.

Openbare ruimte Boseilanden

Na de informatieavond in 2022 heeft de gemeente het ontwerp voor de openbare ruimte verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin heeft de gemeente waar nodig reacties van bewoners meegenomen.

Ga snel naar:


Definitief ontwerp van de openbare ruimte 

Bewoners konden hun reactie geven op de inloopbijeenkomst van 20 april 2022. Hieronder leest u wat er in het algemeen verandert. Ook leggen we per straat uit hoe de gemeente de openbare ruimte gaat inrichten. We plaatsen de planning op deze webpagina zodra deze bekend is.  

Veranderingen voor Waterstaete, Larense Laan en Rietsingel

Van Waterstaete tot en met de Rietsingel krijgt de weg nieuw asfalt. Aan één kant komt een strook met grasbetonstenen. Deze worden ingezaaid met gras voor een groene uitstraling. Door deze strook te gebruiken, kunnen twee auto's langs elkaar rijden. Naast de rijbaan komt aan één kant een halfverhard voetpad (bijvoorbeeld leemgrind). Ook alle parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grasbetonstenen. De bermen worden met een standaard bermenmengsel ingezaaid. De bestaande openbare verlichting wordt beter gemaakt waar dat nodig is. Dat doen we door het aanpassen van de plekken van de lichtmasten. 

Waterstaete 

De breedte van de weg blijft 3,80 meter. Aan het einde van Waterstaete ligt een lus voor het keren van voertuigen. Zoals een vuilniswagen, personenauto of een vrachtwagen. Net buiten de lus komt een aantal openbare parkeerplekken. Langs de verbindingsweg van Waterstaete naar de Spieringweg komen 12 parkeerplaatsen. 

Kaart Waterstaete

 

Legenda

Larense Laan 

De breedte van de weg blijft 3,80 meter. Aan de verbindingsweg van Waterstaete naar de Spieringweg liggen 12 parkeerplaatsen. Bij de verbinding van de Larense Laan naar de Spieringweg worden ook nog een aantal langsparkeervakken gemaakt. Hier kunnen auto's fileparkeren.  

Kaart Larense Laan
Legenda

Rietsingel 

De breedte van de weg blijft 3,00 meter. De Rietsingel wordt vanaf de Elzenhaege tot aan huisnummer 16 eenrichtingsverkeer. De rijrichting is vanaf het noorden naar het zuiden. Bij Rietsingel 44 worden één of twee palen gezet om te voorkomen dat auto’s verder het recreatiegebied in rijden. Bij de verbinding van de Rietsingel naar de Spieringweg komen ook nog 12 parkeervakken. 

Kaart Rietsingel
Legenda

Inloopbijeenkomst  

Op 20 april 2022 was er een inloopbijeenkomst over het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van De Boseilanden. In basisschool de Zwanebloem hebben we het plan laten zien en konden bezoekers vragen stellen. Alle vragen over en suggesties voor het inrichtingsplan hebben we verzameld en afgewogen. Het overzicht van onze reactie op alle vragen en suggesties vindt u hieronder. 

Waterstaete

1 Er staan nog hekken bij het park dat net aangelegd is. Worden deze hekken nog weggehaald of zijn er nog werkzaamheden te verwachten?

Deze hekwerken zijn na de oplevering weggehaald. 

2 Is het mogelijk om het aangelegde pad in het nieuw aangelegde park te verharden? Met schelpen of een ander soort halfverharding?

Dit pad valt onder het beheer van het recreatieschap. Wij zullen dit bij hen aankaarten. 

3 Uitzicht kruising Waterstaete – Spieringweg. Het uitzicht op de Spieringweg en het fietspad wordt nu door een de haag / beplanting belemmerd.

We zullen dit met afdeling beheer en het recreatieschap opnemen zodat deze locatie bijgesnoeid kan worden.

Larense Laan

4 Is het mogelijk drempels toe te passen op dit deel van de Larense Laan?

Antwoord: Om deze vraag te beantwoorden hebben wij de snelheid op de Larense Laan en Rietsingen nader bekeken.

SNELHEID
Larense Laan te Zwaanshoek – maximum snelheid is 30 km/u

  Maart 2022 April 2022 Mei 2022
Gemiddelde snelheid 28 km/u 29 km/u 27 km/u
V85* 34 km/u 36 km/u 35 km/u
Uitschieter (hoogst gereden snelheid) 46 km/u 50 km/u 47 km/u

Rietsingel te Zwaanshoek - maximum snelheid is 30 km/u

  Maart 2022 April 2022 Mei 2022
Gemiddelde snelheid 29 km/u 29 km/u 28 km/u
V85* 36 km/u 36 km/u 35 km/u
Uitschieter (hoogst gereden snelheid) 51 km/u 49 km/u 48 km/u

* De V85-snelheid, of het 85e percentiel van de snelheid, is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden en door 15% van de bestuurders wel wordt overschreden. Landelijk is het gebruikelijk om vooral te kijken naar de V85. 

