.    Hebben jullie ook nagedacht wat het betekent als er meer mensen in Nieuw vennep gaan wonen door er 2000 woningen hier en op meerdere plekken in Nieuw Vennep bij te bouwen? Wat betekent dit voor de scholen (grotere klassen, wachtlijsten, winkelcentra drukte, openbare veiligheid enzovoort)? 
Op dit moment zijn we nog volop in de planstudiefase. In deze fase onderzoeken we zoveel mogelijk onderwerpen zodat als de woningen gebouwd gaan worden, we niet tegen problemen aan zullen lopen die we vooraf konden aanpakken. 
Dat betekent ook dat we inderdaad een onderzoek hebben gedaan naar alle benodigde voorzieningen, zoals scholen en winkels. Uit dit onderzoek kwam dat onder andere een nieuwe sporthal gebouwd moet worden omdat de sporthal van De Estafette niet voldoende capaciteit biedt. Hierover kunt u meer lezen in het ontwerp-masterplan op pagina’s 35 en 36. 

Bouwen
 

18.    Blijven de huizen in de Staringstraat en de Lucas Bolsstraat bestaan?  
Het ontwerp-masterplan gaat uit van een organische blokontwikkeling. Dit houdt in dat die delen worden ontwikkeld die verworven worden door ontwikkelaars dan wel waar de eigenaar zelf tot ontwikkeling wil komen. Het is de keuze van de eigenaren van de woningen aan de Staringstraat en de Lucas Bolsstraat om mee te doen aan de ontwikkeling of niet. 
 
19.    Wanneer worden de woningen gebouwd? 
Westerdreefkwartier is de eerste nieuwbouw op het Pionier-Bolsterrein. Er werd op dat terrein gesloopt tot oktober 2021. Het bouwbedrijf Van Wijnen heeft de vergunning die nodig is en kan gaan bouwen. De bouw start naar verwachting begin 2022. Van Wijnen informeert de buren over de werkzaamheden.. 
 
20.    Waar wordt eerst gebouwd? /  In welke volgorde wordt waar gebouwd? 
De volgorde van bouwen is nog niet bekend.  
 
21.    Wordt er geheid? Zo ja, hoe voorkomt de gemeente dat omliggende woningen die niet onderheid zijn, schade oplopen?  

De slappe bodem in Nieuw-Vennep maakt een paalfundering noodzakelijk. Het is aan de ontwikkelaar en de bouwer om een keuze te maken uit de mogelijke paalfunderingen. Met de ontwikkelaar en bouwer worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden tijdens de bouw. Er zijn ook trillingmeters om tijdens het heiwerk de trillingen te meten en te bepalen of aan de voorschriften wordt voldaan. Er wordt in dit kader een BLVC-plan gemaakt. Dat staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie waarin regels worden afgesproken voor kwesties zoals bouwverkeer, trillingen en heien. Er zijn meerdere bedrijven die hiermee te maken krijgen, maar ook bijvoorbeeld de school het Herbert Vissers College. Als de bouwplannen concreet zijn en het moment van realisatie van het bouwplan duidelijk is, worden deze procesafspraken gemaakt. 
 
22.    Waarom blijft de oude Bolstoren bestaan? Past dit wel in de vernieuwde wijk? 

Het ontwerp-masterplan gaat uit van het behoud van de Bolstoren omdat dit bijzondere gebouw voor Nieuw-Vennep een belangrijke betekenis heeft en een verbindend onderdeel is tussen oud en nieuw. De ontwikkelaar wil in dit gebouw wel ruimte maken voor woningen. 
 
23.    Wanneer worden de panden op de Lucas Bolsstraat 6 gesloopt? 
Dat is nog niet bekend.  
 
24.    Ik woon in de buurt van het terrein. Betekent dit dat ik de komende jaren in een ‘bouwput’ woon met veel bouwoverlast? Welke maatregelen nemen jullie om geluidsoverlast tijdens de bouw te beperken? 
Tijdens de bouw er zal er sprake zijn van bouwverkeer en geluidsoverlast. We gaan afspraken maken met de ontwikkelaars en bouwers hoe we tijdens de bouw het gebied zo goed mogelijk bereikbaar, veilig en leefbaar kunnen houden. Voor de start van de sloop en bouw van dit gebied wordt een BLVC-plan opgesteld. In dit plan worden afspraken met de ontwikkelaars vastgelegd over de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de bouw. Er zijn verschillende methoden van funderen. Met techneuten, zoals een constructeur en een heier, kijken we naar de heimethode en naar de afstand tot de gebouwen naast het terrein. Voor de start van het heiwerk wordt een 0-metingsrapport opgesteld. Na de bouwwerkzaamheden kan er een tweede opname plaatsvinden als sprake is van schade. 
 
