.

Verkeersstructuurplan Hoofddorp

Hoe houden we Hoofddorp veilig en prettig bereikbaar en hoe verplaatsen bewoners en bezoekers zich straks van a naar b? Dat leest u allemaal in het "Verkeersstructuurplan Hoofddorp". Hierin schetst de gemeente hoe we de fiets- en wandelpaden, het openbaar vervoer en de wegen van Hoofddorp straks gebruiken.
Inwoners uit Hoofddorp wachten bij OV-halte. Beeld: gemeente Haarlemmermeer.

 

Op 19 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het Verkeersstructuurplan Hoofddorp aangenomen

Het aangepaste Verkeersstructuurplan Hoofddorp (pdf) werd op 25 mei 2023 in een openbare vergadering van de gemeenteraad besproken. Na deze vergadering heeft de gemeenteraad besloten dat het aangepaste verkeersstructuurplan nog niet kon worden vastgesteld. De raad wilde eerst goed kijken naar de alternatieven, de argumenten en de zienswijzen. Op donderdag 19 oktober werd het aangepaste verkeersstructuurplan opnieuw besproken. Tijdens deze vergadering werd het aangepaste Verkeersstructuurplan Hoofddorp door de gemeenteraad aangenomen met 26 stemmen voor en 6 tegen. De stemming kunt u terugkijken op de website van de gemeenteraad.

Hoe gaat het verder?

Als de gemeenteraad het Verkeersstructuurplan Hoofddorp vaststelt, dan start de gemeente met diverse vervolgonderzoeken. Zoals de brede belangenafweging voor de toegankelijkheid van het zuidelijk deel van Hoofddorp en de randweg Nieuwe Bennebroekerweg. Ook de effectiviteit en de impact op bijvoorbeeld groen, recreatie en veiligheid van meerdere varianten worden onderling tegen elkaar afgewogen. Plus de effecten op de omliggende wijken en straten. Ook de Toolenburgerweg wordt hierin opgenomen. Dit onderzoek - de brede belangenafweging - start in 2023.

Zodra duidelijk is of er een verhoogd busstation komt, start de gemeente met de onderzoeken naar alternatieve routes voor de busbaan. We verwachten dat het besluit over ongeveer 2 jaar wordt genomen. Als er geen verhoogd busstation komt, dan blijft de bus rijden zoals die nu rijdt. Het NS-station is op elk moment bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Passagiers ophalen en afzetten blijft mogelijk. Daarnaast wordt MeerOV (het lokale busnet) toegevoegd aan het verkeersstructuurplan.

Niet alle maatregelen die in het verkeersstructuurplan staan zijn nieuw. Aan een groot deel van de maatregelen wordt nu al hard gewerkt. Zoals het doortrekken van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer, de Nieuwe Bennebroekerweg en de Hoogwaardige Openbaar vervoer Verbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol. Meer informatie over deze projecten vindt u op de pagina 'verkeer, vervoer en wegen'.

Vervolgonderzoeken samen met inwoners

Over de onderzoeken en de manier waarop de gemeente de onderzoeken gaat opzetten, gaan we in gesprek met bewoners en belanghebbenden. Dat doen we ook met de uitkomsten van de onderzoeken. Samen komen we op die manier tot uiteindelijke keuzes. Die keuzes leggen we weer voor aan de raad. Daarnaast is afgesproken dat de raad elke twee jaar een evaluatie van het Verkeersstructuurplan Hoofddorp ontvangt ter bespreking.

De ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokken personen

Bij het opstellen van het verkeersstructuurplan (eind 2021 en begin 2022) heeft de gemeente inwoners en ondernemers om ideeën gevraagd. Zij weten namelijk wat er speelt en waar behoefte aan is. Aansluitend is in september en november 2022 een concept-verkeersstructuurplan opgesteld waar iedereen op kon reageren. 

Reacties op het concept-verkeersstructuurplan 

Veel inwoners uitten hun zorgen over de gevolgen van bepaalde maatregelen op hun directe leefomgeving. Er zijn in totaal 784 reacties binnengekomen. De reacties gaan voornamelijk over vier onderwerpen. Daarom is er in de nota van beantwoording een algemene toelichting gegeven per onderwerp. 

Bekijk de  en  die op 11 april 2023 zijn vastgesteld door het college.

De vier onderwerpen:   

• Een autoluwe Van Heuven Goedhartlaan ter hoogte van station Hoofddorp (vanaf pagina 12).

• Een zuidelijke ontsluiting van Toolenburg in de vorm van een Toolenburgerweg (vanaf pagina 14).

• Een vrijliggende busbaan door de wijk Graan voor Visch (vanaf pagina 16).

• Een fietspad op de Geniedijk tussen de Nieuweweg en de Van Heuven Goedhartlaan (vanaf pagina 18).

De overige reacties op andere onderwerpen zijn verwerkt in een reactietabel in de nota van beantwoording (bijlage 1).

Waarom een verkeersstructuurplan?

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen en vele arbeidsplaatsen bij. Een deel van die woningen komt in Hoofddorp te staan. Denk alleen al aan Hyde Park waar bijna 3800 nieuwe woningen komen. Of aan alle ontwikkelingen rondom Spoorzone. Hoofddorp ontwikkelt zich tot stad. Die ontwikkeling betekent dat er verkeersmaatregelen nodig zijn om Hoofddorp goed, veilig en prettig bereikbaar te houden. Door de raad zijn daarvoor in september 2021 verkeerskundige uitgangspunten vastgesteld. Onder andere over de Van Heuven Goedhartlaan.

Ook de opkomst van elektrische auto’s, fietsen en deelvervoer zijn ontwikkelingen die invloed hebben op hoe bewoners en bezoekers zich straks door, uit en naar Hoofddorp bewegen.

In het verkeersstructuurplan bereidt de gemeente zich voor op al deze ontwikkelingen. 

In het verkeersstructuurplan staan ook oplossingen voor knelpunten en aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid, verbeteringen van de bereikbaarheid en het verminderen van overlast en hinder. 

Bijeenkomsten

  • Op 20 juli 2023 is er een informatieve bijeenkomst gehouden om de raad te informeren. Tijdens deze bijeenkomst werd géén debat gevoerd en werden géén besluiten genomen. Via de link kunt u de Presentatie (pdf) van de informatieve bijeenkomst bekijken.
  • Op 18 april 2023 vond een online een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertelde onder andere Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer, over het aangepaste verkeersstructuurplan. Inwoners konden tijdens de uitzending vragen stellen via WhatsApp. Via YouTube kunt u de online informatiebijeenkomst terugkijken.
  • Op 5 oktober 20022 was er in de Jan Gras Foyer van het Cultuurgebouw een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners de hele avond vragen stellen over het verkeersstructuurplan. Wethouder Marja Ruigrok was ook aanwezig en ging het gesprek aan over mobiliteit in Haarlemmermeer. Nu en in de toekomst.
  • Op 24 januari 2022.  Tijdens deze bijeenkomst werd er met de deelnemers nog preciezer gekeken naar wat zinvolle maatregelen voor Hoofddorp kunnen zijn. 
  • Op 29 november 2021. Tijdens deze bijeenkomst is gekeken naar de verkeerskundige effecten van enkele mogelijke maatregelen die waren onderzocht.
  • Op 13 oktober 2021 vond online een eerste bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst, die globaal van aard was, werden de eerste zorgen, wensen en ideeën opgehaald.

Vragen?

Heeft u nog vragen over verkeersstructuurplan Hoofddorp? Stel deze dan via info@haarlemmermeer.nl.