.

330 nieuwbouwwoningen vormen samen Rooseveltpark

Rooseveltpark is de strook op bedrijventerrein De President grenzend aan de Hoofdvaart. In de structuurvisie Haarlemmermeer en de deelstructuurvisie Hoofdorp wordt deze strook benoemd als potentiële locatie voor woningbouw met een hoogwaardige uitstraling. Hieruit is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld en deze is op 8 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het college van B&W heeft al eerder ingestemd met de Projectovereenkomst (POK) en bijbehorend financieel kader.

Wat is besloten?

Maart 2019 heeft de gemeente ingestemd om voor woningbouwproject Rooseveltpark in Hoofddorp een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaars Starthuizen Rooseveltpark B.V. en Exploitatiemaatschappij De Nieuwe President B.V. (DNP). In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het onderzoek naar de ruimtelijke, programmatische en financiële haalbaarheid en is de vergoeding van de kosten van benodigde ambtelijke inzet vastgelegd. Omdat de ontwikkeling in Rooseveltpark op deze punten haalbaar is, heeft het college van B&W een Projectovereenkomst afgesloten met beide ontwikkelaars. Ook is het stedenbouwkundig kader in de vorm van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) door de raad vastgesteld. Wat staat er in de Projectovereenkomst en het SPvE? In de Projectovereenkomst worden de uitgangspunten, kaders en taken van het woningbouwproject vastgelegd. Ook zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de integraliteit in de planontwikkeling, het woningbouwprogramma, het parkeren en de bouwfasering.

De stedenbouwkundige kaders voor Rooseveltpark zijn in 2017 op hoofdlijnen vastgelegd in de Essentiekaart De Parken Hoofddorp Zuid-Oost. Op basis daarvan is voor Rooseveltpark een woningbouwprogramma ontwikkeld van circa 330 huur- en koopappartementen.

► Bekijk Raadsvoorstel en Stedenbouwkundig Plan van Eisen Rooseveltpark

Hoe gaat het plan eruit zien?

De grond tussen de Hoofdweg en het bedrijfspand Kawasaki is voor een groot deel in handen van de gemeente en heeft nu nog een bedrijfsbestemming. Ontwikkelaar Exploitatiemaatschappij De Nieuwe President bezit ook een kavel. Het gaat om circa 330 woningen, waarvan minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Die zullen worden verhuurd door woningbouwcorporatie Eigen Haard, die aan de andere kant van de Jacobus Spijkerdreef al de eerste woningen van het toekomstige Lincolnpark verhuurt. De rest van de woningen bestaat afwisselend in huur en koop. Die voldoet hiermee aan de woonagenda Haarlemmermeer en houden we hierbij rekening met een woningverdeling ’30-10-60’.

Voordat de vervolgovereenkomsten kunnen worden vastgesteld en het ontwerp bestemmingsplan komend jaar kan worden opgemaakt, wordt eerst nog verder akoestisch onderzoek uitgevoerd.

3D-visualisatie van het Rooseveltpark in het landschap

Afbeelding: 3D-visualisatie van het Rooseveltpark in het landschap

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

In het onlangs door de raad vastgestelde Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPvE) staan de architectonische en stedenbouwkundige uitgangspunten en kaders voor woningbouwontwikkeling op de locatie Rooseveltpark.

Wat zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten? 

Voor de stedenbouwkundige invulling zijn er een vijftal ontwerpuitgangspunten geformuleerd:

1) Plein

De ontwikkeling neemt de ruimte rondom de Calatravabrug mee. De Calatravabrug staat als sculpturaal element op een belangrijk knooppunt. De bestaande en toekomstige omringende bebouwing markeert het ‘plein’ rondom de Calatravabrug en tevens de daarachter gelegen woonwijken. Tegelijkertijd mag de bebouwing niet te overheersend zijn: de Calatravabrug is het belangrijkste zichtobject, de bebouwing daaromheen wordt rustig vormgegeven.

2) Zijde Hoofdvaart

De Hoofdvaartvisie gaat uit van samenhang en een continue beeld aan de Hoofdvaart. Langs de oostzijde van de Hoofdvaart bestaat de woningbouw vanaf het centrum van Hoofddorp richting de locatie uit kleine ensembles van bebouwing die in schaal en maat afsteekt t.o.v. de woningbouw aan de zijde van Toolenburg. Dit beeld van slanke, elegante volumes wordt ter plaatse van de locatie voortgezet. Door haakse verkaveling of het ritmisch plaatsen van losse bebouwingsobjecten ontstaat een continue begeleiding van de Hoofdvaart met doorzichten naar het gebied daarachter.

3) Straat

De entree van Rooseveltpark is gelegen aan de Jacobus Spijkerdreef. Aan de ene kant van deze straat ligt de woningbouw van Rooseveltpark, aan de andere kant de bedrijfsbebouwing van De President. Om deze straat wel de representatieve uitstraling van de entree van een woongebied mee te geven is de inrichting van het straatprofiel en de kwalitatieve vormgeving van de nieuwbouw aan de zijde van Rooseveltpark van essentieel belang:

  • De bebouwing aan de zijde van Rooseveltpark dient ook functies op straatniveau, op de begane grond te hebben. Een adres aan deze straat en functies die bijdragen aan de levendigheid en woonkwaliteit.
  • Voor een goede beleving van het gebied is het tevens van belang om een zichtbare verbinding met de leefwereld, de ‘binnenzijde’, van Rooseveltpark te maken
  • Een inrichting met groen, hagen of bomen aan de zijde van de Jacobus Spijkerdreef draagt bij aan de gewenste prettige entree voor het woongebied
  • Zichtbare verbinding met de binnenzijde