25.    Ik maak mij zorgen over de bereikbaarheid tijdens de bouwprojecten. Hoe gaan jullie daarmee om?  
Zie het antwoord hierboven. 
 
26.    Wat gaat er gebeuren op het oude Van Groningenterrein?  

Begin 2021 is Van Groningen verhuisd. Het terrein is nu helemaal leeg en het terrein zal ontwikkeld worden voor de gemengde wijk.  
 
27.    Het medisch centrum (aan de Lucas Bolsstraat) wil uitbreiden en herbouwen. Hoe gaat dat eruitzien? 
Het is nog niet bekend hoe de verplaatsing van het huidige medisch centrum naar het Bolsterrein er uit gaat zien. Naar verwachting zal het medisch centrum op de begane grond komen en zullen daarboven woningen komen.  

28.    In het blokpaspoort voor blok D staat vermeld dat de bestaande loods getransformeerd zal worden naar een mobiliteitshub. Betekend dit dat de huidige bebouwing daarvoor gebruikt zal worden en dus letterlijk getransformeerd wordt, of duidt dit op een nieuw te bouwen parkeervoorziening op de plek van de huidige bebouwing?  
WILMA wonen is de uitvoerder van dit blok en zal daar dus een beslissing in moeten nemen. WILMA Wonen gaat deze loods niet gebruiken omdat deze te smal is.

29.    Op welke termijn worden de loodsen leeg opgeleverd? Wie houdt toezicht?  
Dit is iets dat door de verschillende eigenaars moet worden besloten. De eigenaars zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigendom. Mocht er een onveilige situatie ontstaan dan kan de gemeente een eigenaar hierop aanspreken. 

30.    In de plannen wordt uitgegaan dat alle eigenaren weg zijn lijkt. Ook bijvoorbeeld een Praxis. Klopt dat?  
Ondernemers die nu eigenaar zijn kunnen doorgaan met hun bedrijf en eigenaren zullen niet gedwongen worden om weg te gaan. Het plan is zo ontworpen dat ervan wordt uitgegaan dat de gebouwen kunnen blijven bestaan. Het ontwerp-masterplan is geen precieze blauwdruk van het vernieuwde gebied. 

31.    Wanneer begint men met de sloop van huidige gebouwen Bolsterrein? 
Dat is nog niet bekend. 

32.    Wanneer worden de hallen rondom de toren gesloopt? En dan met name die binnen het hek rondom de toren. Hal 4 t/9? 
Dat is nog niet bekend. 

33.    Wanneer begint de sloop van de overige hallen buiten het binnenhek. Nu vallende binnen buitenhek? Bestaat daar een planning van?  
Dat is nog niet bekend. 

34.    Wanneer wordt de nieuwe locatie van Kindergarden (vroeger Borus) gebouwd? Borus heeft in het verleden laten weten dat dit midden 2022 zou zijn. 
De precieze start van de bouw van het nieuwe gebouw van Kindergarden is nog niet bekend. We verwachten niet dat dit midden 2022 wordt. Dit door de vergunningprocedures en de tijd die het kost om te bouwen. 

35.    Wij zouden graag de precieze bouw willen weten ter hoogte van Venneperweg 679, in verband met de hoogbouw langs de Nieuwekerkertocht en de privacy van bestaande bewoners. 
De precieze bouwplannen zijn nog niet bekend. In het blokpaspoort staan de maten voor de bouwontwikkeling. 

Ondernemen

36.    Mijn bedrijf is gevestigd op het huidige terrein. Er is 15% plek voor bedrijven in dit plan. Wat betekent dat voor mijn bedrijf?  
Er is ongeveer plek voor 15% bedrijven. Dit percentage staat staat niet vast, maar is er om aan te geven wat de toekomstige menging van wonen en werken/voorzieningen zou kunnen worden. 
Het is de bedoeling dat ondernemers die in dit gebied willen blijven, dat ook kunnen. Misschien zijn dan nog wel maatregelen nodig om overlast over en weer te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van geluid en stof. Als vastgoedeigenaren toch de onderneming willen verplaatsen, kunnen de ontwikkelaars en gemeente meedenken over een andere locatie. Op dit moment vinden er al gesprekken plaats met vastgoedeigenaren en een aantal eigenaren heeft zijn locatie inmiddels verkocht. 
Huurders van panden hebben afspraken met hun vastgoedeigenaar. Als vastgoedeigenaren graag tot ontwikkeling willen overgaan, zal er overleg plaatsvinden met de huurders. Als huurders graag in het gebied willen blijven en dit niet mogelijk is bij hun huidige vastgoedeigenaar, kunnen zij in gesprek gaan met de ontwikkelaars om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om in het gebied te blijven. 
 