Voor de Larense Laan en de Rietsingel ligt de V85-snelheid weliswaar iets hoger dan 30 km/u, maar is verkeerskundig acceptabel. De gemiddelde snelheid ligt net iets onder de maximum snelheid van 30 km/u. 
Er zijn uitschieters richting de 50 km/u, maar dat is niet heel extreem. Helaas is het weggedrag van automobilisten niet altijd even sociaal. 

De gegevens van de V85-snelheid in combinatie met de gemiddelde snelheden geven geen aanleiding tot fysieke ingrepen. Op beide wegen worden geen drempels opgenomen in het ontwerp.

5 Wil de gemeente kijken naar eventueel bomen in berm tussen het voetpad en het talud van de watergang?

Deze strook is in beheer bij het recreatieschap. Verder is er onvoldoende ruimte om de bomen voldoende groeiplaats (ruimte wortels) te bieden.

6 Waar het voetpad is ingetekend staan lantaarnpalen. Komen deze midden in het voetpad te staan? Er is slechts beperkt autoverkeer op de Larense Laan. Gebruiken wandelaars niet eerder de geasfalteerde weg als voetpad? 

De locatie van de bestaande lichtmasten wordt bij de uitvoering bekeken. Zo nodig worden deze verplaatst naar een alternatieve locatie.

7 Deze persoon deed een aantal suggesties:

  • Bestempel het deel van de Larense Laan waar huizen staan tot woonerf. Daarmee regel je dat voetgangers de gehele breedte van de straat mogen gebruiken en dat slechts in parkeervakken geparkeerd mag worden. Auto's mogen slechts stapvoets rijden.  

  • Zet dit eventueel kracht bij door gebruik van gekleurd asfalt en snelheidsbeperkende belijning en markering op de weg. 

  • Behoud de bestaande parkeervakken op de Larense Laan. De kans is zeer groot dat anders aan de andere kant van de weg in het gras geparkeerd gaat worden wat afbreuk doet aan de Laan. 

  • Plant bomen aan de slootkant. Zonder voetpad is er ruim voldoende plaats om bomen te planten tussen de lantaarnpalen aan de slootkant. Dit maakt de Laan ook echt een Laan en verhoogt het recreatieve karakter voor wandelaars op de Boseilanden. 

Het antwoord van de gemeente op deze suggesties: Voor een inrichting als woonerf dient het ontwerp van de weg aangepast te worden. Asfalt past niet binnen het concept van een standaard “woonerf”. De bestaande inrichting wordt niet aangepast. Zie ook beantwoording vraag 4 en 5.

8 De struiken op de hoek van de Larense Laan met het fietspad naar de N205 belemmeren het zicht. Dit is gevaarlijk. Kan dit verholpen worden?

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de definitieve inrichting zal gekeken worden of deze struiken gesnoeid kunnen worden.

9 Kan het bosplantsoen naast de verplaatste inrit aan de Larense laan hersteld worden? Dit moet nog gebeuren. 

In het voorjaar van 2023 wordt dit nog aangeplant. De aannemer heeft hier voorbereidingen voor gedaan. 

10 Het gebied is een “hondenlosloopgebied” en bovendien onduidelijk aangegeven. Dit geeft dat honden overal poepen en dit wordt niet opgeruimd. Kan het losloopgebied niet “achter het plan” beginnen in plaats van direct bij de Spieringweg?

Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit aan te passen en te verduidelijken. Wij zullen u daar tegen die tijd meer informatie over sturen. 

Elzenhaege

11 Aan het begin van Elzenhaege wordt veel geparkeerd. Kunnen hier geen parkeerplaatsen gerealiseerd worden?

Wij hebben gekeken of op deze locatie parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Dit is niet mogelijk vanwege het talud dat op die locatie ligt. Door het talud is er te weinig ruimte voor parkeerplaatsen.

Rietsingel

12 Blijft het eenrichtingsverkeer op de Rietsingel?

Verkeerskundig is het advies eenrichtingsverkeer niet op te heffen. Zeker met geparkeerde auto’s is de weg onvoldoende breed om elkaar te passeren. Belangrijker nog; men ziet elkaar ook niet aankomen.

13 Kan er op de Rietsingel tweerichtingsverkeer ingesteld worden? 

Zie beantwoording vraag 12.

14 Heeft de gemeente gedacht aan passeerstroken op de Rietsingel?

Het ontwerp voorziet niet in passeerstroken om te voorkomen dat deze als parkeerstroken gebruikt worden.

15 Kunnen er drempels in het ontwerp opgenomen worden?

Zie beantwoording vraag 4.

16 Kunnen er geen drempels in het ontwerp opgenomen worden?

Zie beantwoording vraag 4.

17 De bocht in de Rietsingel wordt kapotgereden. Kan net als in de andere bochten een verharding aangebracht worden? 

We zullen deze bochtverharding opnemen in het ontwerp.

18 Kunnen de damwanden van de Bollensloot aangebracht worden? Daar waar de tijdelijke toegangen tot de kavel hebben gelegen.

Ja, eventuele ontbrekende beschoeiing zal hersteld worden.

