.

Definitief bestemmingsplan Lincolnpark naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders stuurt de definitieve plannen voor Lincolnpark naar de gemeenteraad die hierover een besluit neemt. Daarna is het mogelijk om te reageren op het definitieve bestemmingsplan. Als deze inspraakprocedure is afgerond, starten we met de eerste marktuitvraag voor het centrum van Lincolnpark. Naast het bestemmingsplan stelt de gemeenteraad ook het beeldkwaliteitsplan definitief vast.

Beoordeling plannen  

Het ontwerpbestemmingsplan en het concept-Beeldkwaliteitsplan voor Lincolnpark hebben van 29 december 2021 tot en met 8 februari 2022 ter inzage gelegen. In het concept-Beeldkwaliteitsplan staan de voorwaarden waaraan de architecten zich moeten houden als ze de gebouwen ontwerpen. Op dit plan kwamen geen reacties binnen. We hebben een beperkt aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd in lijn met de opzet van het eerdere plan. Nu gaat de gemeenteraad het definitieve Beeldkwaliteitsplan vaststellen. 

In het ontwerpbestemmingsplan staat waarvoor een stuk grond mag worden gebruikt. Er staat bijvoorbeeld in op welke plek de woningen en de winkels komen en hoe hoog mag worden gebouwd. Op dit plan kwamen veertien zienswijzen binnen.  

In de Nota van zienswijzen zijn alle zienswijzen samengevat en zijn ze beantwoord. Hierover neemt de gemeenteraad ook een besluit. 

Zienswijzen gingen over kruising 

De meeste zienswijzen gingen niet over Lincolnpark, maar over de voorgestelde aanpassing van de kruising Bennebroekerweg/Rijnlanderweg. Hoewel een aanpassing van deze kruising een voorwaarde is voor de ontwikkeling van de woningen en bedrijven, gaat het bestemmingsplan niet over welke aanpassing dat moet zijn.  

Wel is in het bestemmingsplan een voorwaarde opgenomen dat deze kruising moet zijn aangepast voordat woningen en bedrijven in gebruik worden genomen. Uitzondering hierop zijn de scholen en de sporthal met bijbehorende horeca en kantine. Aangetoond is dat deze de kruising niet extra belasten in de drukste spitsrichting. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wezenlijk inhoudelijke aanpassing van het bestemmingsplan. Wel is de toelichting op enkele punten verduidelijkt en geactualiseerd zodat de stukken nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad zijn gestuurd. 

Voor het schoolgebouw zijn een aannemer en een architect gezocht 

In Lincolnpark komt een gebouw voor 2 scholen: praktijkschool De Linie en het Hoofdvaart College, beiden onderdeel van de Dunamare Onderwijsgroep. Binnenkort krijgt een architect de opdracht om het gebouw te tekenen en een aannemer de opdracht om het schoolgebouw te bouwen. Vlak in de buurt van het schoolgebouw komt een sporthal. Beide gebouwen zijn de eerste bouwactiviteiten in het centrum van Lincolnpark. 

Stappen komende tijd 

  • De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vast. Kijk op de website van de gemeenteraad voor de vergaderstukken hoe u kunt reageren. Op 7 juli is de hoorzitting over de plannen voor Lincolnpark. De raadsessie en stemming over de plannen is op 14 juli. 
  • Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verkeersmaatregelen op de kruising Rijnlanderweg/Bennebroekerweg.  

Heeft u een vraag?  

Dan kunt u een e-mail sturen naar Lincolnpark@haarlemmermeer.nl of bellen met telefoonnummer 0900 1852.  

 

Gepubliceerd op: 
22 jun 2022