37.    Wordt het pand waar ik nu inzit, verbouwd/opnieuw gebouwd? Op welke termijn? Is er al nagedacht over tijdelijke huisvesting tijdens her- of verbouwen? 

Deze vraag moet worden gesteld aan de eigenaar van het betreffende gebouw. Sommige ondernemers willen graag blijven. Een deel van de vastgoedontwikkelaars wil ook bekijken of er mogelijkheden zijn voor ondernemers om een andere locatie te zoeken. Ontwikkelaars willen het gesprek aangaan met ondernemers over wat het betekent als ze blijven of wat andere mogelijkheden zijn. 
 
38.    Hoe kan ik als ondernemer betrokken worden bij dit plan? 
U kunt zich via deze link inschrijven voor de nieuwsbrief Nieuw-Vennep. Daarnaast wordt de Nieuw-Vennep website regelmatig van updates voorzien. Als u vragen heeft, kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor over vragen over de inhoud van de ontwikkelingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de project assistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852. 
 
39.    Als ik als ondernemer op dit terrein blijf, wat voor financiële gevolgen heeft dit voor mij? 
Als u vastgoedeigenaar bent dan kan uw bedrijf blijven functioneren in het gebied. Wellicht zijn er beperkte maatregelen nodig. Als u huurder bent, hangt het af van uw financiële afspraken met de eigenaar van het pand. 
 
40.    Wij hebben een (kung fu) sportschool in het gebied met veel leerlingen die uit de directe buurt komen. Wat heeft u geregeld voor de ondernemers? Is er ruimte gecreëerd? Aangezien onze school ook zeker een belangrijke sociale functie heeft. Uitwijken naar de bestaande bedrijfsruimtes is helaas niet mogelijk aangezien de huren enorm hoog zijn en de parkeergelegenheid zeer beperkt is.  
In het Masterplan is bepaald dat 10% van de nieuwe bebouwing geen woningen worden. Hier past een kung fu-school in. Wij kunnen er niet voor zorgen dat huurders onder dezelfde voorwaarden in het gebied een nieuwe plaats krijgen. 
 


Verkeer & parkeren
 

41.    Wonen en werken komen samen, ook in het verkeer. Hoe gaat dat eruitzien? 
Uitgangspunt van het ontwerp-masterplan is dat de bestaande bedrijven mogen blijven. Er worden woningen aan toegevoegd. Het verkeer voor bedrijven zal zich mengen met het verkeer voor de woningen. De menging van deze twee stromen is belangrijk onderwerp van het ontwerp voor de openbare ruimte. 

42.    Op de plattegrond was te zien dat de Staringstraat over het Bolsterrein doorgetrokken wordt naar de Estafette. Wat betekent dit voor de verkeersstrook over de Lucas Bolsstraat? Gaan hier geen opstoppingen ontstaan door meerdere kruisingen op korte afstand van elkaar?  
In het ontwerp-masterplan wordt de Staringstraat tot een dorpse straat gemaakt. Bij een dorpse straat passen in principe geen kruisingen met drukke wegen. Op de Lucas Bolsstraat worden de snelheid, de hinder en de aantallen auto's verminderd. Dat verkeer zal voor een belangrijk deel over de nieuwe weg, Athenelaan-Helsinkilaan gaan. 

43.    Komen er nieuwe doorlopende wegen? Is daar een overzicht van? 
Om te zorgen voor een snelle doorstroming van het autoverkeer wordt er een nieuwe weg langs Helsinkilaan aangelegd. Deze wordt aangesloten op de Operaweg met een nieuwe rotonde. Verder komt er bij de Praxis nog een verbinding tussen de Staringstraat en Westerdreef. 
 
44.    Komen er nieuwe doorlopende wegen vanuit Getsewoud richting het Pionier-Bolsterrein?

De nieuwe weg langs de Helsinkilaan wordt met een nieuwe rotonde op de Operaweg aangesloten. 

45.    Wat wordt de maximaal toegestane snelheid op de nieuwe weg naast de Helsinkilaan?
Volgens ontwerp-masterplan krijgt de nieuwe weg naast de Helsinkilaan een maximaal toegestane snelheid van 50 km/u. De gemeenteraad heeft besloten dat dit met het uitvoeren van het Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep 30 km/u wordt. Het plan is dat de nieuwe weg naast de Helsinkilaan naast de bestaande weg komt. De Helsinkilaan blijft in gebruik voor parkeren bij de Estafette. De fietsoversteekplaatsen bij de Athenelaan, Helsinkilaan en de Operaweg zullen veilig worden aangelegd.  

