.

Vragen en antwoorden online informatiebijeenkomst

Vragen en antwoorden van online informatiebijeenkomst op 14 april 2021.

Wat is de relatie met het kortgeleden verschenen Plan van aanpak verdichtingsvisie? Wat zijn de bedreigingen voor de polderlinten van dit plan?

Op dit moment werkt de gemeente aan de verdichtingsvisie. Daarin staat waar en onder welke voorwaarden we kunnen verdichten in Haarlemmermeer. Het gaat er in de verdichtingsvisie om dat Haarlemmermeer op sommige plaatsen meer stads wordt en er op andere plekken ruimte is voor groen. Maar het gaat niet alleen om waar we kunnen bouwen, maar ook om de samenhang met de ontwikkeling van onder andere de polderlinten. De polderlinten zijn namelijk ook één van de uitwerkingsgebieden van de verdichtingsvisie: hoe kun je aan de polderlinten verdichten en hoe absoluut niet? Verdichten kan een kans voor de polderlinten zijn. Het kan helpen om de ontwikkelingen langs de polderlinten van de grond te krijgen en de polderlinten te behouden. Het is dan uiteraard wel belangrijk om goed in beeld te hebben wat de randvoorwaarden zijn. Die krijgen aandacht in het beeldkwaliteitsplan polderlinten.

Er zijn nog veel woningen nodig in de metropoolregio Amsterdam. Er komen veel aanvragen bij de gemeente binnen om bestaande boerenerven om te turnen naar een woonfunctie of meer woningen. Ook daarom kijken wat we willen we met de polderlinten en wat er mogelijk is.

Sinds de drooglegging wonen er dieren in de polderlinten, de zogenaamde akkerdieren. Waaronder veel beschermde diersoorten, die op de rode lijst staan. Zoals zwaluwen, vleermuizen, konijnen, mussen en ransuilen. Wat is het beleid om de leefomgeving te beschermen van de akkerdieren in Haarlemmermeer en dan vooral in de polderlinten? Deze dieren zijn verbonden met de boerderijen in de polderlinten. Een voorbeeld: nu gaat het polderlint Rijnlanderweg verloren in de ontwikkeling Schiphol Trade Park. Hier broeden bijvoorbeeld twee paar ransuilen. In Noord-Holland geschat 300 paar. Wat is beleid om groene corridoren en polderlinten te behouden/creëren en deze dieren te behouden voor Haarlemmermeer? 

De gemeenteraad heeft onlangs de Natuurvisie 2040 vastgesteld. Hierin staat dat de polderlinten een goede potentie hebben voor het vergroten van de biodiversiteit. In het beeldkwaliteitsplan polderlinten is het vergroten van de biodiversiteit een van de hoofduitgangspunten. In overleg met de polderecoloog geven we daarin verschillende oplossingen om aan biodiversiteit in de polderlinten te werken. Bijvoorbeeld met bloemrijke akkerranden en meerlaagse beplanting: struweel en opgaande beplanting, bijvoorbeeld een boomgaard in het parklandschap. Daarnaast door watergangen te verbreden of nieuwe watergangen te maken in combinatie met natuurvriendelijke oevers waardoor een rijk palet aan mogelijkheden voor planten- en diersoorten ontstaat.

Langs de Venneperweg is nu een sloot. Hier is al een aantal maal een bus of vrachtauto in beland. Een sloot aan de noordoostzijde is zeker niet veilig.  

In het beeldkwaliteitsplan polderlinten worden de hoofdprincipes voor het verkeer aangegeven. Het doel is onder andere om veilige routes voor fietsers te maken. Agrarisch verkeer mag hierbij niet worden gehinderd. Bij alle uitwerkingen, waaronder het mogelijke toevoegen van sloten, speelt veiligheid altijd een rol. Ook moeten we voldoen aan de reguliere verkeerswetgeving. 

In hoeverre en op welke manier willen jullie ook de bermen beschermen? Welke gedachten zijn daarover?

De bermen, al dan niet voorzien van bomen, vormen samen met de boerderijen, het wegprofiel en de aanwezige doorzichten een ensemble. Het beeldkwaliteitsplan gaat hier voor de vijf verschillende milieus op in.

Het zou winst zijn als we soms al beschermende monumenten koppelen aan de omliggende polderlinten als een ensemble. Hoe zien jullie dat? En welk beschermingsregime gaat er dan gelden?

Het aanwezige beschermingsregime voor monumenten blijft overeind.  Bij wijzigingen van de functie of anderszins geldt het ontwikkelprincipe zoals in het beeldkwaliteitsplan wordt aangegeven. Dit wordt per milieu uitgewerkt. In deze uitwerking zien wij de boerderijen als onderdeel van het ensemble. Dat bestaat uit de combinatie boerderij, erfinrichting, erfbeplanting, doorzichten en wegprofiel. Het gaat om het versterken van de bestaande waarden. Op dit moment worden alle boerderijen in beeld gebracht. Daarbij wordt de cultuurhistorische waarde van de boerderijen aangegeven.