19 Kunnen de zwarte (lelijke) kokers die door het maaien kapot zijn verder afgezaagd of afgewerkt worden? 

Wij veronderstellen dat dit de uitlopen van de hemelwateraansluitingen zijn. Wij bekijken of dit aangepast kan worden.

20 Kan dezelfde prettige straatverlichting als op de Larense Laan aangelegd worden? 

Ja, binnen het gehele project zal dezelfde verlichting worden toegepast. 

21 Als het eenrichtingverkeer blijft dan wordt de toegangsweg tot de Rietsingel drukker en daar is elkaar passeren niet mogelijk. Kan de weg verbreed worden? 

Wij kunnen het asfalt niet verbreden maar zullen grasbetontegels aanbrengen.

22 In de bocht wordt ook geparkeerd. In de bocht staan nu paaltjes. Kunnen deze wat verder de Rietsingel geplaatst worden om het parkeren te voorkomen.

We zullen deze bocht voorzien van bocht verharding. Daardoor kan er minder in de bocht geparkeerd kan worden. De bestaande afzetpalen blijven.

23 Op het wandelpad het park in rijden met enig regelmaat auto’s. Is het mogelijk het wandelpad af te sluiten met paaltjes of een fietssluis? Dat fietsers er overheen rijden is niet erg. 

Ja, wij gaan hier kijken naar een passende oplossing.

24 Parkeerplaatsen Rietsingel; Is het mogelijk om de parkeerplaatsen meer te verplaatsen richting de Spieringweg? Dan is er minder overlast voor de bewoners aan de Rietsingel. Is het eventueel mogelijk om borden te plaatsen “Alleen parkeren in de vakken”. 

De parkeerplaatsen kunnen niet verder naar de Spieringweg verplaatst worden. Het bordje zullen wij plaatsen.

25 Kunnen er afvalbakken in het gebied geplaatst worden? 

Het terrein is in beheer van het recreatieschap. In overleg met het recreatieschap zal gekeken moeten worden of extra afvalbakken nodig/wenselijk zijn.

26 De bocht nabij huisnummer 42 aan de Rietsingel wordt ook kapotgereden. Kan deze verstevigd worden? 

Deze bocht wordt in het ontwerp aangepast en voorzien van een versteviging. 

27 Kruising Spieringweg – Rietsingel: Kan gekeken worden naar de hoogte van het bord 30 km/uur? Deze staat verdekt tussen de takken en bladeren van de bomen. Kan er eventueel ook gekeken worden naar het uitzicht op de Spieringweg en het fietspad bij het uitrijden van de Rietsingel? Men moet nu vaak bijna op het fietspad staan om goed uitzicht te hebben. 

Bij de werkzaamheden voor de definitieve inrichting zal gekeken worden naar de situatie. Eventueel snoeiwerk aan de bomen wordt meegenomen.

28 Er is hoogteverschil tussen de bruggen en de bestaande hoogteligging van de weg. Wordt dit nog aangepast?

Met de nieuwe inrichting gaan we rekening houden met de bestaande hoogtes van de bruggen.

29 Kan de berm bij het deel van de Rietsingel naar de Spieringweg worden verstevigd? De afgelopen maanden heeft een buurtbewoner al meerdere auto’s uit de berm moeten trekken omdat deze vast zijn komen te staan. 

Zie beantwoording vraag 21.

30 Kan er gekeken worden naar eventueel begroeiing achter het geluidsscherm van de Drie Merenweg? 

Het geluidscherm valt buiten de plangrens. Deze valt onder het beheer en onderhoud van de Provincie Noord Holland.

31 De aangegeven inrichting doet door verkeersmaatregelen denken aan een stedelijke woonwijk, terwijl het gebied gekenmerkt wordt als buitengebied (recreatie). Zou het niet passender zijn om de groene uitstraling van het (natuur)gebied te handhaven (zoals trouwens ook in bestemmingsplannen staat aangegeven)?

Aanvankelijk was een klinkerverharding voorzien in het ontwerp. Echter, de huidige wegconstructie van asfalt is dermate goed, dat vervanging voor klinkerverharding ons inziens niet wenselijk (duurzaam) is. Wij voorzien de huidige weg van een nieuwe toplaag.

32 Tweerichtingsverkeer, met snelheidsbeperking 30km/uur, handhaven (zoals Larense Laan), met kruispuntverhogingen, maar geen verkeersdrempels. Wegbreedte aanhouden als bestaand (in de huidige situatie is passeren nooit een probleem). Afwerking wegdek in kleur om aan te geven dat het om een afwijkende omgeving gaat (zoals bij een fietsstraat, waar auto’s ‘te gast’ zijn).

Zie beantwoording vragen 4 en 12.

33 Op welke manier onderhoudt de gemeente walkanten en taluds aan de woningzijde? 

Het gebied is in onderhoud bij het recreatieschap.

Heeft u een andere vraag?

Deze kunt u stellen aan projectmanager Arthur van Leeuwen door een e-mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet hiervoor  'Openbare ruimte De Boseilanden' in het onderwerp.