46.    Deze wijk heeft beperkte uitgangswegen en heeft nu al veel problemen met het verlaten van de woonwijk door drukte op de Westerdreef. 2000 woningen erbij maakt het alleen maar drukker op die wegen en wordt het bijna onmogelijk om Nieuw-Vennep nog via het noorden te verlaten. Hoe zit het straks met toekomstige toegangswegen van de naastgelegen woonwijk (Beinsdorpstraat etc.)?  
In het ontwerp-masterplan wordt uitgegaan van ca 2.000 woningen. Daarnaast zullen ook nog bedrijven en voorzieningen in het gebied blijven bestaan. De juiste afwikkeling van het verkeer op het (bestaande) netwerk is onderdeel van voornoemde verkeerstudie. Daarnaast is er een verkeersstudie Haarlemmermeer West waarin ook het Pionier-Bolsterrein is meegenomen. Ook loopt een verkeersstructuurplan (VSP) waarbij een toekomstvast verkeersnetwerk het beoogde resultaat is. Daarin zullen dergelijke structuurvragen beantwoord worden.  
 
47.    Zijn de toegangswegen berekend op toename van het aantal inwoners? 
Wij hebben het verkeersnetwerk doorgerekend op basis van de toekomstige woningaantallen. Er zijn een aantal veranderingen nodig voor een goede doorstroom van het verkeer. Zo wordt een nieuwe weg langs de Helsinkilaan aangelegd en op de Operaweg aangesloten met een nieuwe rotonde. Daarnaast zullen we een aantal rotondes rondom het plangebied aanpassen zodat deze genoeg ruimte hebben voor het verkeer. Deze veranderingen worden nog verder uitgewerkt.

48.    We hopen dat de ingang van de Staringstraat aan de kant van de Venneperweg (bij de Ridderhof) gesloten blijft zodat er geen bestemmingsverkeer over de Venneperweg komt en deze zwaar gaat belasten. Kunt u dit bevestigen? 
In het ontwerp-masterplan is de dorpse straat, de Staringstraat, een van de dragers van de ontwikkeling. Het toevoegen van verkeer op de dorpse straat past daar niet bij. Zoals het nu in de plannen bedacht is, blijft de Staringstraat voor autoverkeer vanaf de Venneperweg gesloten. 

49.    Het fietspad langs de Westerdreef en Lucas Bolsstraat is druk vanwege het HVC. Is het een idee om het fietspad naar de andere kant van de weg, waar het rustiger is voor fietsers, te verleggen? 
Deze rotonde is opgenomen in het ontwerp-masterplan. Dit is mede gedaan vanwege de verkeersveiligheid. Wij hebben de aandacht voor de inrichting van de rotonde inclusief de plaats van het fietspad en nemen uw suggestie voor verlegging van de fietsroute aan de andere zijde mee. 

50.    Worden eerst de ontsluitingswegen aangelegd? En gaat daar ook bouwverkeer over.  
De precieze volgorde waarop het verkeersnetwerk wordt aangepast is nog niet uitgewerkt. Ook bouwverkeer moet nog nader in beeld gebracht worden. 

51.    Kan er geen aansluiting op de Noordelijke Randweg komen? Voor extra ontsluiting?  
Deze optie is onderzocht en is niet realistisch bevonden. Het zou een grote investering zijn met verschillende nadelen. Zo zou deze verbinding doorgaand verkeer van de Operaweg trekken, vlak langs bestaande woningen leiden, over een sportveld dat moet worden uitgekocht om aan te sluiten op een 80 km/u weg, die daarvoor eigenlijk eerst moet worden afgewaardeerd. Gekozen is voor de aanleg van een nieuwe weg langs de bestaande Helsinkilaan aangezien dat een efficiënte en veilige oplossing is voor de verkeersafwikkeling. 