Het doorspoelen is voornamelijk bedoeld om de bodem niet te laten verzilten. Hoe wordt hier mee omgegaan in het kader van water proberen vast te houden? Bij water vasthouden verliezen we het uitgangspunt ‘peil volgt functie’. Dat is voor de agrariërs niet prettig. Want dan wordt het in de natte periode nog natter en de droge periode nog droger.

Er komt een piekberging in de zuidpunt van Haarlemmermeer. Daar kan tijdelijk water worden opgevangen. Het zou mooi zijn als in de sloten langs de polderlinten ook water opgevangen kan worden, bijvoorbeeld door sloten te verbreden. Dat kan niet op elke plek omdat er kans is op opbarstingen en er niet overal genoeg ruimte is. Opbarsting is op veel plekken een probleem. Bij het graven kan dan zout water omhoog komen.

Hoe verhoudt het beeldkwaliteitsplan zich tot de RES (Regionale Energiestrategie)?

Het beleidskader zonneakkers geeft aan waar zonneakkers tot ontwikkeling kunnen komen. In dit beleid is aangegeven dat in de eerste 125 meter vanaf de zijkant van het polderlint geen zonnepanelen kunnen komen. Bij de oost-westwegen is dat 50 meter. Het beeldkwaliteitsplan polderlinten kan inspireren tot de invulling van deze zone. Voor het zoekgebied zon wordt ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Hoe kijken jullie aan tegen het zonnepanelenpark dat nu rond Schiphol wordt gepland. Dit gebied leent zich om leeg en groen te blijven. En wat vindt de gemeente er zelf van?

Dit is ons gemeentelijk beleid. Zie vorige vraag.

Zullen we de energielandschappen ook maar gelijk opnemen als buffer in het watersysteem? VDS invoeren?

Dit verdient nader onderzoek. We zullen de suggestie meegeven aan onze collega’s die bezig zijn met de zonneakkers.

Wat is pixelfarming?

Pixelfarming is een duurzame en high tech vorm van landbouw. Op kleine oppervlaktes (pixels) worden verschillende gewassen verbouwd waarbij met speciale oogstapparaten wordt gekeken wat welke plant nodig heeft. Zo kunnen per pixel (vlak) verschillende planten verbouwd worden. 

Hoe gaat het beeldkwaliteitsplan straks om met de ontwikkeling van de agrarische bedrijven? Denk aan groter bouwblok en grotere schuren?

Als een agrariër met een dergelijke vraag komt, kijken we welk milieu langs het polderlint het betreft. Dan gelden de betreffende ontwikkelprincipes die voor dat milieu zijn aangegeven. Een omgevingsvergunning blijft uiteraard nodig.

Ik hoor graag ook wat de ideeën zijn over de ruim 60 kilometer Ringvaart en de Ringvaartdijk. Wat zijn daarvoor de plannen? 

De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer onlangs vastgesteld. Dit plan is eveneens door Feddes Olthof opgesteld.

Hoe gaan jullie om met de combinatie van de polderlinten met recreatiegebieden zoals de Toolenburger plas?

De polderlinten zijn uitermate geschikt om deze gebieden met elkaar te verbinden. Het idee is dat ze in de toekomst deel uitmaken van het recreatieve netwerk. Er liggen veel kansen om de mensen naast de bestaande recreatiegebieden ook naar het landelijk gebied te trekken om het agrarisch landschap te ervaren en er meer over te leren.

Nu verdienen boeren hun geld met land. Hoe kijken de sprekers aan tegen het verdienmodel bij opgaande beplanting, boomgaarden, struweelbeplanting? Boeren werken graag mee, maar het moet wel in het businessplan passen. Is hier over nagedacht?

Antwoord: Dat bespreken we nog met de agrariërs. Daar zijn wel voorbeelden van. 

Hoe zijn de polderlinten gesitueerd in de context van het gebied rond de droogmakerij? Is de situatie goed of kan het beter? Bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, hierbij bedoel ik de connectie tussen het Groene Hart en de Bollenstreek.

De polderlinten maken deel uit van de recreatieve verbindingen in Haarlemmermeer. Dit is in de structuurvisie Haarlemmermeer aangegeven. Dit wordt momenteel ook uitgewerkt in de Nota Landschap en Recreatie. Daarin geven we alle bestaande en gewenste verbindingen aan, zowel in als naar buiten de gemeente. 
Met betrekking tot de natuurverbindingen verwijzen we naar de Natuurvisie 2040 (zie onder vraag 2). Hierin zijn ook de provinciale NNN-gebieden aangegeven. Het NNN (natuurnetwerk Nederland) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland.

Er wordt bij de energieplannen nu alleen over zonnepanelen gesproken, maar hoe past het beeldkwaliteitsplan bij windmolenparken? 

Hier gaan we nog mee aan de slag.