.

Victoriapark Ymere

In het zuiden van Hoofddorp, tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg ter hoogte van de Hoofdvaart, komt een nieuwe woonwijk: Victoriapark Ymere. Woningcorporatie Ymere is de eigenaar en ontwikkelaar van deze wijk. De toekomstige wijk zal bestaan uit ongeveer 40% sociale huurwoningen, 10% middeldure woningen en 50% vrije sector woningen.  

 Bestemmingsplan  

Het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van Victoriapark Ymere mogelijk maakt, heet ‘Hoofddorp Zuidrand bij Citer‘ en is in 2017 vastgesteld. In het bestemmingsplan staan de regels waar het bouwplan aan moet voldoen. Het bestemmingsplan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. In het bestemmingsplan is de woonbestemming op hoofdlijnen vastgelegd. Voordat de nieuwe woonwijk gebouwd kan worden, moet er eerst een uitwerkingsplan worden gemaakt. Ook zal er een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld. 

Beeldkwaliteitsplan en uitwerkingsplan  

Eerst wordt er een beeldkwaliteitsplan met stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels voor de stijl en het uiterlijk van de woningen en de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Het uitwerkingsplan is een aanvullend bestemmingsplan waarmee de bouwmogelijkheden voor de wijk meer in detail worden geregeld. Het uitwerkingsplan zal worden vastgesteld door het College. Als het proces voor het uitwerkingsplan is afgerond, kan de omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd. 

Laatste stand van zaken 

Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan lag van 8 juni t/m 20 juli 2023 ter inzage. Er is een zienswijze ontvangen. Het beeldkwaliteitsplan wordt nu, met verwerking van de zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan is geen beroep mogelijk bij de Raad van State.

Na de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan wordt een ontwerp-uitwerkingsplan gemaakt. Dit plan volgt ongeveer dezelfde procedure als het beeldkwaliteitsplan. Alleen wordt deze door het college vastgesteld. Tegen het vastgestelde uitwerkingsplan kan wel beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van Victoriapark Ymere. Ook kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief. Dan krijgt u informatie over de laatste stand van zaken.