52.    In het kader van verkeersveiligheid, dit is voor jongeren die bijvoorbeeld vanuit het Herbert Vissers College komen soms al spannend omdat ze niet zo opletten in het verkeer. Wat betekent het als er meer verkeer bij komt?  
Voor de nieuwe verkeerssituaties hebben we drie verkeersonderzoeken uitgevoerd. Met het eerste verkeersonderzoek is berekend hoeveel verkeer erbij komt in de directe omgeving van het Pionier-Bolsterrein als alle geplande woningen worden gebouwd. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de knooppunten met de Operaweg ook nu al behoorlijk druk zijn tijdens de spitsuren. Met het tweede verkeersonderzoek is berekend wat gebeurt met het verkeer in de regio. Op basis van de beide onderzoeken weten we dat er een aantal aanpassingen gedaan moeten worden om te zorgen dat het gebied goed bereikbaar en veilig blijft. Er zal onder andere een extra weg worden aangelegd en er zullen waarschijnlijk extra rijstroken langs de rotondes komen voor een snellere doorstroming. Als het nodig is komen er verkeerslichten. Aan de hand van een derde onderzoek, dat nu nog loopt, weten we straks welke aanpassingen nodig zijn voor een goede verkeersdoorstroming. Verder zal ook uit dit onderzoek blijken welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

53.    Hoe wordt de infrastructuur in z'n geheel georganiseerd? En dan met name de uitvalswegen en parkeren.  
Wij verwijzen naar het masterplan voor het overzicht. In de basis wordt het hele plangebied een 30km zone. De Venneperweg, Operaweg, Westerdreef en de nieuwe parallelle Helsinkilaan zijn de uitvalswegen van het Pionier-Bolsterrein. Deze wegen worden 50 km per uur en mogelijk bij het uitvoeren van het Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep afgewaardeerd. Het parkeren wordt opgelost in zogenaamde ‘mobiliteitshubs’ en bezoekers kunnen parkeren op straat. Een parkeerregime in de vorm van een blauwe zone of betaald parkeren in het plangebied is onderdeel van de oplossingen uit het parkeeronderzoek. 

54.    Worden de toegangswegen (Westerdreef - Venneperweg - rotonde) ook aangepast? Het is hier namelijk bijzonder druk en regelmatig worden fietsers omver gereden. Zonder aanpassing kan dit alleen maar erger worden.  
We verwachten dat de beide rotondes op de Venneperweg (Westerdreef en Operaweg) zullen moeten worden aangepast om ook in de toekomst het verkeer aan te kunnen. 

55.    Ik ben benieuwd naar de toekomstige veranderingen bij de Helsinkilaan. Ik hoop dat de verbinding Athenelaan deels vervalt naar Noorderdreef. Dit wegens sluipverkeer Herbert Vissers College.  
Vermoedelijk doelt de vraag op de verbinding Albertvillelaan – Beurtschipper. Deze verbinding is inderdaad niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Als het nodig is passen we de inrichting van dit wegvak aan om sluipverkeer te voorkomen. 

56.    Bij het kruispunt Lucas Bolsstraat/ Athenelaan ligt nu een drempel, het verkeer stuitert daar nu overheen. Aanhangers en lege vrachtwagens zorgen voor veel geluid. Komt hier verkeersregelaar? Omdat dit straks 30 km weg wordt? 
De Lucas Bolsstraat en de Athenelaan worden 30km wegen. De aansluiting van beide wegen wordt opnieuw ingedeeld. Hierbij zal aandacht worden gegeven aan de veiligheid en het beperken van de rijsnelheid zodat een veilige kruising ontstaat.  

57.    Hoeveel parkeerplaatsen komen er per woning? 
De parkeernormen zijn opgenomen in het rapport van adviesbureau RHDHV dat ter visie ligt. RHDHV heeft kennis van parkeren en helpt ons op dit punt met de motivering. De bewonersnormen verschillen van 0,4 auto's per huishouden voor sociale huurappartementen tot 0,9 voor vrije sector koopwoningen. Daar bovenop komt 0,3 per persoon per woning voor bezoekersparkeren. Gemiddeld komt dit neer op ongeveer 1 parkeerplaats per woning. Dit is nog wel afhankelijk van het precieze programma. Wij verwachten dat dit voldoende is om de toekomstige parkeervraag in de wijk te voorzien. Ook komt er in het plangebied een blauwe zone of betaald parkeren. 

58.    Waarom kiest de gemeente voor centraal parkeren? Ik kan me voorstellen dat het voor de meeste mensen praktischer is om de auto voor de deur te hebben staan.  
In het ontwerp-masterplan zijn parkeerplaatsen in het gebied in gebouwen opgenomen. Omdat er volgens het ontwerp-masterplan veel appartementen komen en veel bewoners is het nodig dat er parkeergarages worden gebouwd. Zo kan er veel openbare ruimte van goede kwaliteit komen. Ook bieden parkeergarages in de toekomst meer flexibiliteit. De parkeerplaatsen komen op korte afstand van de woningen. 