4) Intrinsieke kwaliteit

Omdat het woningbouwplan op een bedrijventerrein ligt, zal het haar woonkwaliteit voor een groot deel zelf moeten genereren. Er is een tamelijk abrupte overgang van het bedrijventerrein naar de toekomstige woningbouw. Om optimale woonkwaliteit te creëren wordt gebruik gemaakt van een groene, intrinsieke ‘binnenwereld’ aan de zijde van de Hoofdvaart. De groene ruimte zorgt voor kwaliteit en voor samenhang binnen het plangebied. De groene woonruimte wordt gemaakt door het groen langs de sloot te koppelen met een opgetilde tuin of een groen ‘leefdek’ boven het parkeerterrein. De uitdaging zit hem in de beslotenheid die je nodig hebt voor de woonkwaliteit, versus de beleefbaarheid en de relatie van de groene binnenruimte met de omgeving. Op het dek bevinden zich routes, verblijfsplekken en woningentrees. Een kwalitatieve groene inrichting is een randvoorwaarde voor een aangenaam verblijfsklimaat en bepalend voor het bewerkstelligen van woonkwaliteit en samenhang op de plot.

5) Binding met de omgeving

Omdat Rooseveltpark een woningbouwlocatie betreft die aan meerdere zijden wordt omsloten door bedrijventerrein is binding met de omgeving van essentieel belang. Het is niet de bedoeling om een geïsoleerd gelegen woningbouwproject te maken, maar juist een ontwikkeling die logisch is aangesloten op de omgeving. Dat gebeurt op de volgende manieren:

  • Boomsingels. Het integreren van boomrijen/singels in het verkavelingsplan waardoor de locatie op een vanzelfsprekende manier een landschappelijke binding met de omgeving behoudt.
  • Fysieke verbindingen. Ook fysieke verbindingen met de omgeving zijn essentieel. De toekomstige bewoners moeten zich gemakkelijk van deze locatie naar andere locaties en bestemmingen binnen Hoofddorp kunnen bewegen: naar het centrum en naar de naastgelegen woningbouwlocaties. Met name een goede aansluiting op langzame verkeersroutes bevordert de woonkwaliteit.
  • Rondje lopen op de locatie. Een rondje lopen op de locatie zelf draagt bij aan een prettig woonklimaat. Bewoners kunnen dan een ‘ommetje’ lopen op de locatie; via het groen ingerichte leefdek naar een informele wandelroute langs het water.
3D-visualisatie van het Rooseveltpark

Afbeelding: 3D-visualisatie van het Rooseveltpark

Architectonische uitgangspunten bij inpassing in de omgeving

Voor de architectonische invulling zijn er een aantal uitgangspunten geformuleerd:

Hoogte

De verdichting aan de zijde van Toolenburg ter plaatse van de Calatravabrug geeft aanleiding om ook aan de zijde van de President te verdichten ten einde een stedelijke knoop te realiseren rondom de brug. De hoogte van de bebouwing aan de Toolenburgzijde is 12 lagen. Op de plek van Rooseveltpark kan 1 van de volumes tot 15 lagen hoog worden gebouwd. Om dit de uitzondering te laten zijn, dient de overige bebouwing Rooseveltpark bescheidener te zijn qua hoogte en afwijkend van elkaar qua hoogte zodat een spannend ensemble ontstaat van eenvoudige, stoere, doosvormige volumes. In de Jacobus Spijkerdreef is de maximale bouwhoogte 5 bouwlagen.

Ensemble rondom de Calatravabrug

De bebouwing van Rooseveltpark vormt, samen met het reeds gerealiseerde Concerto aan de zijde Toolenburg, een rustig en evenwichtig U-vormig ensemble rondom de Calatravabrug. Dit betekent dat de architectuur op Rooseveltpark qua beeld en sfeer aansluit op de reeds gerealiseerde architectuur van Concerto. De vier kwadranten rondom de Calatravabrug moeten met elkaar in evenwicht zijn en een uitgebalanceerd ‘decor’ vormen voor de Calatravabrug.

Aansluiting op de bebouwing en het groen aan de Hoofdvaart.

De architectuur van Rooseveltpark sluit aan bij de reeds gerealiseerde bebouwing langs de oostzijde van de Hoofdvaart. Eenheid van uitstraling is van belang om de continuïteit van de Hoofdvaart te behouden en te benadrukken = uitgangspunt van de Hoofdvaartvisie. Kenmerkend voor de bebouwing aan de oostzijde van de Hoofdvaart zijn de objectvormige, relatief ranke bebouwing en blokvormige volumes die op ritmische afstand van elkaar zijn geplaatst. De blokvormige volumes horen duidelijk bij elkaar maar verschillen qua hoogte en indeling.

Samenhang

Samenhang in architectonische uitstraling vormt het uitgangspunt voor de invulling van Rooseveltpark. Dat betekent niet dat de architectuur overal exact gelijk moet zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bebouwing rondom de Calatravabrug (samenhangend ensemble rond de brug) en de overige bebouwing Rooseveltpark. Ook wordt de plot door twee verschillende architecten ontworpen. Het is niet de bedoeling om een harde architectonische scheiding aan te brengen tussen de delen die de beide architecten ontwerpen; dit wordt gezien als een warme overgang. Verschil tussen de delen zorgt voor minder monotonie, maar gezamenlijk moet de architectonische invulling zorgen voor de gewenste samenhang.

Vragen?

Neem contact op met projectmanager Sander Post van de gemeente Haarlemmermeer, via sander.post@haarlemmermeer.nl.