.

Ruimtelijk programma

Ruimtelijk programma

Voor het gebied rond de Dennenlaan tussen de Zwanenburgerdijk en de Nolenslaan – Iepenlaan is één ruimtelijk programma gemaakt. Dit programma is inmiddels grotendeels uitgevoerd. Doel van dit programma is om alle bestaande kleinschalige initiatieven en ideeën voor de dorpskern in samenhang te bekijken en aan te pakken, zodat de totale ontwikkeling van het centrum op een hoger plan kan komen. Met de extra gelden uit het Convenant Omgevingskwaliteit is er ruimte voor betere sociaal-culturele voorzieningen, zoals een groter en beter uitgerust nieuw dorpshuis. Het centrum van Zwanenburg gaat in de toekomst echt als dorpshart dienst doen, wat ook de leefbaarheid van het dorp ten goede komt. Bij de plannen worden de bewoners en ondernemers van Zwanenburg nauw betrokken. Na de informatieavond op 24 mei 2011 heeft intensief overleg van de gemeente en het participatieplatform Zwanenburg-Halfweg geleid tot een nieuw Ruimtelijk programma voor Hart van Zwanenburg (pdf). Het resultaat is een gezamenlijke visie op de ruimtelijke inpassing van de verschillende functies van het dorpshart. Het Locatie onderzoek dorpshuis (pdf) was vooral gericht op een geschikte locatie voor het dorpsplein en het dorpshuis. In het nieuwe plan krijgt het dorpshuis met sportzaal en bibliotheek een plek op het grasveld tussen Lidl en het voormalige Mavoterrein. Het is de bedoeling dat het dorpsplein op de plek van Lidl komt. Lidl wordt verplaatst naar de locatie van het huidige dorpshuis.

  Overzicht plangebied


Nieuw dorpshuis

In een Haalbaarheidsonderzoek (pdf) zijn de functies en de indeling van het dorpshuis uitgewerkt. Het haalbaarheidsonderzoek vormt samen met het Ruimtelijk Programma de basis voor de subsidieaanvraag. In het nieuwe dorpshuis komen de activiteiten die nu plaatsvinden in dorpshuis De Olm. Daarnaast zal de bibliotheek in het nieuwe dorpshuis komen en komt er een sporthal.


Subsidieaanvraag

De gemeenteraad heeft donderdag 29 september 2011 het Raadsvoorstel Hart van Zwanenburg (pdf) vastgesteld. Daardoor kon de gemeente voor 1 oktober 2011 een verzoek om medefinanciering indienen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Op 16 februari 2012 is een Aanvulling (pdf) op het raadsvoorstel Hart van Zwanenburg besproken in de raad. SLS stelt € 8,2 miljoen beschikbaar voor de realisatie van een dorpsplein in Hart van Zwanenburg met een nieuw dorpshuis en sporthal.


Stappenplan

Het opstellen van een Ruimtelijk Programma is een allereerste stap in het totale planvormingsproces. Het gaat nog om vrij abstracte contouren, over samenhang tussen functies (waar wordt gewoond, gewerkt, gerecreëerd, gewinkeld), samenhang met de omgeving, volumes en sfeerbeelden. Het gaat dus nog lang niet over concrete architectuur. De visie staat beschreven in een document 'Ruimtelijk programma Hart van Zwanenburg'. Daarin staan de vraagstelling, uitgangspunten, onderzoeken en de uiteindelijke concept visie voor het Hart van Zwanenburg beschreven. Het Ruimtelijk Programma Hart van Zwanenburg is een eerste stap in het totale planproces voor een nieuw dorpshart. Het planproces wordt fasegewijs aangepakt, waarbij iedere fase uit meerdere stappen bestaat. Om een beeld te krijgen van planproces voor een dergelijke gebiedsontwikkeling, is het stappenplan (pdf) in een schema weergegeven.


Bekijk ook