59.    Hoe worden de bovengrondse parkeergarages aantrekkelijk gemaakt qua aanzien?  
De precieze manier waarop de mobiliteitshubs worden gebruikt zal door de ontwikkelaars moeten worden uitgewerkt. Principe is dat de bewoners, de werknemers van de nieuwe bedrijven en (een deel van) de bezoekers in de hubs parkeert en dat hier ook gedeelde mobiliteitsvoorzieningen te vinden zijn. De mobiliteitshubs worden met planten aangekleed. Daarnaast komen in sommige mobiliteitshubs nog functies op de begane grond, zoals bijvoorbeeld ruimten om te werken.
 
60.    Waarom komt er een lange parkeerplaats aan de Staringstraat? 
De parkeerplaatsen op het maaiveld langs de Staringstraat zijn er zodat er straks geparkeerd kan worden bij de toekomstige commerciële voorzieningen. 
 
61.    Gezien de parkeergelegenheid betaald of blauwe zone wordt, hoe gaat voorkomen worden dat bewoners in de Albertvillelaan gaan parkeren waar het nog vrij parkeren is? 
Wij verwachten dat er voldoende parkeergelegenheid is voor de parkeerbehoefte van de bewoners en bezoekers. Het parkeerregime is er vooral voor bedoeld om te voorkomen dat bewoners met een eigen parkeerplaats in de mobiliteitshub op bezoekersplaatsen gaan staan. 
 
62.    Zijn er wel parkeerplaatsen op de Staringstraat voor de winkels? 
Op de Staringstraat is een aantal parkeerplaatsen op het maaiveld aanwezig. Ook op de Lucas Bolsstraat en de Kopstraat zijn parkeerplaatsen. 

63.    Verdwijnen de huidige parkeerplekken bij de bushalte en het zwembad?  
Nee, deze parkeerplekken blijven. 

64.    Wat gebeurt er als auto’s gaan parkeren buiten de wijk, bij de bestaande woningen?  
Het is verplicht voor de ontwikkelaars om voorzieningen te treffen voor een goed mobiliteitsaanbod. Denk hierbij aan plekken voor fietsen, deelfietsen en deelauto's. Op deze manier verwachten wij dat de voorgestelde parkeernorm haalbaar is voor de mensen die op het Pionier-Bolsterrein gaan wonen en werken. Daarom zal er geen parkeeroverlast zijn in de naastgelegen wijken. Als er toch parkeeroverlast is, dan zullen we maatregelen nemen.  
 
65.    Blijft de mogelijkheid om te parkeren bij de Praxis? 
De parkeerplaatsen op de Staringstraat blijven. Ook de parkeerplaatsen van Praxis verdwijnen voorlopig niet. 

66.    Hoe gaan jullie voorkomen dat er auto’s worden geparkeerd in de Hugo de Vriesstraat?  
De ontwikkeling van De Pionier-Bols heeft voldoende parkeerplaatsen voor de huidige en toekomstige gebruikers. Voor het ontwerp-masterplan wordt nu onderzoek gedaan naar de hoeveelheid en de locatie van die parkeerplaatsen. 

67.    Met de al gaande verkeersoverlast in de omliggende wijk van de school het Herbert Vissers College. Deze moeten momenteel parkeren bij de Estafette. Door de plannen voor de minimale parkeergelegenheid zullen bewoners ook gaan parkeren bij de Estafette. Dit veroorzaakt nog meer parkeer tekorten en overlast voor de omliggende wijken. Hoe is dit in de planning meegenomen? 
Wij verwachten dat er genoeg parkeergelegenheid is om de parkeervraag te dekken en er dus geen noodzaak is om bij de Estafette te parkeren. Het Herbert Vissers College moet eigenlijk voor eigen parkeerplaatsen zorgen. Dat is in geen opgave voor dit project. 

69.    Wat zijn de wijzigingen met parkeren door zwaar internationaal transport? Dit terrein is aangewezen als parkeergebied. Er staan regelmatig auto’s uit oost Europa. Indertijd door de Provinciale State bepaald. 
Dit is belangrijk om mee te nemen in de verdere uitwerking. Bedankt voor dit advies, het wordt verder onderzocht.  
 
70.    Er ligt vandaag de dag een hoge parkeerdruk in Getsewoud Noord. Hoe gaan de nieuwe parkeerplaatsen worden ingedeeld als er straks 2000 nieuwe woningen bijkomen? 
Wij zijn op de hoogte van de parkeerdruk in Getsewoud. Vanwege de grote behoefte aan parkeerplaatsen hebben wij een verkeerskundig bureau onderzoek laten doen naar het aantal nodige parkeerplaatsen op het Pionier-Bolsterrein. In het bepalen van het aantal parkeerplaatsen voor het Pionier-Bolsterrein volgen wij het advies van het verkeerskundig bureau. Dit aantal stellen we in het ontwerp-masterplan als eis aan de ontwikkelaars. De ontwikkelaars krijgen dus geen toestemming om te bouwen als er niet wordt voldaan aan het benodigde aantal parkeerplaatsen. 

71.    De stelling dat bewoners andere mobiliteit zoals fietsen, deelauto's en openbaar vervoer gaan toepassen, is dat onderzocht?  
Wij hebben advies gekregen over parkeernormen van meerdere deskundige adviesbureaus waaronder ANTEA en Royal Haskoning DHV (RHDHV). Dit laatste bureau heeft het rapport geschreven waarop wij ons ontwerp-masterplan hebben gebaseerd. Dit rapport kunt u ook inzien. Gedeelde mobiliteit is de afgelopen jaren sterk opgekomen. Ook zijn er nieuwe technische mogelijkheden ontstaan en zijn er veel ervaren aanbieders van deelmobiliteit. Er wordt steeds meer ervaring mee opgedaan en mensen wennen eraan. Het concept van de mobiliteitshub wordt op diverse plaatsen in het land gebruikt en is ook toe te passen in minder stedelijke omgevingen. Deelmobiliteit is ook nog eens veel goedkoper voor de autogebruiker die niet vaak rijdt. Dat draagt ook bij aan de groeiende populariteit. Deelmobiliteit maakt vanaf het begin deel uit van het Pionier-Bolsterrein. Daarom zal het volgens verwachting een grote groep bewoners aantrekken die er gebruik van gaat maken. Ook zien we dat milieubewustzijn steeds belangrijker wordt. Deelmobiliteit sluit daar goed op aan.  

72.    Komen er aansluitingen voor elektrische auto’s in de parkeergarage en in de fietsstallingen voor elektrische fietsen?  
Het concept-masterplan is nog niet zo ver uitgewerkt dat er gesproken is over aansluitingen voor elektrische fietsen en auto’s. We verwachten wel dat deze aansluitingen er komen. 

Groen

74.    Hoe zorgen jullie ervoor dat deze wijk groener wordt? / Waar gaan we groen terugzien in deze wijk? 
We willen graag meer groen in het gebied. Het is wel een grote uitdaging om alle verschillende functies, waaronder groen in het plan te krijgen. In het plan is per blok een centraal hof bedacht. Aan de straten zullen ook een aantal pocket parks komen. Pocket parks zijn kleine parken tussen de gebouwen. Deze plekken zullen groen toevoegen. Het nieuwe groen wordt makkelijk bereikbaar is daardoor meer zichtbaar. Dit voegt kwaliteit toe aan het gebied.  

75.    Wat gebeurt er met de bomen die langs de sloot staan? De vogels vinden dat een fijne plek en het zou zonde zijn als dat verdwijnt. 
De kwaliteit en waarde van de bomen wordt onderzocht. We willen graag een aantal bomen laten staan. Voor elke boom die wordt gekapt wordt er een nieuwe boom geplant. Ook de ecologische waarden worden in het onderzoek meegenomen. Waar nodig worden maatregelen genomen door ontwikkelaars om er voor te zorgen dat de verandering minder negatieve effecten heeft voor de vogels. Een voorbeeld van zo een maatregel is het ophangen van vleermuiskasten. 

76.    Wordt de vegetatie onderhouden door gemeente Haarlemmermeer? 
Het openbare groen wordt door de gemeente onderhouden. 

Duurzaamheid & milieu

77.    Bij de impressies zie ik geen zonnepanelen terugkomen. Wat zijn de mogelijkheden hierin?  
Het ontwerp-masterplan is nog niet zo ver uitgewerkt dat er zonnepanelen op daken zijn ingetekend. In een bouwproject als deze is het belangrijk om ook de daken in te zetten. Daken kunnen ingezet worden om energie op te wekken, als tuin om water te bergen enzovoort. Het ligt in de verwachting dat een groot deel van het dakvlak wordt ingezet om aan de energienormen voor gebouwen te voldoen. 

78.    Er is in Nederland een groot probleem met (te veel) stikstof. Daarom kunnen sommige bouwprojecten niet doorgaan? Heeft het Pionier-Bolsterrein daar ook last van? 
Er is onderzoek gedaan naar stikstof. De uitkomsten geven aan dat er geen last is met het stikstofdossier. De verdere onderbouwing hiervan volgt in de procedure van de omgevingsvergunningaanvraag. Hierbij wordt opgemerkt dat er veel veranderingen zijn in deze wetgeving en dat we dit scherp in de gaten houden.  
 
79.    In de buurt van Schiphol gelden strikte normen voor geluid. In bepaalde gebieden mag daarom niet gebouwd worden. Hoe zit dit bij het Pionier-Bolsterrein? 
Het Pionier – Bolsterrein is niet gelegen in de beperkingengebieden vanhet Luchthavenindelingsbesluit. Er mag dus gewoon gebouwd worden. 
 
80.    Is de grond veilig met betrekking tot schadelijke stoffen?  
In het kader van de herontwikkeling zal door de ontwikkelaars bodemonderzoek moeten worden gedaan. Als het nodig is wordt de bodem schoongemaakt.  De gemeente houdt in de gaten of de bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik. 
 

Informatie & communicatie

81.    Zijn er verslagen of presentaties van de digitale informatiebijeenkomsten?  
De meest voorkomende vragen, gesteld bij de digitale informatiebijeenkomsten of via reactieformulieren en e-mails, zijn hier opgenomen. De mensen die zijn uitgenodigd bij de bijeenkomsten hebben de verslagen per e-mail toegestuurd gekregen. De online informatiebijeenkomst van 7 oktober 2021 kunt u terugkijken via deze YouTube-pagina.
 
82.    Is er al een duidelijke kaart van het betreffende terrein?  
Bekijk de webpagina met informatie over de plannen voor meer informatie over het ontwerp-masterplan. 
 
83.    Hoe kan ik op de hoogte worden gehouden over dit project? 
U kunt zich via deze link inschrijven voor de nieuwsbrief Nieuw-Vennep. Daarnaast wordt de Nieuw-Vennep website regelmatig van updates voorzien. Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor vragen over de inhoud van de ontwikkelingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de projectassistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852. 
 
84.    Graag zouden wij willen mee participeren in dit project, is dit mogelijk?  
We hebben sinds 2020 een klankbordgroep die de buren en de ondernemers vertegenwoordigt. Het gaat om een groep van ongeveer 15 leden: bewoners, ondernemers, eigenaren en maatschappelijk organisaties zoals de school, dorpsraad, de OVHZ (Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid). In principe is de klankbordgroep compleet, maar er is ruimte voor specifieke vragen en overleg. Hiervoor kunt u zich melden bij gebiedsmanager Paul Heuberger (Paul.Heuberger@haarlemmermeer.nl of pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl). Hij is voorzitter van de klankbordgroep. U kunt ook contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via tel. 0900-1852 of via pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl 
 
 
85.    Waarom is er geen inspraak met omwonenden georganiseerd in 2020 in de corona-tijd?  

We hebben met de videopresentatie en de Microsoft-Teams sessies gezocht naar vormen van participatie nog vroeg in het planproces. Ongeveer 700 omwonenden hebben we hiervoor uitgenodigd. We onderzoeken nu de haalbaarheid van het plan. Als het plan verder is uitgewerkt komen we nog terug en gaat het Masterplan nog de inspraak in. 
 
86.    Waar kan ik de plannen inzien?  
Het ontwerp-masterplan kan zowel online als op het gemeentehuis worden ingezien. Op de website van Officiële Bekendmakingen staat hier meer informatie over.

 Overig

88.    Nieuw-Vennep heeft geen gezellig centrum. Wat gaan jullie doen om Nieuw-Vennep gezelliger te maken?  
Op deze site zijn we eigenlijk vooral te bereiken voor vragen over de ontwikkeling van het Pionier-Bolsterrein. U zou uw vraag nog beter kunnen stellen in bijvoorbeeld een inspraakmoment voor de raad. Dat gezegd hebbende, door de 2000 nieuwe woningen zal het aantal inwoners in Nieuw-Vennep toenemen. Hierdoor wordt Nieuw-Vennep interessanter voor horeca en andere ‘sfeermakende’ bedrijven.   

89.    Dit gebied, onder anderen de Helsinkilaan en omgeving, is nu de uitvalshoek voor drugsleveranciers. Jongelui met twijfelachtige intenties. Is bedacht hoe die geweerd gaat worden uit bijvoorbeeld de parkeergarages? 
Door de toevoeging van de 2.000 woningen zal de sfeer in het gebied naar verwachting flink veranderen. In het ontwerp van de mobiliteitshubs zal veiligheid een onderwerp zijn.  

90.    Is er behoefte aan een klein winkelcentrum aan de noordzijde?  
Nee, er is voldoende detailhandel aanwezig in de bestaande winkelcentra in Nieuw-Vennep. 

Heeft u andere vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl.